Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 128/21

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 3 listopada 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. na podstawie art. 83 ust. 1 oraz art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2020 r., poz. 266) stwierdził, że A. P. jest dłużnikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zadłużenie wraz z należnymi odsetkami za zwłokę naliczonymi na dzień wydania decyzji wynosi łącznie 49.525,60 zł, w tym:

1)  z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w ramach zakresów numerów deklaracji 01-39 za okres od 08.2012 r. do 01.2013 r. w kwocie:24.177,42 zł

odsetek za zwłokę: 16.418,00 zł

2)  z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zakresów numerów deklaracji 01-39 za okres od 11.2012 r. do 01.2013 r. w kwocie: 3.239,88 zł

odsetek za zwłokę: 2.152,00 zł

3) z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach zakresów numerów deklaracji 01-39 za okres od 08.2012 r. do 01.2013 r. w kwocie:2.106,30 zł

odsetek za zwłokę: 1.432,00 zł.

Wskazano, że na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, odsetki naliczane będą nadal do dnia zapłaty włącznie z tym dniem. Odsetki za zwłokę naliczane są na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325).

W uzasadnieniu organ rentowy podkreślił, że płatnik składek A. P. nie dopełnił obowiązku określonego w art. 46 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych, działając na podstawie art. 83 ust. 1 ww. ustawy, określił wysokość zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. (decyzja k. 28 – 28 verte akt ZUS)

Od powyższej decyzji ubezpieczony A. P. reprezentowany przez pełnomocnika odwołanie złożył w ustawowym terminie do Sądu Okręgowego w Łodzi wnosząc o jej zmianę i ustalenie, że nie jest on zobowiązany do zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z tytułu korzystania w okresie od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. za wykonawców usług będących pracownikami agencji zatrudnienia w osobach: S. T., K. K., B. P., S. K., A. W., R. B., R. K., D. J., K. J., I. G., A. C., I. J., z uwzględnieniem podniesionego zarzutu przedawnienia oraz o zasądzenie od organu rentowego na rzecz wnioskodawcy kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skarżący podniósł, że zaległości składkowe uległy przedawnieniu na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych z upływem 5 lat licząc od dnia, w którym stały się one wymagalne, a za moment wymagalności przyjąć należy dzień, w którym składki powinny zostać uiszczone przez rzeczywistego płatnika. Zatem ostatnie sporne składki ubezpieczeniowe za grudzień 2012 r. były należne od ówczesnego płatnika, którym była agencja (...).U.K. – E.F.I. (...) Spółka z o.o., w dniu 15 stycznia 2013 r., a więc uległy przedawnieniu z dniem 16 stycznia 2018 r.

Do sytuacji prawnej wnioskodawcy nie mają zastosowania przepisy art. 24 ust. 4 i ust. 5f ustawy z dnia 13.10.1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266 z póżn. zm.), z których wynika, że bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna.

Przepis ust. 5f, na który powołuje się organ rentowy w piśmie procesowym z dnia 17 kwietnia 2019 r., stanowi, że w przypadku wydania przez Zakład decyzji ustalającej obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, podstawę wymiaru składek lub obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna. Jednakże w ocenie odwołującego w sprawie nie została wydana żadna z decyzji wymienionych w tym przepisie bowiem zarówno obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, jak i podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia, czy też obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia wynika z treści deklaracji składanych dobrowolnie przez płatnika składek nie zaś z zaskarżonej decyzji.

Według ubezpieczonego zaskarżona decyzja jest decyzją określającą stan zadłużenia płatnika składek, stanowiącą o zobowiązaniu płatnika do ich zapłaty w wysokości wynikającej ze stanu jej konta prowadzonego w ZUS. Tego rodzaju decyzja należy do kategorii czynności organu rentowego zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu składek, stąd związaną z tą czynnością kwestię zawieszenia biegu przedawnienia reguluje przepis art. 24 ust. 5 b stanowiący, że bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego. Dodatkowo odwołujący podniósł, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał niewłaściwego rozliczenia należnych składek, gdyż przyjął błędne założenie, że ówcześni płatnicy i pracodawcy w ogóle nie opłacili składek i innych opłat prawem przewidzianych, za osoby zatrudniane - wykonawców usług u wnioskodawcy w okresie od lipca do grudnia 2012 r. Podczas, gdy według skarżącego podmioty te dokonały wpłat w łącznej kwocie 2.217.144,80 zł. (odwołanie k. 3 – 12)

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie wywodząc jak w uzasadnieniu decyzji a nadto o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych w kwocie 3600 zł. Dodatkowo wskazał, że znaczna część zarzutów sprowadza się do kwestionowania prawomocnych wyroków Sądu Okręgowego w Łodzi i Sądu Apelacyjnego w Łodzi, które spowodowały uprawomocnienie się decyzji organu rentowego. Według ZUS w myśl art. 24 ust. 5f ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w przypadku wydania przez Zakład decyzji ustalającej obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, podstawę wymiaru składek lub obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna. Zatem w niniejszej sprawie bieg terminu przedawnienia był zawieszony od momentu wszczęcia postępowania, w wyniku którego wydano decyzje ze stycznia 2014 r., aż do 10.12.2019 r., tj. do dnia wydania wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi, sygn. akt III AUa 1202/18, który spowodował uprawomocnienie się 11 decyzji, a więc przez okres około 5 lat. (odpowiedź na odwołanie k. 18 – 19)

Na terminie rozprawy z dnia 14 stycznia 2021 r. poprzedzającej bezpośrednio wydanie wyroku, strony podtrzymały swoje stanowisko w sprawie. (e – protokół rozprawy z dnia 14.01.2021 r. oświadczenie pełnomocnika wnioskodawcy 00:04:16, oświadczenie pełnomocnika ZUS 00:04:16)

