Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 222/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Radosław Olewczyński

Protokolant: Marek Sadawa

po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2022 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa G. K.

przeciwko D. M.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 22 października 2020 r. wydanego w sprawie II C 234/15

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od D. M. na rzecz G. K. kwotę 1.800,00 zł (tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.