Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI RNs 55/22

POSTANOWIENIE

Dnia 10 marca 2022 r.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie VI Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący : sędzia Barbara Ciwińska

po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2022 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w B.

o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej K. J.

postanawia :

1)  oddalić wniosek,

2)  koszty postępowania przejąć na rachunek Skarbu Państwa.

ZARZĄDZENIE

1)  (...)

2)  (...)