Sąd Okręgowy w Łodzi ustalił następujący stan faktyczny :

Wnioskodawca A. P. od 23.05.1994 r. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadził jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą pod firmą (...) A. P. z siedzibą w Z.. Przeważającym przedmiotem tej działalności była produkcja opakowań z tworzyw sztucznych. (bezsporne)

Decyzją z dnia 23 stycznia 2014 r. numer D- (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że D. J. jako pracownik u płatnika składek A. P., (...) z siedzibą w Z. podlega od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tj., emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu, chorobowemu. Wskazał, że płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne D. J. za okres od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz po ustaniu zatrudnienia za miesiąc styczeń 2013 roku jest (...) A. P. oraz określił podstawę wymiaru składek z tego tytułu na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz zdrowotne za okres od lipca 2012 roku do stycznia 2013 roku. W uzasadnieniu podniesiono, że wnioskodawca został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako pracownik przez płatnika składek (...) A. P. od dnia 29 października 2001 roku. Z w/w ubezpieczeń płatnik składek dokonał wyrejestrowania D. J. od dnia 1 lipca 2012 roku. Natomiast w okresie od 1 lipca 2012 roku zgłoszenia D. J. do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako pracownika dokonał płatnik składek (...) Sp. z o.o., a następnie od 1 listopada 2012 roku płatnik K.U.K. – E.F.I. (...) Spółka z o.o. (bezsporne)

Decyzją z dnia 23 stycznia 2014 r. numer D- (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że S. K. jako pracownik u płatnika składek A. P., (...) z siedzibą w Z. podlega od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tj., emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu, chorobowemu. Wskazał, że płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne S. K. za okres od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz po ustaniu zatrudnienia za miesiąc styczeń 2013 roku jest (...) A. P. oraz określił podstawę wymiaru składek z tego tytułu na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz zdrowotne za okres od lipca 2012 roku do stycznia 2013 roku. W uzasadnieniu wskazano, że wnioskodawca został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako pracownik przez płatnika składek (...) A. P. od dnia 28 czerwca 2006 roku. Z w/w ubezpieczeń płatnik składek dokonał wyrejestrowania S. K. od dnia 1 lipca 2012 roku. Natomiast w okresie od 1 lipca 2012 roku zgłoszenia S. K. do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako pracownika dokonał płatnik składek (...) Sp. z o.o., a następnie od 1 listopada 2012 roku płatnik K.U.K. – E.F.I. (...) Spółka z o.o. (bezsporne)

Decyzją z dnia 23 stycznia 2014 roku(numer D- (...)) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że R. K. jako pracownik u płatnika składek A. P., (...) z siedzibą w Z. podlega od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tj., emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu, chorobowemu. Wskazał, że płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne R. K. za okres od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz po ustaniu zatrudnienia za miesiąc styczeń 2013 roku jest (...) A. P. oraz określił podstawę wymiaru składek z tego tytułu na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz zdrowotne za okres od lipca 2012 roku do stycznia 2013 roku. W uzasadnieniu wskazano, że wnioskodawca został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako pracownik przez płatnika składek (...) A. P. od dnia 26 czerwca 2007 roku. Z w/w ubezpieczeń płatnik składek dokonał wyrejestrowania R. K. od dnia 1 lipca 2012 roku. Natomiast w okresie od 1 lipca 2012 roku zgłoszenia R. K. do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako pracownika dokonał płatnik składek (...) Sp. z o.o., a następnie od 1 listopada 2012 roku płatnik K.U.K. – E.F.I. (...) Spółka z o.o. (bezsporne)

Decyzją z dnia 23 stycznia 2014 r. numer D- (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że K. K. jako pracownik u płatnika składek A. P., (...) z siedzibą w Z. podlega od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tj., emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu, chorobowemu. Wskazał, że płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne K. K. za okres od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz po ustaniu zatrudnienia za miesiąc styczeń 2013 roku jest (...) A. P. oraz określił podstawę wymiaru składek z tego tytułu na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz zdrowotne za okres od lipca 2012 roku do stycznia 2013 roku. W uzasadnieniu wskazano, że wnioskodawca został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako pracownik przez płatnika składek (...) A. P. od dnia 1 stycznia 1999 roku. Z w/w ubezpieczeń płatnik składek dokonał wyrejestrowania K. K. od dnia 1 lipca 2012 roku. Natomiast w okresie od 1 lipca 2012 roku zgłoszenia K. K. do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako pracownika dokonał płatnik składek (...) Sp. z o.o., a następnie od 1 listopada 2012 roku płatnik K.U.K. – E.F.I. (...) Spółka z o.o. (bezsporne)

Decyzją z dnia 16 stycznia 2014 r. numer D- (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że B. P. jako pracownik u płatnika składek A. P., (...) z siedzibą w Z. podlega od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tj., emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu, chorobowemu. Wskazał, że płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne B. P. za okres od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz po ustaniu zatrudnienia za miesiąc styczeń 2013 roku jest (...) A. P. oraz określił podstawę wymiaru składek z tego tytułu na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz zdrowotne za okres od lipca 2012 roku do stycznia 2013 roku. W uzasadnieniu wskazano, że wnioskodawczyni została zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako pracownik przez płatnika składek (...) A. P. od dnia 23 sierpnia 2010 roku. Z w/w ubezpieczeń płatnik składek dokonał wyrejestrowania B. P. od dnia 1 lipca 2012 roku. Natomiast w okresie od 1 lipca 2012 roku zgłoszenia B. P. do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako pracownika dokonał płatnik składek (...) Sp. z o.o., a następnie od 1 listopada 2012 roku płatnik K.U.K. – E.F.I. (...) Spółka z o.o.

