Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 513/21

POSTANOWIENIE

Dnia 21 lutego 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Protokolant: stażystka Julia Hoder

po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2022 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku Z. A.

z udziałem I. B.

o podział majątku wspólnego

na skutek apelacji uczestniczki

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 14 września 2020 roku, sygn. akt II Ns 3361/15

postanawia:

I.zmienić zaskarżone postanowienie w punkcie 4. w ten sposób, że termin płatności zasądzonej kwoty 77 408,67 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy), w miejsce rozłożenia jej na raty, oznaczyć na dzień 31 maja 2022 roku i zastrzec odsetki ustawowe za opóźnienie na wypadek uchybienia terminu płatności;

II.oddalić apelację w pozostałej części;

III.ustalić, że każdy uczestnik ponosi koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie.