Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II S 10/22

POSTANOWIENIE

Dnia 1 marca 2022r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Andrzej Kot

po rozpoznaniu

skargi z dnia 21 stycznia 2022r. wniesionej przez skazanego M. P.

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki – postępowanie przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt V Kow-wz 2119/21 w przedmiocie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia

na podstawie art. 430 § 1 kpk oraz art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 75)

p o s t a n o w i ł

I.  skargę skazanego M. P. na przewlekłość postępowania pozostawić bez rozpoznania;

II.  zwolnić skarżącego od opłaty, obciążając Skarb Państwa kosztami postępowania w sprawie.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2022r. do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wpłynęła skarga M. P. na przewlekłość postępowania przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt V Kow-wz 2119/21 w przedmiocie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Na podstawie art. 430 § 1 kpk w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 75, zwanej dalej ustawą) skargę skazanego pozostawić należało bez rozpoznania.

Ponieważ w sprawach skargi na przewlekłość dotyczącej postępowania karnego stosuje się odpowiednio przepisy procedury karnej, środek, który okazuje się być niedopuszczalnym winien spotkać się z odmową przyjęcia przez prezesa sądu, do którego ją złożono (art. 429 § 1 kpk), a jeżeli został on jednak przyjęty, sąd pozostawia go bez rozpoznania (art. 430 § 1 kpk) (por.: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2014 r., (...) 5/14, LEX nr 1444629).

Skarga wniesiona przez M. P. na przewlekłość postępowania o naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki jest niedopuszczalna. Badanie przewlekłości dotyczy jedynie określonych rodzajów postępowań, do których nie należy postępowanie w sprawach wykonawczych. Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1b ustawy regulacje w niej zawarte nie mają zastosowania do spraw, o których mowa w art. 1 § 1 kodeksu karnego wykonawczego, tj. dotyczących wykonywania orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniach w sprawach o wykroczenia oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności - za wyjątkiem spraw, które dotyczą obowiązku naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub nawiązki orzeczonej na rzecz pokrzywdzonego.

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza skarga, jest postępowaniem w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia. Nie należy zatem do żadnej z wyjątkowych kategorii spraw określonych w art. 2 ust. 1b ustawy, w których możliwe jest wniesienie skargi na przewlekłość postępowania w postępowaniu karnym wykonawczym.

Wprawdzie treść przepisu art. 17 ust. 1 ustawy nakłada na skarżącego obowiązek uiszczenia stałej opłaty od skargi w wysokości 200 złotych. Z uwagi jednak na pozostawienie skargi bez rozpoznania, postanowiono nie obciążać go powyższą opłatą.

Mając powyższe na względzie, postanowiono jak na wstępie.