Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV P 190/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 lutego 2022 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący : SSR Maja Snopczyńska

Protokolant : Karolina Nowicka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lutego 2022 roku w Ś.

sprawy z powództwa D. R.

przeciwko (...) S.A. w S.

o uchylenie kary nagany

uchyla karę nagany nałożoną przez stronę pozwaną (...) S.A. w S. na powódkę D. R. dnia 31.03.2021 roku.

UZASADNIENIE

Powódka D. R. pozwem skierowanym przeciwko (...) SA w S. wniosła o uchylenie kary nagany nałożonej w dniu 31 marca 2021 roku. W uzasadnieniu podniosła, że jest zatrudniona u pozwanego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego na ½ etatu i Dietetyk na ½ etatu; powódka została ukarana karą nagany i uważa, że kara ta została zastosowana bezzasadnie, gdyż nie ma przygotowania do tworzenia tabel w E., zaś co do pozostałych zarzutów to nie są one zasadne.

Strona pozwana w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazała, że nałożona na powódkę kara jest zasadna, gdyż powódka miała wiedzę i kwalifikacje do należytego wykonania poleceń służbowych i szeroko odniosła się do zarzutów powódki.

W toku postępowania Sąd ustalił

następujący stan faktyczny:

Powódka zatrudniona jest u strony pozwanej na podstawie umowy o pracę na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego na ½ etatu i Dietetyk na ½ etatu.

BEZSPORNE

10 marca 2021 roku powódka otrzymała polecenie sporządzenia do godziny 15 w czwartek 11 marca informacji na temat posiadanych środków ochrony osobistej w formie tabeli przestawnej (umożliwiającej nałożenie filtrów) w E.. Ponieważ powódka nie potrafiła tworzyć tabeli w E., ani obsługiwać tego programu zwróciła się do informatyka o stworzenie tabeli, którą mogłaby wypełnić.

Powódka do otrzymanej tabeli wpisała właściwe dane. Prezes zarządu po otrzymaniu tabeli stworzonej przez powódkę w mailu z 25 marca 2021r wskazał, że nie jest to taka tabela jakiej oczekiwał i że powódka powinna zrobić tabelę przestawną

Dowód: korespondencja mailowa k. 9-17

zeznania świadka M. K. k. 72-75

zeznania powódki k. 103-104 płyta CD k. 107

zeznania I. G. (1) (za stronę pozwaną) k. 104-105 płyta CD k. 107

W związku z koniecznością przeniesienia punktu szczepień w J. z (...) Zdrojowego na Białą S. powódka miała przyjechać do J. i zająć stanowisko w tej sprawie pod kątem epidemiologicznym. Powódka pojechała do jedliny i wskazał pomieszczenie w którym najlepiej będzie zorganizować taki punkt.

W dniu 25 marca 2021r powódka otrzymała polecenie przygotowania do 29 marca 2021r godz. 15.00 profesjonalnego „projektu” punktu szczepień (2 kpl. Stanowisk lekarz plus sczepienia) w budynku C., miały zostać przygotowane na rzutach kondygnacji – zaznaczenie wymaganych sprzętów wraz z podaniem wymaganych odległości oraz wskazaniem dróg komunikacji

Powódka na rzut kondygnacji naniosła drogi ewakuacji i stanowiska punktów szczepień.

Dowód: korespondencja mailowa k. 23-24

plan k. 25

zeznania świadka A. Z. k. 85-87

zeznania powódki k. 103-104 płyta CD k. 107

W dniu 22 marca 2021r powódce polecono dodatkowo zamawianie testów, prowadzenie ciągłego procesu związanego w wysyłaniem kuracjuszy na testy, zaś prowadzenie środków do dezynfekcji i ochrony osobistej pozostaje bez zmian.

25 i 26 marca 2021 roku odbyło się szkolenie powódki z zakresu wystawiania zleceń na testy C.-19. Szkolenie było prowadzone przez M. S. (1), która była koleżanką powódki. Powódka w drugim dniu szkolenia powiedziała M. S. (1), że nie da rady wykonywać dodatkowych obowiązków.

Pismem z dnia 26 marca 2021r powódka wskazała, że w związku z powierzaniem zadań, których brak w zakresie obowiązków i wykonanie ich przekracza czas zatrudnienia od tego dnia odmawia jakichkolwiek czynności poza obowiązującym zakresem czynności.

