Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 324/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 stycznia 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Maciej Żelazowski

Sędziowie: SA Stanisław Kucharczyk

SO del. do SA Maciej Strączyński (spr.)

Protokolant: st. sekr. sądowy Anita Jagielska

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej w Goleniowie Piotra Radziejewskiego

po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2022 r. sprawy

E. G.

oskarżonej z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 31 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie

z dnia 14 października 2021 r. sygn. akt III K 206/21

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że ustala, iż oskarżona E. G. dopuściła się zarzucanego jej czynu działając w granicach obrony koniecznej i bez zamiaru pozbawienia życia S. B., a jako podstawę prawną orzeczenia uniewinniającego wskazuje art. 25 § 1 kk,

II.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. J. kwotę 738 (siedmiuset trzydziestu ośmiu) złotych, w tym 23 % VAT (138 zł) zł tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej z urzędu udzielonej oskarżonej w postępowaniu odwoławczym,

III.  kosztami procesu za postępowanie odwoławcze obciąża Skarb Państwa.

SSO del. Maciej Strączyński SSA Maciej Żelazowski SSA Stanisław Kucharczyk