Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 328/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 czerwca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący : Sędzia Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: Bożena Rządzińska

Bogdan Jachowicz

Protokolant: staż. Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko K. T.

o zapłatę

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi –Widzewa w Łodzi

z dnia 9 października 2019 roku sygn. akt I C 188/19

I. z apelacji powoda zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 2. na następujący:

„2. zasądza od K. T. na rzecz (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. odsetki umowne w wysokości czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego, nie wyższe od odsetek maksymalnych, od kwoty 41 457,39 zł (czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści dziewięć groszy) od dnia 29 grudnia 2018 roku do dnia zapłaty”;

II. oddala apelację pozwanej;

III. nie obciąża pozwanej kosztami postępowania apelacyjnego.