Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV P 91/19

Sygnatura akt IV P 91/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dnia 21 lutego 2022 r.

Sąd Rejonowy w Świdnicy , IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w osobie sędzi Magdaleny Piątkowskiej

protokolant: Dawid Tomczyk

po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2022 r. na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. w S.

przeciwko M. S. (1)

o odszkodowanie

I powództwo oddala,

II ustala i przyznaje adw. K. P. kwotę 1.771,20 zł.( 1440+ VAT) tytułem wynagrodzenia za pełnienie w sprawie funkcji kuratora dla pozwanej nieznanej z miejsca pobytu, i poleca wypłatę w zakresie kwoty 1440 zł. z zaliczki uiszczonej przez stronę powodową w dniu 27 stycznia 2021r. , a w pozostałym zakresie tymczasowo ze Skarbu Państwa,

III nakazuje stronie powodowej uiścić na rzecz Skarbu Państwa Sadu Rejonowego (...)kwotę 475,45 zł. tytułem nieuiszczonych dalszych kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) Spółka z o.o. w S. wniosła pozew przeciwko M. S. (1) domagając się zasądzenia od pozwanej 10.447,71 Euro wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu wskazanymi w pozwie. W uzasadnieniu wskazano, iż pozwana od dnia 31 maja 1999r. była zatrudniona u strony powodowej. Dnia 1.10.2018r. pozwana, według strony powodowej, wystawiła dwa dokumenty księgowe, na których brak było danych nabywcy, z których należności nie wpłynęły do kasy strony powodowej. Następny dokument pozwana miała wystawić dnia 10.10.1999r. , zaś firma wskazana na fakturze nie składała w tym okresie zamówienia, z czego strona powodowa wyprowadziła wniosek, iż pozwana wystawiła fałszywy dokument, aby móc sprzedać towar osobie trzeciej i przywłaszczyć sobie całą kwotę. Od dnia 17.10 pozwana przestała pojawiać się w pracy, nie potrafiła jasno wskazać przyczyn absencji. Wezwania pozwanej do wyjaśnienia sytuacji pozostały bez odpowiedzi. Strona powodowa podniosła, iż takie działania pozwanej doprowadziły do strat finansowych powodową spółkę, naruszyły jej dobrą reputację i zaufanie kontrahentów. Wobec powyższego strona powodowa wniosła o zasadzenie wskazanej wyżej kwoty tytułem odszkodowania w wysokości stanowiącej sumę kwot wskazanych na wyżej opisanych paragonach.

W odpowiedzi na pozew ustanowiony dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej kurator wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu podniósł, iż strona powodowa nie wykazała w żadnym stopniu zarówno okoliczności uzasadniających odpowiedzialność pozwanej jak i wysokości szkody. Podniesiono, ze strona powodowa do pozwu dołączyła trzy dokumenty rzekomo podpisane przez pozwaną, podczas gdy nie przedstawiono żadnego dowodu na okoliczność, iż pozwana świadczyła w tym dniu pracę. Nie przedstawiono dowodów, by towar wskazany w dokumentach opuścił teren zakładu strony powodowej. Co do oświadczenia J. J. (1) kurator podniósł, iż dotyczy ono faktur z miesiąca listopada 2018r., podczas gdy okres objęty pozwem dotyczy października 2018r., a wskazana firma nie odpowiada w pełni nazwie strony powodowej. Ponadto, zdaniem kuratora, nie udowodniono również twierdzeń w zakresie naruszenia działaniami pozwanej dobrej reputacji strony powodowej i zaufania klientów.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Stronę powodową i M. S. (2) zam. W S. na ul. (...) łączyła umowa u pracę na czas nieokreślony zawarta dnia 31 maja 1999r. Pozwana została zatrudniona jako referent administracyjno- biurowy.

Dowód: umowa o pracę k.12

Załadunkiem towaru u strony pozwanej zajmował się S. P. (1). Dokonywał go na podstawie karteczki, którą wydawała M. S. (1), W. K. lub D. K.. Faktury wydawała M. S. (1). Na karteczce wśród danych było przeważnie nazwisko kierowcy i numer samochodu, na który ma nastąpić załadunek. Kierowca podpisywał się na fakturze albo na WZtce po załadunku.

M. S. (1) była obecna w pracy do sierpnia 2018r.

Dowód: zeznania świadka S. P. k. 153, e- protokół k.155

Od dnia 16.10.2018r. do dnia 14.11.2018r. M. S. (1) niezdolna była do pracy.

Dowód: zaświadczenie lekarskie k. 129

Dnia 8 maja 2019r. strona powodowa wezwała M. S. (1) zam. W S., ul. (...) do zapłaty kwoty 10.447,71 Euro w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania; wezwanie doręczono 23.05.2019r.

Dowód: wezwanie oraz potwierdzenie doręczenia k. 18-20

Przy tak ustalonym stanie faktycznym sąd zważył:

Powództwo podlegało oddaleniu.

Podstawa prawna pozwu nie została wskazana, wobec czego przyjęto podstawowe przepisy kodeksu pracy dotyczące odpowiedzialności materialnej pracownika. I tak zgodnie z art. 114 kp pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału. Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.(art. 115kp)

W niniejszej sprawie pracodawca nie uczynił zadość zasadom określonym w art. 116kp, zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody.