Decyzją z dnia 20 stycznia 2014 r. numer D- (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że S. T. jako pracownik u płatnika składek A. P., (...) z siedzibą w Z. podlega od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tj., emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu, chorobowemu. Wskazał, że płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne S. T. za okres od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz po ustaniu zatrudnienia za miesiąc styczeń 2013 roku jest (...) A. P. oraz określił podstawę wymiaru składek z tego tytułu na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe z oraz zdrowotne za okres od lipca 2012 roku do stycznia 2013 roku. W uzasadnieniu wskazano, że wnioskodawczyni została zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako pracownik przez płatnika składek (...) A. P. od dnia 1 lutego 2007 roku. Z w/w ubezpieczeń płatnik składek dokonał wyrejestrowania S. T. od dnia 1 lipca 2012 roku. Natomiast w okresie od 1 lipca 2012 roku zgłoszenia S. T. do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako pracownika dokonał płatnik składek (...) Sp. z o.o., a następnie od 1 listopada 2012 roku płatnik K.U.K. – E.F.I. (...) Spółka z o.o.

Decyzją z dnia 27 stycznia 2014 r. numer D- (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że A. W. jako pracownik u płatnika składek A. P., (...) z siedzibą w Z. podlega od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tj., emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu, chorobowemu. Wskazał, że płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne A. W. za okres od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz po ustaniu zatrudnienia za miesiąc styczeń 2013 roku jest (...) A. P. oraz określił podstawę wymiaru składek z tego tytułu na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz zdrowotne za okres od lipca 2012 roku do stycznia 2013 roku. W uzasadnieniu wskazano, że wnioskodawczyni została zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako pracownik przez płatnika składek (...) A. P. od dnia 2 lipca 2007 roku. Z w/w ubezpieczeń płatnik składek dokonał wyrejestrowania A. W. od dnia 1 lipca 2012 roku. Natomiast w okresie od 1 lipca 2012 roku zgłoszenia A. W. do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako pracownika dokonał płatnik składek (...) Sp. z o.o., a następnie od 1 listopada 2012 roku płatnik K.U.K. – E.F.I. (...) Spółka z o.o. (bezsporne)

Decyzją z dnia 27 stycznia 2014 r. numer D- (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że A. C. jako pracownik u płatnika składek A. P., (...) z siedzibą w Z. podlega od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tj., emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu, chorobowemu. Wskazał, że płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne A. C. za okres od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz po ustaniu zatrudnienia za miesiąc styczeń 2013 roku jest (...) A. P. oraz określił podstawę wymiaru składek z tego tytułu na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz zdrowotne za okres od lipca 2012 roku do stycznia 2013 roku. W uzasadnieniu wskazano, że wnioskodawczyni została zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako pracownik przez płatnika składek (...) A. P. od dnia 1 marca 2006 roku. Z w/w ubezpieczeń płatnik składek dokonał wyrejestrowania A. C. od dnia 1 lipca 2012 roku. Natomiast w okresie od 1 lipca 2012 roku zgłoszenia A. C. do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako pracownika dokonał płatnik składek (...) Sp. z o.o., a następnie od 1 listopada 2012 roku płatnik K.U.K. – E.F.I. (...) Spółka z o.o. (bezsporne)

Decyzją z dnia 21 stycznia 2014 r. numer D- (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że I. G. jako pracownik u płatnika składek A. P., (...) z siedzibą w Z. podlega od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tj., emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu, chorobowemu. Wskazał, że płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne I. G. za okres od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz po ustaniu zatrudnienia za miesiąc styczeń 2013 roku jest (...) A. P. oraz określił podstawę wymiaru składek z tego tytułu na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz chorobowe za okres od lipca 2012 roku do stycznia 2013 roku. W uzasadnieniu wskazano, że wnioskodawca został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako pracownik przez płatnika składek (...) A. P. od dnia 15 marca 2012 roku. Z w/w ubezpieczeń płatnik składek dokonał wyrejestrowania I. G. od dnia 1 lipca 2012 roku. Natomiast w okresie od 1 lipca 2012 roku zgłoszenia I. G. do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako pracownika dokonał płatnik składek (...) Sp. z o.o., a następnie od 1 listopada 2012 roku płatnik K.U.K. – E.F.I. (...) Spółka z o.o. (bezsporne)

Decyzją z dnia 27 stycznia 2014 r. numer D- (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że K. J. jako pracownik u płatnika składek A. P., (...) z siedzibą w Z. podlega od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tj., emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu, chorobowemu. Wskazał, że płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne K. J. za okres od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz po ustaniu zatrudnienia za miesiąc styczeń 2013 roku jest (...) A. P. oraz określił podstawę wymiaru składek z tego tytułu na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz zdrowotne za okres od lipca 2012 roku do stycznia 2013 roku. W uzasadnieniu wskazano, że wnioskodawca został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako pracownik przez płatnika składek (...) A. P. od dnia 26 marca 2012 roku. Z w/w ubezpieczeń płatnik składek dokonał wyrejestrowania K. J. od dnia 1 lipca 2012 roku. Natomiast w okresie od 1 lipca 2012 roku zgłoszenia K. J. do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako pracownika dokonał płatnik składek (...) Sp. z o.o., a następnie od 1 listopada 2012 roku płatnik K.U.K. – E.F.I. (...) Spółka z o.o. (bezsporne)

