Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 207/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 stycznia 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Stanisław Stankiewicz

Sędziowie: SA Andrzej Olszewski (spr.)

SA Jacek Szreder

Protokolant: st. sekr. sądowy Karolina Pajewska

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie del. do Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu G. G.

po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2022 r. sprawy

J. A.

oskarżonego z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk i innych

na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę oskarżonego i prokuratora

od wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 11 czerwca 2021 r. sygn. akt II K 62/21

I.  zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

II.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 1/2 wydatków za postępowanie odwoławcze, a 1/2 tych wydatków obciąża Skarb Państwa, a nadto wymierza J. A. opłatę w kwocie 400 (czterystu) złotych za drugą instancję

SSA Jacek Szreder SSA Stanisław Stankiewicz SSA Andrzej Olszewski