Analizując dowody dołączone i wnioskowane przez stronę powodową sąd dokonał poniższej oceny:

Do pozwu zostały dołączone dokumenty wskazujące jako sprzedawcę (...) Granit Polska w S. na kwoty wskazane w pozwie ( k.13,14,15), jednak nie nosiły one podpisu pod wydrukiem: M. S. (1), zaś adnotacje na nich poczynione tym samym charakterem pisma sięgają daty 31.10.2018r., co wskazuje, iż nie zostały poczynione przez pozwaną, skoro przestała przychodzić do pracy od 17.10.2018r. Oświadczenie J. J. (1) (k. 16) odnosi się do wystawionej bez jego wiedzy faktury za listopad 2018r. , natomiast okres z pozwu zamyka się na październiku 2018r. Nie znalazły przy tym potwierdzenia strony powodowej ( vide zeznania słuchanego za powoda prezesa spółki) jakoby pan J. dokonał zakupu, zapłacił za towar, który odebrał, a pozwana przywłaszczyła sobie pieniądze. Z przedmiotowego bowiem oświadczenia z dnia 18.12.2018r.wynika, iż J. J. nie dokonywał zakupu u strony pozwanej od września 2018r. Nie przedłożono również dowodu potwierdzającego obecność pozwanej w pracy w dniach sporządzenia dołączonych do pozwu dokumentów, zaś brak w tym zakresie dokumentacji pracowniczej obciąża stronę powodową jako pracodawcę ujemnymi konsekwencjami dowodowymi. Ponadto jak zeznał powołany przez stronę powodową świadek. S. P. powódka pracowała do sierpnia 2018r. , a jej rola przy wydawaniu towaru została przedstawiona w sposób całkowicie odmienny, niż w zeznaniach słuchanego za stronę powodową prezesa spółki, który w swoich zeznaniach również tej roli nie przedstawił jednoznacznie. Co do zaistnienia szkody strona pozwana nie wykazała w żaden sposób, iż spółka została pozbawiona asortymentu, za który nie otrzymała zapłaty. Mimo sporządzanych regularnie protokołów inwentaryzacyjnych nie przedstawiono sądowi żadnego z nich ani też w inny sposób nie wykazano braku towaru, jaki powiązano z pozwaną. W żaden sposób nie potwierdzono sprzedaży towaru przez pozwaną osobom trzecim i przywłaszczenia sobie przez nią gotówki. Co do dołączonych dopiero do pisma procesowego stanowiącego replikę na odpowiedź na pozew druków WZ (130,131,132) sąd powziął wątpliwość czy widniejące tam podpisy złożone zostały przez pozwaną, skoro nie podpisała dokumentów k.12-14 i skoro podpis na załączonej umowie o pracę jest całkiem odmienny. Twierdzenia w tym zakresie słuchanego za stronę powodową prezesa spółki nie były wiarygodne jako niespójne nawet w poszczególnych częściach tych zeznań, nie pokrywały się z pozostałym materiałem dowodowym a nawet częściowo z twierdzeniami pozwu budząc wątpliwość co do ich prawdziwości.

Na dobrą sprawę nawet sam fakt zatrudnienia powódki na podstawie umowy o pracę nie został wykazany albowiem dołączona do pozwu umowa dotyczyła M. S. (2), a podpis pod umową z uwagi na jakość załączonej kserokopii nie był czytelny.

A zatem twierdzeń pozwu nie tylko nie wykazano, ale pozostawiono wątpliwość, na czym miało polegać działanie pozwanej: czy na wystawieniu fikcyjnych dokumentów zapłaty i sprzedaży towaru osobom trzecim, czy też na braku wpłaty środków przekazanych pozwanej przez klientów spółki wobec autentycznej, zrealizowanej umowy kupna- sprzedaży. Nie przedstawiono w sposób klarowny albo przedstawiano w sposób sprzeczny zasady wydawania towaru, obiegu dokumentów i gotówki. Nie przedłożono żadnego dowodu, by pozwana sprzedała/wydała towar osobom trzecim, by poleciła załadunek konkretnego towaru i jego wywiezienie w nieznanym kierunku, aby towar zniknął ze stanu magazynowego zakładu strony powodowej.

Z tych względów powództwo oddalono. Na marginesie można jedynie przytoczyć treść art. 119 kp, zgodnie z którym odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Z umowy dołączonej przez stronę powodową miesięczne wynagrodzenie pozwanej( jeśli jest to dotycząca jej umowa ) wynosiły 890 zł. , co daje maksymalna kwotę odszkodowania 2.670 zł.

Dla pozwanej ustanowiono w niniejszym postępowaniu kuratora w osobie adw. K. P.. Kurator złożył wniosek o wypłacenie wynagrodzenia za pełnienie funkcji kuratora dla strony pozwanej.Sąd oparł swoje rozstrzygnięcie o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej z dnia 9 marca 2018 r. (punkt II wyroku).

Na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 4 w zw. art. 113 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Sąd nakazał stronie pozwanej uiścić na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w (...) kwotę, na którą składały się wydatki poniesione tymczasowo przez Skarb Państwa , a to pozostała nie pokryta zaliczką część wynagrodzenia za pełnienie funkcji kuratora dla pozwanej oraz wynagrodzenie tłumacza przysięgłego języka niemieckiego (punkt III wyroku).