Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1242/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 marca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Agnieszka Olejniczak- Kosiara

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Marta Radecka

po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2022 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z wniosku J. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

o świadczenie przedemerytalne

w związku z odwołaniem J. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z dnia 7 kwietnia 2021 roku, znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje J. W. prawo do świadczenia przedemerytalnego od dnia 19 marca 2021 roku.