Pełny tekst orzeczenia

Sygn. III Ca 91/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 grudnia 2021r.

Sąd Okręgowy w Łodzi , III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący : Sędzia Elżbieta Gawryszczak

po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2021r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa K. W.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 8 października 2020r. sygn. akt III C 942/16

1.oddala apelację;

2.zasądza od Towarzystwa (...) Spółce Akcyjnej w W. na rzecz K. W. kwotę 900 (dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.