Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1338/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 marca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Marta Witoszyńska

Sędziowie: S.O. Bogdan Jachowicz

S.O. Jacek Świerczyński

Protokolant: Łukasz Wiktorski

po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2014 roku

w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. O., J. O. i B. O.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji wniesionej przez pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 11 czerwca 2013 r. sygn. akt I C 378/11.

1/. oddala apelację,

2/. zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz M. O. i B. O. kwotę po 1200,00 (tysiąc dwieście złotych) na rzecz każdego z nich oraz na rzecz J. O. kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.