Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 232/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 marca 2022r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Cichocka

Protokolant: p. o. sekr. sąd. Aleksandra Piasecka

Prokurator Prokuratury Rejonowej: Dariusz Piotrowski

po rozpoznaniu w dniach: 15.12.2021r., 19.01.2022r., 23.02.2022r. i 18.03.2022r. sprawy:

J. J. (1) z d. K.

c. J. i Z. z domu J.

ur. (...) w K.

oskarżonej o to, że:

dnia 20 lipca 2019r. w nieustalonym miejscu, przy czym czyn ujawniono w Ł., przywłaszczyła powierzony jej w ramach umowy użyczenia z dnia 2 listopada 2017r. samochód marki A. (...) nr rej. (...) o wartości 145 000 zł, działając na szkodę K. P.

tj. o czyn z art.284§2 kk

I.  oskarżoną J. J. (4) uniewinnia od popełnienia zarzucanego jej czynu;

II.  na podstawie art.632 pkt 2 kpk koszty procesu ponosi Skarb Państwa;

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 232/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1. 

J. J. (4)

dnia 20 lipca 2019 r. w nieustalonym miejscu, przy czym czyn ujawniono w Ł., przywłaszczyła powierzony jej w ramach umowy użyczenia z dnia 2 listopada 2017r. samochód marki A. (...) nr rej. (...) o wartości 145 000 zł, działając na szkodę K. P.

tj. o czyn z art.284§2 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  zawarcie przez K. P. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w dniu 30.10.2017 r. umowy leasingu, której przedmiotem był pojazd marki A. (...) nr rej. (...) w celu przekazania go J. J. (4),

2.  przekazanie przez J. J. (4) K. P. pieniędzy na wpłatę początkową i zobowiązanie się do systematycznego płacenia rat leasingowych,

3.  przekazania samochodu J. J. (4) w użytkowanie, podpisanie przez K. P. i J. J. (4) umowy użyczenia z dnia 2 listopada 2017 r.,

4.  podjęcie starań o cesję leasingu na rzecz J. J. (4) i w następstwie niedojścia jej do skutku zaprzestanie od lutego 2019 r. płacenia K. P. rat leasingowych przez J. J. (4),

5.  kilkukrotne od września 2018 r. wypowiadanie przez K. P. umowy użyczenia oraz żądanie zwrotu od J. J. (4) samochodu,

6.  odmowa zwrotu K. P. pojazdu przez oskarżoną do czasu zwrotu wpłaty początkowej i równowartości wpłaconych rat leasingowych przez K. P.,

7.  zatrzymanie przedmiotowego pojazdu przez policję w dniu 2 grudnia 2020 r . w związku z kolizją,

8.  ustalenie wartości pojazdu przez rzeczoznawcę na kwotę 145 000 zł,

9.  nie stwierdzenie na dzień 7 lutego 2020 r. na umowie leasingowej zaległości płatniczych.

Wyjaśnienia oskarżonej

Zeznania K. P.

Zeznania Z. K.

Umowa użyczenia

Umowa leasingu

Potwierdzenie dokonanych przez oskarżoną wpłat

Informacje z (...) Sp. z o.o.

Wezwanie do zwrotu pojazdu z dnia 5.09.2018, 5.10.2018r. , 5.07.2019 r.

Protokół zatrzymania pojazdu

Opinia rzeczoznawcy

357-358, 138v-140

363-364,22v-23,56v,194

364-365

27-28,85-86,211-212

11-19

29,88,110-127

79, 396

135-137,5-6

179-183

233-259

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1-1.1.9

Wyjaśnienia oskarżonej

Sąd dał im wiarę, bowiem znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym w postaci dokumentów. Stanowiły wiarygodną podstawę ustaleń faktycznych. Z wyjaśniań wymienionej wynika, iż w styczniu 2019 r. przekazała K. P. ostatnią ratę leasingu, bowiem straciła nadzieję, że wymieniony przepisze na nią samochód. Zadeklarowała zwrot samochodu, pod warunkiem zwrotu jej przez K. P. wpłaty początkowej i rat leasingowych, które systematycznie od początku płaciła. Pokrzywdzony nie zwrócił jej żadnej kwoty.

1.1.1-1.1.9

Zeznania K. P.

Co do zasady Sąd ich nie kwestionował, w części istotnej z punku widzenia rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie są zgodne z wyjaśnianiami oskarżonej.

1.1.1-1.1.6

Zeznania Z. K.

Brak podstaw do kwestionowania. Wymieniona potwierdziła, że oskarżona dokonała wpłaty początkowej i płaciła raty leasingowe, natomiast zaprzestała płacenia, gdy straciła nadzieję, że oskarżony przepisze na nią samochód, do czego się wcześniej zobowiązał.

1.1.1-1.1.7

Umowa leasingu

Potwierdzenie wpłat

Informacje z (...) Sp. z o.o.

Protokół zatrzymania pojazdu

Wezwanie do zwrotu pojazdu z dnia 5.09.2018, 5.10.2018r., 5.07.2019 r.

sporządzone przez osoby uprawnione, kompetentne, zgodne z przepisami prawa, brak kwestionowania w/w dowodów

1.1.3

Umowa użyczenia

jej wiarygodność nie była kwestionowana przez strony, chociaż okoliczności jej podpisania są niejednoznaczne, w aktach znajdują się dwie wersje tej umowy

1.1.8

Opinia rzeczoznawcy

Sporządzona zgodnie wymogami kpk

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

I

J. J. (4)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Sąd zgodnie z art. 17§1 pkt 2 kpk uniewinnił oskarżoną od popełnienia zarzucanego czynu wobec ustalenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

Umowa leasingu ma charakter wyłącznie obligacyjny i nie daje leasingobiorcy żadnych praw o charakterze rzeczowym. Jego prawo do posiadania rzeczy i korzystania z niej wynika wyłącznie ze zobowiązania wynikłego z umowy stron. Tym samym K. P. nie był właścicielem przedmiotowego pojazdu, lecz wyłącznie jego posiadaczem. Przepis 284 kk nie chroni posiadania, które nie jest podmiotowym prawem majątkowym, ale stanem faktycznym.

Jak wynika z informacji (...) Sp. z o.o. na dzień 7 lutego 2020 r. nie stwierdzano na umowie leasingowej zaległości płatniczych, a zatem właściciel samochodu w żadne sposób nie został pokrzywdzony zachowaniem J. J. (4).

Pomiędzy pokrzywdzonym K. P. i J. J. (4) została zawarta umowa cywilno prawna – użyczenia.

Zgodnie z przedmiotową umową strony mają obecnie wobec siebie wzajemne roszczenia, które winny być dochodzone na drodze procesu cywilnego.

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II

Zgodnie z art. 632 pkt 2 kpk w sprawach z oskarżenia publicznego w razie uniewinnienia oskarżonego koszty procesu ponosi Skarb Państwa.

6.  1Podpis