Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 367/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 czerwca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący : Sędzia Bożena Rządzińska

Sędziowie: Marta Witoszyńska

(del.) Michał Krakowiak

Protokolant: staż. Marek Sadawa

po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa P. O.

przeciwko W. S., M. B. i I. Z.

o zachowek

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi –Widzewa w Łodzi

z dnia 17 czerwca 2019 roku sygn. akt I C 331/17

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu dla Łodzi –Widzewa w Łodzi do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.