Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 568/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 listopada 2021 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Radosław Olewczyński

Protokolant: Sebastian Szulc

po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2021 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. M.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce komandytowej w Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 grudnia 2019 r. wydanego w sprawie VIII C 1386/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

„1. zasądza od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w Ł. na rzecz M. M. kwotę 11.162,68 zł (jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt osiem groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 marca 2018 r. do dnia zapłaty;

2. oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3. nakazuje pobrać od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w Ł. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi kwotę 74,40 zł (siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) tytułem zwrotu nieuiszczonych kosztów sądowych;

4. zasądza od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w Ł. na rzecz M. M. kwotę 3.917,00 zł (trzy tysiące dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.”;

II.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w Ł. na rzecz M. M. kwotę 1.800,00 zł (tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.