Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II S 1/22

Dnia 1 marca 2022r.

ZARZĄDZENIE

Na podstawie art. 120 § 2 kpk uznać za bezskuteczne pismo M. K. z dnia 18 października 2021r. wniesione jako skarga na przewlekłość postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu pod sygn. III K 1786/19 na podstawie ustawy z dnia z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.)

a l b o w i e m

skazany nie uiścił w wyznaczonym terminie opłaty od skargi, do której został wezwany pod rygorem uznania jej za bezskuteczną. Wniesione przez niego w dniu 2 lutego 2022r. (po terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego) pismo zawierające kolejną skargę na przewlekłość postępowania przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu w sprawie III K 1786/19 wraz z wnioskiem o zwolnienie od opłaty od skargi nie stanowi uzupełnienia braku fiskalnego. Z uwagi na niezastosowanie się skazanego do nałożonego na niego zobowiązania, orzeczono jak na wstępie.

Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Andrzej Kot