Decyzją z dnia 20 stycznia 2014 r. numer D- (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że R. B. jako pracownik u płatnika składek A. P., (...) z siedzibą w Z. podlega od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tj., emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu, chorobowemu. Wskazał, że płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne R. B. za okres od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz po ustaniu zatrudnienia za miesiąc styczeń 2013 roku jest (...) A. P. oraz określił podstawę wymiaru składek z tego tytułu na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz chorobowe za okres od lipca 2012 roku do stycznia 2013 roku. W uzasadnieniu wskazano, że wnioskodawca został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako pracownik przez płatnika składek (...) A. P. od dnia 1 marca 2011 roku. Z w/w ubezpieczeń płatnik składek dokonał wyrejestrowania R. B. od dnia 1 lipca 2012 roku. Natomiast w okresie od 1 lipca 2012 roku zgłoszenia R. B. do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako pracownika dokonał płatnik składek (...) Sp. z o.o., a następnie od 1 listopada 2012 roku płatnik K.U.K. – E.F.I. (...) Spółka z o.o. (bezsporne)

Wyrokiem z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt VIII U 725/14 Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił odwołania A. P. od wskazanych wyżej decyzji. (wyrok SO w Łodzi o sygn. akt VIII U 725/14 k. 4, wyrok SA w Łodzi o sygn. III AUa 1202/18 k. 5 akt ZUS, pismo ZUS z dnia 4.03.2021 r. k. 85)

Sąd Apelacyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 10 grudnia 2019 r. o sygn. akt III AUa 1202/18 oddalił apelację A. P. od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. o sygn. akt VIII U 725/14 . ( wyrok SA w Łodzi o sygn. III AUa 1202/18 k. 5 akt ZUS, pismo ZUS z dnia 4.03.2021 r. k. 85)

Wnioskodawca nie opłacił należnych składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za pracowników: S. T., K. K., B. P., S. K., A. W., R. B., R. K., D. J., K. J., I. G., A. C. i I. J. na ubezpieczenia: społeczne za okres od sierpnia 2012 r. do stycznia 2013 r., zdrowotne za okres od listopada 2012 r. do stycznia 2013 r. i na Fundusz Pracy za okres od sierpnia 2012 r. do stycznia 2013 r. ( raport rozliczeń należności płatnika k. 6 - 17 akt ZUS)

Zadłużenie wnioskodawcy A. P. wyniosło łącznie kwotę

49.525,60 zł, w tym:

1) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w ramach zakresów numerów deklaracji 01-39 za okres od 08.2012 r. do 01.2013 r. w kwocie:24.177,42 zł

odsetek za zwłokę: 16.418,00 zł

2) z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zakresów numerów deklaracji 01-39 za okres od 11.2012 r. do 01.2013 r. w kwocie: 3.239,88 zł

odsetek za zwłokę: 2.152,00 zł

3) z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach zakresów numerów deklaracji 01-39 za okres od 08.2012 r. do 01.2013 r. w kwocie:2.106,30 zł

odsetek za zwłokę: 1.432,00 zł. ( raport rozliczeń należności płatnika k. 6 - 17 akt ZUS)

Zawiadomieniem z dnia 7 lutego 2020 r. A. P. został poinformowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie określenia wysokości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. (zawiadomienie wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru k. 1 – 2 verte akt egzekucyjnych)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych skierował do wnioskodawcy upomnienia z dnia 19.08.2020 r. ( upomnienia wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru k. 23 – 24 akt ZUS)

Zawiadomieniem z dnia 24 września 2020 r. organ rentowy poinformował wnioskodawcę o zakończeniu postępowania prowadzonego w powyższej sprawie oraz o przysługującym mu prawie wypowiedzenia się w zakresie zebranych dowodów i materiałów. (zawiadomienie wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru k. 21– 22 akt egzekucyjnych)

Według informacji o stanie konta dla ubezpieczonych, których dotyczy zaskarżona decyzja, na dzień 31. 12. 2012 r wskazano w 2012 roku jako płatnika składek (...) za okres 01.2012 – 06.2012, R. za okres 08.2012 – 11.2012, (...) za 12.212. W przypadku A. C. jako płatnik wskazana jest tylko firma (...) za okres 01.2012 – 06.2012.W każdym przypadku, oprócz A. C., kwota składek zewidencjonowanych na subkoncie - należnych nie pokrywała się z wpłaconymi . / kserokopie informacji – k. 175 – 185/

Został wykonany przelew przez (...) w dniu 2.02.2013 r w kwocie 1580642,33 zł (składka za listopad 2012), w kwocie 480318,41 zł (składka za listopad 2012), 156184,06 zł (składka za listopad 2012)

(kserokopia przelewów – k. 42,43,44, pismo ZUS – k. 162)

Płatnik R. sp z oo za okres 07.2012 – 11.2012 zalega z opłatą składek na poszczególne fundusze: na ubezpieczenie społeczne – 3788285,53 zł, na ubezpieczenie zdrowotne – 1266629,14 zł, na FP i FGSP – 31708,75 zł.

/pismo – k. 109/

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o całokształt materiału dowodowego zebranego w sprawie, w szczególności o dokumenty zawarte w załączonych do akt sprawy aktach ZUS, w tym w postaci wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi o sygn. akt VIII U 725/14 oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi o sygn. akt III AUa 1202/18, odnoszących się wyłącznie do spornego okresu.

Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że w spornym okresie składki na ubezpieczenia za pracowników: S. T., K. K., B. P., S. K., A. W., R. B., R. K., D. J., K. J., I. G., A. C. i I. J. nie zostały opłacone przez płatnika A. P.. Wprawdzie w toku niniejszego postępowania pełnomocnik A. P. podejmowała próby wykazania, że za ww. osoby inny podmiot, tj. K.U.K. – E.F.I. (...) spółka z o.o. w upadłości i (...) spółka z o.o. – opłaciły należne składki, to jednak próby te zakończyły się niepowodzeniem.

Z pisma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w G. wynika jedynie, że wskazana spółka K.U.K. – E.F.I. I. opłaciła należności składkowe za miesiąc listopad 2012 r., jednakże za wszystkich wskazanych wyżej ubezpieczonych złożyła raporty imienne za listopad 2012 r. z zerowymi składkami. Należy zwrócić uwagę, że w informacji dla ubezpieczonych według stanu na dzień 31.12.2012 r (...) została wskazana jako płatnik w grudniu 2012 r, zatem wpłacone kwoty nie mogą dotyczyć tych konkretnych ubezpieczonych. Analogicznie także (...) spółka z o.o. – za tych ubezpieczonych złożyła korekty zerujące, co wynika wprost z pisma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału we W.. Nadto spółka (...) ma zadłużenie z tytułu składek za okres 07.2012 – 11.2012. Zatem brak jest dowodu na to, że spółki te opłaciły należne składki za tych ubezpieczonych.

Natomiast płatnik A. P. dokonywał rozliczenia należnych składek w zbiorczej deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA).

Przedstawiona przez pełnomocnika A. P. dokumentacja odnosiła się do toczących się z udziałem K.U.K. – E.F.I. (...) spółki z o.o. w upadłości i (...) spółka z o.o. –postępowań sądowych, to jednak w żaden sposób nie mogła zostać ona uwzględniona w niniejszej sprawie. Co istotne, dokumentacja ta odnosi się do zupełnie innych ubezpieczonych, a co za tym idzie nie może w żaden sposób stanowić podstawy ustalenia faktów w niniejszej sprawie. Co więcej z twierdzeń samej pełnomocnik A. P., co do wyroków zapadających we wskazanych sprawach, bez przytoczenia choćby okoliczności faktycznych, nie sposób wywieść jakichkolwiek wniosków mających wpływ na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy. Nawet zatem w przypadku przyjęcia, że w tożsamym do spornego okresie K.U.K. – E.F.I. (...) spółka z o.o. w upadłości oraz (...) spółka z o.o. dokonywały wpłat składek za innych ubezpieczonych, to Sąd musi opierać się na jednoznacznych dowodach, czego odwołujący z całą pewnością nie przedstawił. Brak jest więc jednoznacznych dowodów na to, że któryś ze wskazanych podmiotów faktycznie opłacił należności składkowe w spornym okresie za tych konkretnych ubezpieczonych.

Należy także wskazać, iż dokument w postaci informacji o stanie konta w żadnym razie nie dowodzi odprowadzenia składek za miesiące przez płatnika z tej przyczyny, że na koncie ubezpieczonego kwota składek należnych i wpłaconych nie pokrywa się, natomiast nie wynika z nich, który płatnik dokonał wpłaty, a który nie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołanie nie jest zasadne i jako takie podlega oddaleniu.

Na wstępie podkreślić należy, że przed sądem odwołujący się może żądać jedynie korekty stanowiska zajętego przez organ rentowy i wykazywać swoją rację, odnosząc się do przedmiotu sporu objętego zaskarżoną decyzją, nie może natomiast żądać czegoś, o czym organ nie decydował, a tym bardziej nie może podważać kwestii prawomocnie przesądzonych. Skoro przedmiotem zaskarżonej decyzji była kwestia zadłużenia z tytułu składek płatnika A. P. za okres od 1 sierpnia 2012 r. do 1 stycznia 2013 r., to Sąd prowadził postępowanie jedynie pod kątem prawidłowości tej decyzji.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U z 2021 r., poz. 423), obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, wypadkowym - podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi.

Stosownie do treści przepisu art. 4 pkt 2a ustawy systemowej płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne jest pracodawca – w stosunku do pracowników i osób odbywających służbę zastępczą oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi. W świetle powyższego przepisu składki na ubezpieczenie społeczne za pracownika (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy systemowej) odprowadza pracodawca, a za zleceniobiorcę/osobę świadczącą usługi (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy systemowej) zleceniodawca.

Na mocy art. 13 pkt 4 powyższej ustawy osoby prowadzące działalność pozarolniczą podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Na podstawie zaś art. 66 ust. 1 pkt. 1c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1285) osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 tej ustawy podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego wynagrodzenia. Składka w nowej wysokości obowiązywała od trzeciego miesiąca następnego kwartału.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna. (art. 79 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą są obowiązane, bez uprzedniego wezwania, opłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne za każdy miesiąc kalendarzowy w trybie i na zasadach oraz w terminie przewidzianym dla składek na ubezpieczenie społeczne. (art. 87 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

Zgodnie z treścią art. 104 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1100) obowiązkowe składki na Fundusz Pracy opłacają pracodawcy.

W myśl art. 107 ust. 1 przytoczonej ustawy składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne.

Według art. 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie: ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty, przepisów karnych, dokonywania zabezpieczeń na wszystkich nieruchomościach, ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika, odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców oraz stosowania ulg i umorzeń stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.

Płatnik składek na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b, nie później niż:

1) do 10 dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie;

2) do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;

3) do 15 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników.

Stosownie do treści art. 24 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należnościami z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne są: składki, odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia oraz dodatkowa opłata.

W świetle znajdującego odpowiednie zastosowanie na mocy art. 31 i 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i przepisu art. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz.1128) podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1-5 wyżej wymienionej ustawy systemowej, Zakład wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących w szczególności: zgłaszania do ubezpieczeń społecznych, przebiegu ubezpieczeń, ustalania wymiaru składek i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu składek, ustalania wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu tych składek, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Przekładając powyższe na grunt przedmiotowej sprawy wskazać należy, że organ rentowy decyzją z dnia 3 listopada 2020 r. - na podstawie art. 83 ust. 1 oraz art. 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych określił zadłużenie wnioskodawcy A. P. (jako płatnika składek) z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na kwotę 49.525,60 zł.

Nie ulegało bowiem wątpliwości, że w spornym okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 1 stycznia 2013 r. pracodawcą, a jednocześnie płatnikiem składek ubezpieczonych: S. T., K. K., B. P., S. K., A. W., R. B., R. K., D. J., K. J., I. G., A. C. i I. J. był A. P. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z siedzibą w Z.. Kwestia ta została przesądzona prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2 sierpnia 2018 r., sygn. akt VIII U 725/14, a zatem tylko wykazanie przez odwołującego, że w spornym okresie składki za ww. osoby zostały opłacone przez K.U.K. – E.F.I. (...) spółkę z o.o. w upadłości bądź przez (...) spółka z o.o. mogłoby doprowadzić do uznania, że brak było po stronie wnioskodawcy zadłużenia z tytułu składek.

Jednakże przeprowadzone w niniejszej sprawie postępowanie dowodowe nie wykazało, że pomimo zgłoszenia ww. osób do ubezpieczeń przez (...) spółka z o.o. a następnie K.U.K. – E.F.I. (...) spółkę z o.o. w upadłości, podmioty te faktycznie opłaciły należne składki za sporny okres za tych konkretnych ubezpieczonych. Na koncie płatnika A. P. w ZUS widniała zaś niedopłata należności za okres od sierpnia 2012 r. do stycznia 2013 r.

Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że z chwilą wniesienia odwołania A. P. stał się stroną postępowania cywilnego, a organ rentowy jego przeciwnikiem procesowym. W postępowaniu tym wnioskodawca był reprezentowany przez pełnomocnika. Podporządkowanie się obowiązującym w procesie cywilnym zasadom, w tym zasadzie kontradyktoryjności, wymaga, aby strony powoływały dowody na poparcie swych twierdzeń, albowiem sądy ustalają fakty na podstawie dowodów. Sąd nie jest zobowiązany do poszukiwania dowodów z urzędu, gdyż w myśl zasady kontradyktoryjności ciężar dowodu spoczywa na stronach. To strony są dysponentem toczącego się postępowania dowodowego i to one ponoszą odpowiedzialność za jego wynik. Powyższe jasno wynika z art. 3 k.p.c., który wskazuje, że na stronach spoczywa obowiązek dawania wyjaśnień co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiania dowodów na ich poparcie. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt IV CSK 71/09 (LEX nr 737288) przedstawił pogłębione wywody w przedmiocie ciężaru dowodu, z którymi zgodzić się należy, wskazując, że kwestia ta może być rozpatrywana w aspekcie procesowym i materialnoprawnym. Aspekt procesowy (formalny) dotyczy obowiązków (powinności) stron procesu cywilnego w zakresie przedstawiania dowodów potrzebnych do rozstrzygnięcia sprawy. Wynika on z treści art. 3 k.p.c. oraz 232 k.p.c. Aspekt materialnoprawny dotyczy natomiast negatywnych skutków, jakie wiążą się z nieudowodnieniem przez stronę faktów, z których wywodzi ona skutki prawne (art. 6 k.c.). Przyjmuje się, że przedstawienie przez stronę dowodu w celu wykazania określonych twierdzeń o faktach, z których wywodzi dla siebie korzystne skutki, jest nie tyle jej prawem czy obowiązkiem procesowym, co ciężarem procesowym, wynikającym i zagwarantowanym przepisami prawa, przede wszystkim w jej własnym interesie. To interes strony nakazuje jej podjąć wszelkie czynności procesowe w celu udowodnienia faktów, z których wywodzi korzystne skutki prawne. Należy przy tym pamiętać, że sąd rozstrzyga sprawę według właściwego prawa materialnego na podstawie koniecznych ustaleń faktycznych uzyskanych dzięki zebranym środkom dowodowym. Na te właśnie ustalenia składają się dowody, które przedstawiają w pierwszej kolejności same strony, zgodnie z brzmieniem art. 232 k.p.c. W postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych kontroli podlega decyzja organu rentowego i ciężar dowodu będzie zależał od rodzaju decyzji. Jeżeli jest to decyzja, w której organ zmienia sytuację prawną ubezpieczonego, to powinien wykazać uzasadniające ją przesłanki faktyczne. W niniejszej sprawie organ rentowy, przeprowadził postępowanie kontrolne, zawiadamiając wnioskodawcę o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, określając okresy zaległości, kwoty i tytuły. Wnioskodawca w toku postępowania przed organem rentowym nie wykazał faktu zapłaty powyższych należności, a zatem organ rentowy wydał zaskarżoną decyzję. Zatem jeżeli organ rentowy określił zaległość poprzez dokładne wskazanie okresów i kwot należności, to w postępowaniu sądowym skarżąca zobowiązana była do odniesienia się do tych okoliczności (art. 221 k.p.c.) oraz wykazania faktów przeciwnych, niż wskazane przez organ rentowy w zaskarżonej decyzji. Zgodnie z art. 210 § 2 k.p.c. każda ze stron obowiązana jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony przeciwnej, dotyczących okoliczności faktycznych. Poza tym, po wniesieniu odwołania od decyzji, Sąd zobligowany jest uwzględnić dalsze reguły dowodowe przewidziane w k.p.c. (art. 228 § 1 k.p.c., art. 230 k.p.c. i art. 231 k.p.c.). Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych nie toczy się od nowa, lecz stanowi kontynuację uprzedniego postępowania przed organem rentowym. Z tej przyczyny obowiązkiem strony wnoszącej odwołanie jest ustosunkowanie się do twierdzeń organu rentowego ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z art. 232 k.p.c. (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2011r., II UK 69/11, LEX nr 1108830).

