Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 305/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 marca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodnicząca: sędzia Jolanta Jachowicz

po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2022 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. K.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 10 grudnia 2020 roku, sygn. akt XIII GC 1835/16

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punktach 1., 3., 4. i 5. w ten sposób, że:

a.  w punkcie 1. obniża zasądzoną należność z kwoty 37.515,35 zł (trzydzieści siedem tysięcy pięćset piętnaście złotych 35/100) do kwoty 35.798,44 zł (trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 44/100) i oddala powództwo w zakresie kwoty 1.716,91 zł (jeden tysiąc siedemset szesnaście złotych 91/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 29 marca 2016 roku;

b.  w punkcie 3. obniża zasądzone na rzecz powoda koszty procesu z kwoty 5.421,34 zł (pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych 34/100) do kwoty 4.798,36 zł (cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 36/100);

c.  w punkcie 4. podlegające ściągnięciu od pozwanego nieuiszczone koszty sądowe obniża z kwoty 1.343,22 zł (jeden tysiąc trzysta czterdzieści trzy złote 22/100) do kwoty 1.281,86 zł (jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 86/100);

d.  w punkcie 5. podlegające pobraniu od powoda nieuiszczone koszty sądowe podwyższa z kwoty 499,34 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 34/100) do kwoty 560,69 zł (pięćset sześćdziesiąt złotych 69/100);

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz A. K. kwotę 1.233,20 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści trzy złote 20/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku doręczyć pełnomocnikom stron za pośrednictwem PI.

7.03.2022r.