Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 761/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 lutego 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodnicząca: sędzia Jolanta Jachowicz

Protokolant: staż. Rafał Jasiński

po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2022 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w P.

przeciwko A. K.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 17 lutego 2021 roku, sygn. akt V GC 208/19

I.  odrzuca apelację w zakresie zaskarżenia punktu 2. wyroku;

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  zasądza od A. K. na rzecz (...)spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w P. kwotę 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.