W przedmiotowej sprawie, wnioskodawca był reprezentowany przez pełnomocnika, który jednak w żaden sposób skutecznie nie zaprzeczył występowaniu zaległości na koncie płatnika za sporny okres– nie przedstawił bowiem żadnych dowodów świadczących o braku zadłużenia, ograniczając się jedynie do kwestionowania prawidłowości rozliczenia stanu konta, nie przestawiając żadnych kontrdowodów , które podważyłyby rzetelność wyliczeń organu rentowego.

Wnioskodawca twierdząc, że za poszczególne miesiące wskazane w zaskarżonej decyzji opłacił należne składki za przedmiotowych ubezpieczonych w terminie lub kwestionując wysokość należności, co organ rentowy wykazał dokumentami rozliczeniowymi, winien te okoliczności udowodnić, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 232 k.p.c. oraz z regułą z art. 6 k.c.

Płatnik A. P., na okoliczność braku zaległości składkowych wobec organu rentowego nie przedstawił żadnych wiarygodnych dowodów.

Wskazać należy także na przepis art. 34 ustawy systemowej, zgodnie z którym to Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia rzetelność i kompletność informacji gromadzonych na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników składek w sposób uregulowany tą ustawą.

Regulacja powyższa znalazła zaś pełne odzwierciedlenie w działaniach organu rentowego podejmowanych w przedmiotowej sprawie, bowiem – jak ustalił Sąd – ustalenia ZUS w zakresie występowania zaległości składkowych płatnika za sporny okres były trafne i prawidłowe (zatem oparte na informacjach rzetelnych i kompletnych), a płatnik A. P., jak wskazano wyżej, nie przedstawił żadnych wiarygodnych dowodów na potwierdzenie swego stanowiska.

Odnosząc się natomiast do podniesionego przez odwołującego zarzutu przedawnienia roszczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, (a w tym przedawnienia odsetek) należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 24 ustawy systemowej należności z tytułu składek, czyli składki, odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, dodatkowe opłaty i opłaty prolongacyjne, których płatnik składek nie uregulował w terminie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może na drodze egzekucji administracyjnej lub sądowej dochodzić należności z tytułu składek tylko wówczas, gdy nie uległy one przedawnieniu. W odróżnieniu od przedawnienia cywilnoprawnych roszczeń majątkowych, w przypadku których upływ terminu przedawnienia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania, przedawnienie należności z tytułu składek powoduje wygaśnięcie zobowiązania składkowego.

Od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. termin przedawnienia należności z tytułu składek wynosił 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się one wymagalne. Do dnia 31 grudnia 2002 r. termin przedawnienia tych należności wynosił 5 lat. Ponieważ przepisy wprost nie stanowiły, czy do należności z tytułu składek, które stały się wymagalne przed dniem 1 stycznia 2003 r. i nie uległy przedawnieniu do dnia 31 grudnia 2002 r. stosuje się 10-letni termin przedawnienia, istniały w tym zakresie wątpliwości. Wątpliwości te ostatecznie rozwiał Sąd Najwyższy, który w uchwałach z dnia 2 lipca 2008 r., II UZP 5/08 oraz z dnia 8 lipca 2008 r., I UZP 4/08 stanął na stanowisku, że do takich należności z tytułu składek stosuje się 10-letni termin przedawnienia.

Z dniem 1 stycznia 2012 r., na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców - zmieniającego treść art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, skrócony został okres przedawnienia składek na ubezpieczenia społeczne z 10 do 5 lat.

Należy zaznaczyć, że do składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, mają zastosowanie terminy przedawnienia odnoszące się do składek na ubezpieczenia społeczne. Co do tych ostatnich wynika to z art. 19 ust.2 ustawy z 29 grudnia 1993r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy ( Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 85 ze zm.) i art. 30 ust.2 ustawy z 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy ( Dz.U. Nr 158, poz. 1121 ze zm.). Natomiast co do składek na ubezpieczenie zdrowotne, to kwestię ich przedawnienia w okresie od 1 stycznia 1999r. do 31 marca 2003r. regulował przepis art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U 1997r. Nr 28 poz. 153 ze zm.), zgodnie z którym należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ulegały przedawnieniu z upływem 5 lat licząc od dnia, w którym składka stała się wymagalna. Przy czym ust. 3 tego przepisu stanowił, że w przypadku przerwania biegu terminu przedawnienia należności z tytułu składek przedawniają się najpóźniej po 10 latach od terminu ich wymagalności. Za zdarzenie prawne powodujące przerwanie biegu terminu przedawnienia przepis określał: odroczenie terminu płatności, rozłożenie spłaty należności na raty, każda inna czynność zmierzająca do ściągnięcia należności, jeżeli o czynności tej został zawiadomiony dłużnik.