W dniu 31 marca 2021r o godz. 14:34 powódka otrzymała polecenie skontaktowania się z panią M. S. (2) w celu ustalenia najbliższych terminów przyjazdów i ustaniu wymaganych terminów rozpoczęcia procedury związanej z wysyłaniem skierowań na poszczególne turnusy.

Powódka odmówiła przyjęcia pisma z dodatkowym poleceniem.

Dowód: pismo z 26 III 2021r k. 18

Korespondencja mailowa k. 29, 30

Pismo z 31 III 2021 k. 57

Notatka ze szkolenia k. 59

zeznania świadka A. K. k. 77-79

zeznania powódki k. 103-104 płyta CD k. 107

zeznania I. G. (1) (za stronę pozwaną) k. 104-105 płyta CD k. 107

W dniu 31 marca 2021 roku nałożono na powódkę karę nagany za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, polegającym na naruszeniu powierzonych powódce obowiązków. W uzasadnieniu podano: „W dniu 10 marca otrzymała Pani polecenie przygotowania w programie E. informacji na temat posiadanych środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji, tak by można było na jej podstawie sprawnie weryfikować bieżący stan ich zużycia. Do dnia dzisiejszego nie zostało przedstawione zestawienie w odpowiedniej formie. Ponadto dnia 23 marca została Pani poinformowana o wprowadzonych zmianach organizacyjnych, które również obejmowały Pani stanowisko pracy. Jako Gł. Spec. Ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego miała Pani za zadanie realizowanie niezbędnych czynności związanych z procesem wysyłania kuracjuszy kierowanych do (...) na badania – testy (...)19. Miało to na celu wsparcie pracowników, którzy realizują dodatkowo powierzone im zadania istotne dla społeczeństwa w czasie trwania pandemii, związane z prowadzeniem punktów szczepień na (...)19 w (...). W piśmie złożonym dnia 26.03.2021r odmówiła Pani realizacji tego zadania zleconego przez Prezesa zarządu. Dodatkowo nie wywiązywała się Pani z zadania przygotowania, zgodnie z wymogami epidemiologicznymi, projektu dla przeniesienia punktu szczepień do obiektu CIS.”

Powódka pismem z dnia 7 kwietnia 2021 roku złożyła sprzeciw od nałożonej kary. Sprzeciw został odrzucony.

Dowód: akta osobowe – w załączeniu

W TAK USTALONYM STANIE FAKTYCZNYM

SĄD ZWAŻYŁ

Powództwo było zasadne.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności w oparciu o zeznania świadków M. K., A. K., A. Z., powódki, częściowo słuchanego za stronę pozwaną I. G. (1), jak również w oparciu o dokumenty zgromadzone w aktach sprawy. Sąd dał wiarę powyższym dowodom w takim zakresie w jakim każdy z nich stanowił podstawę dokonania ustaleń faktycznych w sprawie. Natomiast zeznania świadka I. K. nie stanowiły podstawy ustaleń stanu faktycznego, gdyż świadek nie miała wiedzy o stawianych powódce zarzutach.

Powódka wniosła o uchylenie kary nagany nałożonej przez pracodawcę.

Nałożenie kar uregulowane jest w art. 108 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, (...) pracodawca może stosować karę upomnienia lub karę nagany. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy (art. 111 kp).

Na powódkę została nałożona kara nagany min. za niewykonanie polecenia stworzenia tabeli środków w E.. Z zebranego materiału dowodowego wynika, ze w dniu 10 marca 2021 roku powódka otrzymała mailem polecenie sporządzenia do godziny 15 w czwartek 11 marca informacji na temat posiadanych środków ochrony osobistej w formie tabeli przestawnej (umożliwiającej nałożenie filtrów) w E.. Z zeznań powódki wynika, że próbowała wykonać polecenie, jednak ponieważ nie potrafiła tworzyć tabeli w E., ani obsługiwać tego programu zwróciła się do informatyka o stworzenie tabeli, którą mogłaby wypełnić. Do pozwu dołączono maile z 12 marca w którym powódka prosi o przygotowanie tabel wskazując jakie powinny tam być informacje, w kolejnym wskazuje jaki ma asortyment i podkreśla, że pan Prezes prosił aby na poniedziałek można by mieć wgląd do E.. Z maili wynika, że Prezes zarządu ponaglał powódkę o dostarczenie tabeli i po otrzymaniu tabeli stworzonej przez powódkę w mailu z 25 marca 2021r wskazał, że nie jest to taka tabela jakiej oczekiwał i że powódka powinna zrobić tabelę przestawną. Z zeznań powódki wynika, że powódka informowała, że nie potrafi takiej tabeli stworzyć i wskazała to także w mailu z 25 marca. Prezes strony pozwanej potwierdził w zeznaniach, że powódka zwracała się do informatyka w sprawie tabel (żeby zrobił tabelę, a umowa z informatykiem tego nie obejmowała) oraz że dostał jakąś dziwną tabelę nie powypełnianą, tabela ta nie została wykonana nawet w wydaniu zbliżonym do oczekiwań.

