Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1329/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 marca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Marta Witoszyńska

Sędziowie: S.O. Bogdan Jachowicz

S.O. Jacek Świerczyński

Protokolant: Łukasz Wiktorski

po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2014 roku

w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłościowej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnoscią w upadłości likwidacyjnej w Ł.

przeciwko J. S.

o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną

na skutek apelacji wniesionej przez pozwaną

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 28 maja 2013 r. sygn. akt I C 1387/12.

1/. oddala apelację,

2/. zasądza od J. S. na rzecz Syndyka Masy Upadłościowej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnoscią w upadłości likwidacyjnej w Ł. kwotę 600,00 (sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.