Od dnia 1 kwietnia 2003r. do przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne zastosowanie miał art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ (Dz. U. 2003r., Nr 45 poz. 391 ze zm.). Przepis ten brzmiał identycznie, jak art. 28 ust. 2 i 3 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, a więc regulacja w tym zakresie nie uległa zmianie. Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004, Nr 121 poz. 1264), z mocą obowiązującą od 1 lipca 2004r., przepis art. 33 ust. 2 w/ w ustawy został zmieniony stanowiąc, że należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ulegają przedawnieniu na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. po upływie 10 lat licząc od dnia, w którym stały się wymagalne w zw. z art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W przypadku składek na Fundusz Pracy stosownie do treści art. 56 obowiązującej do 30 kwietnia 2004 r. ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r Nr 58, poz. 514 ze zm.) oraz art. 107 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.), obowiązującej od 1 maja 2004 r., składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenie społeczne.

Skoro do składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, mają zastosowanie terminy przedawnienia odnoszące się do składek na ubezpieczenia społeczne, to należy odwołać się do art. 24 ust.4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Termin przedawnienia należności w przypadkach określonych w art. 24 ust. 5a-6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ulega przerwaniu lub zawieszeniu. Przerwanie biegu przedawnienia ma ten skutek, że po ustaniu okoliczności powodującej przerwanie biegu przedawnienia, termin przedawnienia biegnie od nowa. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia sprawia zaś, że w terminie przedawnienia nie uwzględnia się co prawda okresu, w którym bieg przedawnienia był zawieszony, ale uwzględnia się okres przedawnienia, który poprzedzał okres zawieszenia. Zmiana stanu prawnego wprowadzona od 1 stycznia 2003 r. przez dodanie art. 24 ust. 5b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczyła zawieszenia terminu przedawnienia. Przepis ten przewidywał zawieszenie biegu terminu przedawnienia, od dnia wszczęcia do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego oraz sądowego, z wyłączeniem wcześniejszych faz postępowania. Na skutek kolejnej nowelizacji przepisów od 1 lipca 2004 r. ustawodawca rozszerzył zakres zawieszenia biegu terminu przedawnienia na okres od podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego.

Istotne znaczenie ma treść art. 25 ust. 5f ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w myśl którego w przypadku wydania przez Zakład decyzji ustalającej obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, podstawę wymiaru składek lub obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w stosunku do ubezpieczonych - pracowników odwołującego się A. P. wydał decyzje, w których ustalił zarówno płatnika składek jak i wysokość podstawy wymiaru składek – decyzje te zostały wdane 23 stycznia 2014 r. (w sprawie D. J., S. K., R. K., K. K.), 16 stycznia 2014 r. (w sprawie B. P.), 20 stycznia 2014 r. w sprawie (S. T., J. B.), 21 stycznia 2014 r. (w sprawie I. G.), 27 stycznia 2014 r. (w sprawie A. W., A. C., K. J.).

Powyższe decyzje są prawomocne od dnia 10 grudnia 2019 r.

Na gruncie niniejszej sprawy Sąd podziela pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Łodzi, w wyroku z dnia 13 marca 2019 roku (III AUa 803/18), iż za datę zawieszenia biegu przedawnienia należności składkowych należy przyjąć datę wydania decyzji ustalającej obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, podstawę wymiaru składek lub obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia, gdyż wydanie decyzji jest momentem „wszczęcia postępowania”, o którym mowa w przepisie art. 24 ust. 5f ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a nie podjęcie czynności zmierzających do wydania takiej decyzji. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia polega na wstrzymaniu dalszego biegu tego terminu na czas występowania okoliczności powodujących zawieszenie. Okresu trwania tych okoliczności nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu, a zatem jeżeli termin przedawnienia rozpoczął bieg, a następnie uległ zawieszeniu, to po ustaniu przyczyny zawieszenia biegnie on nadal. Czyli czas sprzed zawieszenia biegu terminu sumuje się z czasem po zawieszeniu do uzyskania pełnego okresu zawieszenia. Także Wojewódzki Sąd Administracyjny w G. w wyroku z dnia 26 lutego 2020 roku (I SA/Gl (...)) wskazał, iż art. 24 ust. 5f ustawy systemowej łączy zawieszenie biegu terminu przedawnienia z wszczęciem postępowania o podstawę wymiaru składek lub obowiązek ich opłacenia i następuje z momentem wydania decyzji w tym przedmiocie, zaś prawomocność decyzji decyduje wyłącznie o zakończeniu stanu zawieszenia. Przedawnienie składek następuje tylko wtedy, jeśli nastąpiło ono przed wydaniem decyzji wszczynającej postępowanie o ustalenie podstawy wymiaru składek lub obowiązku ich opłacenia.

Termin przedawnienia należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne był zawieszony w okresie od daty wydania odrębnie dla każdej decyzji do dnia ogłoszenia orzeczenia w sprawie III AUa 1202/18 – 10 grudnia 2019 r.

W dniu zatem wydania zaskarżonej decyzji z dnia 3 listopada 2020 r. nie doszło do przedawnienia należności określonych w poszczególnych decyzjach dotyczących pracowników (D. J., S. K., R. K., K. K., B. P., S. T., J. B., I. G., A. W., A. C., K. J.), gdyż termin przedawnienia nie upłynął.

Wobec powyższego zarzut przedawnienia nie może być w rozpoznawanej sprawie skutecznie podniesiony, bowiem w niniejszej sprawie nie doszło do przedawnienia należności składkowych.

Mając na uwadze powyższe brak jest podstaw do zwrotu składek za okres wskazany w decyzji i Sąd Okręgowy na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. odwołanie oddalił.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. zasądzając od A. P. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. kwotę 3.600 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu. Wysokość wynagrodzenia pełnomocnika Sąd ustalił zgodnie z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U z 2018 r. poz. 265.).

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi wnioskodawcy.

K.B