Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2228/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący: S. S.O. Agnieszka Gocek

Protokolant stażysta Joanna Janiak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 października 2021 roku w Ł.

sprawy z wniosku: B. K.

przeciwko : Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie znak (...)

o prawo do emerytury pomostowej

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje B. K. prawo do emerytury pomostowej od 1 lipca 2020 roku;