Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II S 14/22

POSTANOWIENIE

Dnia 8 marca 2022 roku.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Wiesław Pędziwiatr (sprawozdawca)

SSA Jerzy Skorupka

SSA Artur Tomaszewski

w sprawie przeciwko S. D. (1)

skazanemu za przestępstwo z art. 148 § 1 k.k.

po rozpoznaniu skargi z 28 lutego 2022 roku,

wniesionej skazanego

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki,

na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 12 ustawy z 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 16 sierpnia 2004r. Nr 179, poz. 1843 z późniejszymi zmianami)

p o s t a n o w i ł :

I.  zwolnić skazanego S. D. (1) z obowiązku uiszczenia opłaty od skargi na przewlekłość postępowania sądowego;

II.  oddalić skargę skazanego S. D. (1);

III.  wydatki w sprawie zaliczyć na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

I. Skazany S. D. (1) złożył w sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu (data wpływu 28 lutego 2022 roku) skargę na przewlekłość postępowania wykonawczego prowadzonego przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

W uzasadnieniu skargi na przewlekłość stwierdził, że w sprawie III K 368/19 zapadł 8 czerwca 2020 roku przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu wyrok, w którym orzeczono o zwrocie dowodów rzeczowych.

Mimo tego do chwili obecnej nie wykonano tego orzeczenia i nie zwrócono mu, jako uprawnionemu, wymienione przez ten Sąd dowody rzeczowe, choć wyrok w tej sprawie uprawomocnił się po wydaniu orzeczenia przez Sąd Apelacyjny.

To powoduje, że od 3 lat nie może dysponować własnymi rzeczami.

Nie sprecyzował swoich żądań w związku ze złożoną skargą.

Przystępując do rozpoznania skargi, Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Skarga jest niezasadna i to w stopniu oczywistym.

Wypada zauważyć i uświadomić skazanemu, że jego sprawa, w której został skazany za dokonanie zabójstwa zakończyła się w fazie postępowania jurysdykcyjnego (sądowego) z chwilą wydania orzeczenia przez Sąd Apelacyjny. Stało się to 4 lutego 2021 roku i z tym momentem wyrok Sądu Okręgowego uzyskał status orzeczenia prawomocnego (k. 560, t. III).

Akta sprawy zostały przekazane przez Sąd Apelacyjny 26 lutego 2021 roku Sądowi Okręgowemu we Wrocławiu i dotarły tam 1 marca 2021 roku (k. 569, t. III). 5 marca 2021 roku wydano zarządzenie o wykonaniu prawomocnego wyroku w tym przesłaniu jego odpisu Komisariatowi Policji W. celem wykonania orzeczenia o dowodach rzeczowych (k. 570, t. III). Tego samego dnia pismo o przesłaniu wykazu dowodów rzeczowych oraz prawomocne orzeczenie celem wykonania ich zwrotu m.in. S. D. (1) przesłano Komisariatowi Policji W..

Zestawienie tych czynności pokazuje, że w żadnym razie działania Sądu Okręgowego nie miały cech nieuzasadnionej zwłoki. Decyzje procesowe należące do powinności Sądu Okręgowego zostały podjęte niemalże natychmiast.

Należy zatem stwierdzić, że skarga na przewlekłość postępowania wykonawczego w sprawie III K 368/19, nie zasługiwała na uwzględnienie, mimo nie zrealizowania obowiązku zwrotu dowodów rzeczowych.

Przypomnieć trzeba, że zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o skardze na przewlekłość postępowania dla stwierdzenia, czy doszło do przewlekłości postępowania przygotowawczego, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze w celu zakończenia postępowania przygotowawczego, uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która wniosła skargę na przewlekłość postępowania.

Poddając analizie wszystkie kolejne czynności wykonawcze zmierzające do realizacji orzeczenia z 8 czerwca 2020 roku podejmowane przez Sąd Okręgowy należy stwierdzić, że podniesiony w skardze zarzut przewlekłości postępowania nie znajduje potwierdzenia. Prowadzone w niniejszej sprawie postępowanie winno być oceniane, jako sprawne i bezzwłoczne. Organem wykonującym czy raczej niewykonującym orzeczenia Sądu w zakresie dowodów rzeczowych jest Komisariat Policji W. i do niego należy kierować skargi na niewykonanie orzeczenia Sądu Okręgowego dotyczące dowodów rzeczowych. W tym zaś zakresie działania tego organu pozostają poza kognicją Sądu Apelacyjnego orzekającego w trybie ustawy o przewlekłości postępowania.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie.

Jerzy Skorupka Wiesław Pędziwiatr Artur Tomaszewski