Podkreślić należy, że powódka przedstawiła tabele zgodnie ze swoimi umiejętnościami i nie można pracownika, który na co dzień nie obsługuje danego programu i nie został przez pracodawcę przeszkolony z takiej obsługi karać karą nagany za to, że w ciągu jednego dnia nie potrafi stworzyć w E. tabeli przestawnej z umożliwieniem nałożenia filtrów. Nie ma tu znaczenia podnoszona przez stronę pozwaną okoliczność że program ten od 2 lat był zainstalowany na komputerze powódki, co wynika z maila z 19 maja 2021r i której to okoliczności powódka nie kwestionowała. Powódka podniosła bowiem, że nie potrafi obsługiwać E. i tworzyć tabel których wymagał prezes. Dla osoby która na co dzień nie pracuje na danym programie, nie korzysta z tabel i ich nie tworzy może być zbyt trudnym sporządzenie takiej tabeli z dnia na dzień, gdyż wymaga to nauki obsługi tego programu od podstaw. Strona pozwana wykazała że powódka taki program posiadała, nie wykazała jednak, że została przeszkolona z jego obsługi, tworzenia tabel i korzystania z nich. Zachowaniu powódki nie można więc przypisać winy, skoro zrobiła tabelę w sposób w jaki potrafiła.

Drugim zarzutem wskazanym w piśmie z 31 marca 2021 roku było to, że powódka dnia 23 marca została poinformowana o wprowadzonych zmianach organizacyjnych, które również obejmowały stanowisko pracy powódki i jako Gł. Spec. Ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego powódka miała za zadanie realizowanie niezbędnych czynności związanych z procesem wysyłania kuracjuszy kierowanych do (...) na badania – testy (...)19. Miało to na celu wsparcie pracowników, którzy realizują dodatkowo powierzone im zadania istotne dla społeczeństwa w czasie trwania pandemii, związane z prowadzeniem punktów szczepień na (...)19 w (...). W piśmie złożonym dnia 26.03.2021r odmówiła Pani realizacji tego zadania zleconego przez Prezesa zarządu.

Z zeznań powódki wynika, że w trakcie szkolenia z kierowania na testy zobaczyła, że to wymaga dużego nakładu pracy i stwierdziła, że nie będzie w stanie zdążyć ze wszystkim, swoje wątpliwości przekazała w rozmowie M. S. (1) (jako koleżance) a ona sporządziła z tego notatkę, zanim powódka porozmawiała z prezesem. Prezes strony pozwanej I. G. (1) zeznał natomiast, że przyjęcie pacjentów i skierowania na testy są 1-2 razy w miesiącu, powódka miała dzwonić i wypełniać ankietę przed testem, a potem w systemie wystawiać skierowanie na test; prezes strony pozwanej zeznał „Powódka nie powiedziała mi że odmawia wykonania tej czynności, wiedziałem to z relacji pani S.”. Natomiast świadek A. K. potwierdziła, że po wybuchu pandemii pracownikom przydzielano nowe zadania, zaś o tym że powódka odmówiła wykonywania obsługi skierowania na testy wie od pracowników, nie rozmawiała o tym z powódką. Podkreślić należy, że dowody te potwierdzają, że rozmowa powódki z M. S. (1) miała charakter prywatnej koleżeńskiej rozmowy, a tym samym nie stanowiła odmowy wykonania polecenia.

Z dołączonych do akt sprawy dokumentów wynika, że pismem z dnia 26 marca 2021r powódka wskazała, że w związku z powierzaniem zadań, których brak w zakresie obowiązków i wykonanie ich przekracza czas zatrudnienia od tego dnia odmawia jakichkolwiek czynności poza obowiązującym zakresem czynności, w szczególności, że pandemia wymaga zwiększonego nadzoru w spółce i zachowania bezpieczeństwa pracowników i kuracjuszy, zaś w dniu 31 marca 2021r o godz. 14:34 powódka otrzymała polecenie skontaktowania się z panią M. S. (2) w celu ustalenia najbliższych terminów przyjazdów i ustaniu wymaganych terminów rozpoczęcia procedury związanej z wysyłaniem skierowań na poszczególne turnusy. Podkreślić należy, że powódka jest zatrudniona jako Główny Specjalista ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego na ½ etatu i jako dietetyk na ½ etatu i w takiej sytuacji mogła mieć wątpliwości, czy zdąży wykonać w ramach swojego czasu pracy wszystkie swoje obowiązki związane z oboma stanowiskami oraz dodatkowe polecenia, tym bardziej, że planowany przyjazd kuracjuszy wymagał wykonywania czynności dietetyka.

