Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 320/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 stycznia 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Maciej Żelazowski

Sędziowie: SA Stanisław Kucharczyk

SO del. do SA Maciej Strączyński (spr.)

Protokolant: st. sekr. sądowy Anita Jagielska

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej w Stargardzie del. do Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach Aleksandra Polańskiego

po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2022 r. sprawy

Z. B.

oskarżonego z art. 148 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie

z dnia 12 października 2021 r. sygn. akt III K 205/21

I.  utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy,

II.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu za postępowanie odwoławcze, w tym 600 (sześćset) złotych opłaty za to postępowanie i na taką samą kwotę ustala opłatę należną za postępowanie przed Sądem I instancji.

SSO del. Maciej Strączyński SSA Maciej Żelazowski SSA Stanisław Kucharczyk