Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 70/20

POSTANOWIENIE

Dnia 29 czerwca 2021 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Radosław Olewczyński

Sędziowie : Sławomir Zieliński

(del.) Michał Krakowiak

Protokolant: stażystka Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2021 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku P. R.

z udziałem J. I. , byłego zarządcy sądowego nieruchomości I. B. i obecnego zarządcy sądowego nieruchomości M. N.

o wyznaczenie zarządcy nieruchomości

na skutek apelacji uczestniczki postępowania I. B.

od punktu 1 postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 7 grudnia 2018 r. wydanego w sprawie I Ns 1056/13

postanawia:

1.  oddalić apelację;

2.  ustalić, że uczestnicy ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.