Do odpowiedzi na pozew dołączono mail z 9 kwietnia 2021r, z którego wynika, że powódka w dniu 9 kwietnia nie oddała wszystkich ankiet dotyczących kuracjuszy. Na okoliczności związane z wypełnianiem ankiet wiązanych z testami na (...)19 zeznawały także strony. Jednak podkreślić należy, że było to w dniu 9 kwietnia 2021r a wiec już po nałożeniu na powódkę kary i tym samym nie mogło być podstawą ukarania powódki, podobnie jak polecenie doręczone powódce w dniu 31 marca 2021 roku pod koniec dnia pracy.

Tak więc podkreślić należy, że z pisma nakładającego karę wynika, że powódka odmówiła wykonania polecenia związanego z kierowaniem kuracjuszy na testy C. 19, z powołaniem się na pismo powódki z 26 marca 2021roku, zaś z tego pisma nie wynika, że powódka odmawia właśnie tego zadania, powódka wskazał bowiem w tym piśmie, że w związku z powierzaniem zadań, których brak w zakresie obowiązków i wykonanie ich przekracza czas zatrudnienia od tego dnia odmawia jakichkolwiek czynności poza obowiązującym zakresem czynności. Tym samym trudno jest ustalić jakiego polecenia odmówiła powódka i czy było to polecenie wymienione w piśmie nakładającym karę.

Kolejnym zarzutem wobec powódki było nie wywiązanie się z zadania przygotowania, zgodnie z wymogami epidemiologicznymi, projektu dla przeniesienia punktu szczepień do obiektu C.. Z korespondencji mailowej wynika, że w związku z koniecznością przeniesienia punktu szczepień w J. z (...) Zdrojowego na Białą S. powódka miała przyjechać do J. i zająć stanowisko w tej sprawie pod kątem epidemiologicznym, powódka pojechała do J. i wskazała pomieszczenie w którym najlepiej będzie zorganizować taki punkt; zaś w dniu 25 marca 2021r powódka otrzymała polecenie przygotowania do 29 marca 2021r godz. 15.00 profesjonalnego „projektu” punktu szczepień (2 kpl. stanowisk lekarz plus sczepienia) w budynku C., miały zostać przygotowane na rzutach kondygnacji – zaznaczenie wymaganych sprzętów wraz z podaniem wymaganych odległości oraz wskazaniem dróg komunikacji. Z zeznań powódki wynika, że jeszcze przed nałożeniem kary nagany naniosła na rzut kondygnacji drogi ewakuacji i stanowiska punktów szczepień (plan znajduje się na k. 25). Wprawdzie słuchany za stronę pozwaną I. G. (2) zarzucił, że powódka już po ustawieniu wszystkiego naniosła to na plan. Jednak z zeznań świadka A. Z., która zajmowała się przygotowaniem nowego punktu nie wynika, aby miała zastrzeżenia co do pracy powódki, świadek zeznała, że nie była świadkiem odmowy przez powódkę wykonania poleceń. Natomiast świadek M. K. zeznała, że wiedzę o uchybieniach powódki ma z maili i wskazuje, że otwarcie nowego punktu szczepień się opóźniło więc można powiedzieć, że powódka nie przygotowała w terminie projektu, ale pozostały materiał dowody nie potwierdza, że opóźnienie to było wywołane brakiem planu. Natomiast powódka zeznała, że 23 marca była na wizji z panią Z. i pozytywnie określiły warunki nowego punktu, zaś doktor, który się tym zajmował powiedział, że nie jest potrzebny szkic punktu, powódka wykonała plan, naniosła strzałki punkty dezynfekcyjne, ruch wejścia i wyjścia, meble. Tym samym zarzut jest bezzasadny.

Mając powyższe na uwadze należało uznać, że kara nagany nałożona na powódkę 30 marca 2021 roku nie była zasadna, co skutkowało jej uchyleniem