Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK816/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

W. Z.

I.W dniu 19 września 2021 roku około godziny 8.00 w ruchu lądowym w B. na ulicy (...) jechał jako kierujący samochodem marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem 0,28 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.Kierowanie przez W. Z. w dniu 19 września 2021 roku około godziny 8.00 w B. na ulicy (...) samochodem marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i zatrzymanie kierującego przez patrol policji

wyjaśnienia oskarżonego

k. 61

notatka urzędowa

k. 1

2.Stan nietrzeźwości kierującego V. (...) (0,28 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu - I badanie), potwierdzony alkosensorem (posiadającym aktualne świadectwo wzorcowania)

wyjaśnienia oskarżonego

k. 61

notatka urzędowa

k. 1

protokół użycia alkosensora

k. 2

protokół użycia alkometru

k.4

świadectwa wzorcowania

k. 3, 5

3.Niekaralność sądowa W. Z. za popełnienie przestępstw

dane o karalności

k. 9

4.Świadczenie przez oskarżonego pracy w firmie budowlanej na terenie (...)przewożenie przezeń (jako posiadającego prawo jazdy kategorii B) pracowników i materiałów budowlanych na miejsce wykonywania pracy

wyjaśnienia oskarżonego

k. 61

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

dane o karalności

Dokument spełnia warunki określone przepisami prawa, strony nie kwestionowały jego treści.

notatka urzędowa

Niekwestionowany dokument urzędowy.

protokół użycia alkometru

Dokument spełnia warunki określone przepisami prawa, strony nie kwestionowały jego treści.

protokół użycia alkosensora

Dokument spełnia warunki określone przepisami prawa, strony nie kwestionowały jego treści.

świadectwa wzorcowania

Dokumenty spełniają warunki określone przepisami prawa, strony nie kwestionowały ich treści.

wyjaśnienia oskarżonego

Wyjaśnienia oskarżonego Sąd uznał za wiarygodne, bowiem korespondowały ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym i stanowiły logiczną całość.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

1

W. Z.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał dyspozycję art. 178a § 1 kk.

W. Z. poruszał się jako kierujący samochodem osobowym po drodze publicznej (ruch lądowy), znajdując się w stanie nietrzeźwości wyrażającym się w stężeniu 0,28 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Przeprowadzone badanie wykazało ponad wszelką wątpliwość obecność alkoholu w powietrzu wydychanym przez oskarżonego w rozmiarze pozwalającym na przyjęcie, iż był to stan nietrzeźwości w rozumieniu art. 115 § 16 kk. Z uwagi na występującą rozbieżność co do stanu nietrzeźwości sprawcy (związaną z poddaniem go 4 - krotnemu badaniu stanu trzeźwości), Sąd przyjął stopień nietrzeźwości wynikający z pierwszego badania, albowiem czas jego przeprowadzenia był najbardziej zbliżony do chwili popełnienia przedmiotowego przestępstwa.

Niezależnie od poczynionych rozważań, Sąd stoi na stanowisku, że wina i społeczna szkodliwość czynu przypisanego sprawcy nie są znaczne.

Faktem jest co prawda, iż W. Z. dopuścił się owego czynu umyślnie, niemniej jednak stan jego nietrzeźwości przekroczył ustawową granicę tego stanu w stopniu subminimalnym (o 0,03). Te okoliczności jego popełnienia potwierdzają zasadność zajętego przez Sąd stanowiska.

W ocenie Sądu także wina oskarżonego nie jest znaczna. Jest on co prawda osobą poczytalną i dojrzałą, jednakże do wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem osądu w niniejszej sprawie doszło na skutek incydentalnego zachowania z jego strony.

W ocenie Sądu okoliczności popełnienia przedmiotowego czynu nie budzą wątpliwości. Oskarżony przyznał się do jego popełnienia, a jego sprawstwo potwierdzają pozostałe zgromadzone w sprawie dowody.

Za warunkowym umorzeniem postępowania przemawia także to, iż W. Z. nie był dotychczas karany. Sąd wyraża zatem przekonanie, że przedmiotowe zachowanie było w jego życiu zdarzeniem epizodycznym, w dużej mierze będącym wynikiem niekorzystnego zbiegu okoliczności. Jest on osobą stateczną i sam fakt postawienia go przed sądem stanowi dlań dużą dolegliwość. Prowadzi on ustabilizowany tryb życia, pracuje zawodowo.

Właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego dotychczasowy sposób życia uzasadniają zatem stanowisko, iż mimo warunkowego umorzenia postępowania będzie on przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni w przyszłości przestępstwa.

Biorąc pod uwagę charakter przedmiotowego czynu, Sąd doszedł do przekonania, że dwuletni okres próby będzie właściwy dla zapewnienia prawidłowego oddziaływania wychowawczemu na oskarżonego, jak również dla weryfikacji postawionej prognozy kryminologicznej.

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

W. Z.

2

I

Urealnieniu dolegliwości wobec oskarżonego ma służyć orzeczony wobec niego w oparciu o przepis art. 67 § 3 kk zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres jednego roku. Jakkolwiek orzeczenie owego zakazu nie było w tym wypadku obligatoryjne (co wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego), to jednak Sąd doszedł do przekonania, iż celowym jest skorzystanie z tej możliwości, tym bardziej, iż od zatrzymania prawa jazdy upłynęło już blisko sześć miesięcy, a zatem okres jednego roku wskazany w punkcie drugim sentencji przedmiotowego wyroku wkrótce zakończy się i W. Z. odzyska posiadane uprawnienia. W ocenie Sądu orzeczenie owego zakazu na minimalny okres nie stanowi nadmiernej uciążliwości dla oskarżonego, nawet jeśli weźmie się pod uwagę okoliczności, iż pracuje on zawodowo, do czego potrzebne jest prawo jazdy kategorii B.

Sąd stoi na stanowisku, iż orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w stosunku do sprawcy na okres 2 lat byłoby z kolei dotknięte zbyt dużą dolegliwością dla niego, szczególnie gdy zważy się na okoliczność, iż W. Z. prowadzi ustabilizowany tryb życia, zaś stan jego nietrzeźwości był zbliżony do stanu po użyciu alkoholu.

W. Z.

4

I

Podstawą zasądzenia od sprawcy na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej kwoty 5.000 złotych tytułem świadczenia pieniężnego był art. 67 § 3 kk.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

W. Z.

3

I

Na podstawie art. 63 § 4 kk na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów zaliczono oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 19 września 2021 roku.

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5

W oparciu o art. 627 kpk obciążono oskarżonego obowiązkiem zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych. Wysokość opłaty określono na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity: Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 152 ze zmianami).

7.  Podpis