Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 325/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lutego 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Jacek Szreder (spr.)

Sędziowie: SA Andrzej Olszewski

SA Maciej Żelazowski

Protokolant: st. sekr. sądowy Anita Jagielska

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej w Stargardzie Danuty Iwanickiej – Żwańskiej

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2022 r. sprawy

W. K.

oskarżonego z art. 148 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie

z dnia 6 października 2021 r. sygn. akt III K 87/21

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że wymierzoną oskarżonemu karę pozbawienia wolności obniża do 12 (dwunastu) lat,

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy,

III.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa wydatki za postępowanie odwoławcze i wymierza mu opłatę w kwocie 600 (sześciuset) złotych za obie instancje.

SSA Andrzej Olszewski SSA Jacek Szreder SSA Maciej Żelazowski