Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 316/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 stycznia 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Maciej Żelazowski

Sędziowie: SA Małgorzata Jankowska

SA Stanisław Kucharczyk

SA Stanisław Stankiewicz

SO del. do SA Przemysław Żmuda (spr.)

Protokolant: st. sekr. sądowy Anita Jagielska

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin – Zachód w Szczecinie Julii Szostak

po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2022 r. sprawy

A. S.

oskarżonego z art. 148 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę oskarżonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego

od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie

z dnia 12 października 2021 r. sygn. akt III K 194/21

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że

a)  na podstawie art. 77§2 kk ogranicza możliwość skorzystania przez oskarżonego z warunkowego przedterminowego zwolnienia po odbyciu przez niego nie mniej niż 20 (dwudziestu) lat pozbawienia wolności,

b)  orzeczoną na rzecz oskarżycielki posiłkowej K. S. kwotę nawiązki podwyższa do kwoty 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) złotych,

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy,

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. P. kwotę 738 (siedemset trzydzieści osiem) złotych z VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym,

IV.  zwalnia oskarżonego od kosztów procesu za postępowanie odwoławcze.

SSA Małgorzata Jankowska SSA Maciej Żelazowski

SSA Stanisław Kucharczyk SSA Stanisław Stankiewicz SSO del. Przemysław Żmuda