Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 3/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 stycznia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Bartosz Paszkiewicz

Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Snopek, sekr. Katarzyna Kaczmarek, Monika Jasińska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie Katarzyny Koreckiej-Rożej

po rozpoznaniu na rozprawach w dniach 08.07.2021r., 22.07.2021r., 21.10.2021r., 23.11.2021r., 13.01.2022r.

sprawy J. O. (1) z d. W. ur. (...) w J. c. W. i Z. z d. S.,

oskarżonej o to, że:

I.  w dniu 19 stycznia 2015 roku w Z., woj. (...), działając nieumyślnie sprowadziła zdarzenie mające postać pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu ludzi oraz mieniu w wielkich rozmiarach w ten sposób, że będąc Prezesem Zarządu firmy (...) spółka z o.o. zajmującej się koncesjonowanym wytwarzaniem paliw płynnych mimo ciążącego na niej obowiązku nie zleciła przeprowadzenia analizy zagrożeń pożarowych i wybuchowych oraz opracowania stosownie do wyników tej analizy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która obejmowałaby zmianę paliwa zasilającego palniki w następstwie czego na terenie zakładu (...) Sp. z o.o. usytuowanym przy ulicy (...) doszło do pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu pracowników w nim przebywającym tj. R. P., M. K., D. S. oraz J. B., który to w następstwie zapłonu mieszaniny par przelewanego paliwa z powietrzem doznał oparzenia termicznego twarzy, okolicy ciemieniowej, obu rąk i przedramienia lewego, lewego ramienia i prawego podudzia I, II, III stopnia o łącznej powierzchni ciała 25%, a obrażenia te naruszyły czynności ciała na okres powyżej 7 dni i spełniły dyspozycje z art. 157 § 1 kk, oraz zagrażał mieniu w wielkich rozmiarach i spowodował szkodę w mieniu: (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o. oraz (...) a także w mieniu stanowiącego własność Ł. K., za które to szkody firmy ubezpieczeniowe dokonały wypłaty odszkodowań,

tj. o czyn z art. 163 § 1 pkt 1 i § 2 kk w zw. z art. 157 § 1 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

II.  w dniu 19 stycznia 2015 roku w miejscowości Z. woj. (...) będąc Prezesem Zarządu w (...) Sp. z o.o. i odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełniła swoich obowiązków poprzez dopuszczenie do eksploatacji prowizorycznej instalacji paliwowej zasilanej olejem opałowym nieujętej w projekcie, bez oceny wpływu tj. zmiany na bezpieczeństwo i bez środków zapewniających bezpieczeństwo obsłudze oraz nieuwzględnieniem wprowadzonych zmian w stosunku do projektu dokumentacji technicznej w ocenie ryzyka zawartego na stanowisku pracy J. B. oraz ocenie ryzyka zagrożenia wybuchem w instrukcji bhp, a także w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w następstwie czego podczas przelewania paliwa doszło do powstania atmosfery wybuchowej i jej inicjacji przez elektryczność statyczną w pobliżu zbiorników oleju opałowego zasilających palniki reaktorów instalacji 001- (...) w konsekwencji pożaru w wyniku czego J. B. doznał oparzenia termicznego twarzy, okolicy ciemieniowej, obu rąk i przedramienia lewego, lewego ramienia i prawego podudzia I, II, III stopnia o łącznej powierzchni ciała 25%, a obrażenia te naruszyły czynności ciała na okres powyżej 7 dni i spełniły dyspozycję art. 157 § 1 kk,

tj. o czyn z art. 220 § 1 kk w zw. z art. 157 § 1 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

orzeka

1.  w miejsce zarzucanych czynów uznaję J. O. (2) za winną tego, że w okresie od 12 września 2014 r. do dnia 19 stycznia 2015 roku bedąc prezesem Zarządu w (...) Sp. z o.o. i odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełniła swoich obowiązków stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla pracowników pracujących bezpośrednio przy tankowaniu pieca poprzez godzenie się na eksploatację prowizorycznej instalacji paliwowej zasilanej niezbadanym w sposób należyty paliwem, oraz niestworzenie odpowiedniej instalacji do tankowania i instrukcji tankowania, uwzględniającej zmianę sposobu zasilania z gazowego na olej opałowy, oraz dopuszczenie do grawitacyjnego tankowania poprzez podnoszenie zbiornika typu Mauser na wózku widłowym niezgodnie z zasadami podstawowej wiedzy technicznej i przeciwpożarowej, w pobliżu pieca bez oceny takiego sposobu tankowania przez osobę do tego uprawnioną z uwagi na niepoinformowanie o tym fakcie osoby sporządzającej instrukcję przeciwpożarową, co skutkowało również nieuwzględnieniem wprowadzonych zmian w stosunku do projektu dokumentacji technicznej w ocenie ryzyka zawartego na stanowiskach pracy osób znajdujących się przy piecu i związanych z jego tankowaniem, brakiem odpowiednich szkoleń stanowiskowych i jasnego podziału obowiązków przy tankowaniu pieca oraz ocenie ryzyka zagrożenia wybuchem w instrukcji bhp, a także w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w następstwie czego podczas przelewania paliwa doszło do powstania atmosfery wybuchowej i jej inicjacji przez elektryczność statyczną w pobliżu zbiorników oleju opałowego zasilających palniki reaktorów instalacji 001- (...) w konsekwencji na terenie zakładu (...) Sp. z o.o. usytuowanym przy ulicy (...) w dniu 19 stycznia 2015 roku przyczyniła się nieumyślnie do sprowadzenia pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu pracowników w nim przebywającym tj. R. P., M. K., D. S. oraz J. B., który to w następstwie zapłonu mieszaniny par przelewanego paliwa z powietrzem doznał oparzenia termicznego twarzy, okolicy ciemieniowej, obu rąk i przedramienia lewego, lewego ramienia i prawego podudzia I, II, III stopnia o łącznej powierzchni ciała 25%, a obrażenia te naruszyły czynności ciała na okres powyżej 7 dni i spełniły dyspozycje z art. 157 § 1 kk, oraz zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach i powodującego szkodę w mieniu: (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o. oraz (...), a także w mieniu stanowiącego własność Ł. K., za które to szkody firmy ubezpieczeniowe dokonały wypłaty odszkodowań, czym wypełniła dyspozycje art. 220 § 1 kk. i art. 163 § 1 pkt 1 i § 2 k.k. i art. 157 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 163 § 1 pkt 1 i § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza jej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., 70 § 1 pkt 1 k.k., 71 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonej J. O. (2) na okres 2( dwóch) lat próby i wymierza jej 200 (dwieście) stawek dziennych grzywny po 30 (trzydzieści) złotych każda;

3.  zasądza od oskarżonej J. O. (2) 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych tytułem częściowych wydatków zwalniając ją od pozostałej części i opłaty.