Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1063/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 grudnia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Grzegorz Król

Protokolant: Ilona Krzysztoń

po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2021 r. sprawy karnej

K. S. (1)

s. K. i D. zd. S.

ur. (...) w L.

oskarżonego o to, że:

w okresie od dnia 25 lipca 2020 roku do dnia 19 lipca 2021 roku w N. uchylał się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości ugodą zawartą przed S. Rejonowym w N., III Wydział Rodzinny i Nieletnich, sygn. (...) z dnia 13.04.2017 roku, poprzez niełożenie na utrzymanie małoletnich dzieci O. S. (1), N. S., O. S. (2), K. S. (2) reprezentowanych przez ustawowego przedstawiciela matkę J. S., uzgodnionych alimentów w kwocie 1600 złotych miesięcznie, przez co naraził pokrzywdzonych na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, przy czym łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości przekracza równowartość 3 świadczeń okresowych wynikających z ugody, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazanym za podobne przestępstwo umyślne,

tj. o przestępstwo z art. 209 § 1 a kk w zw. z art. 64 § 1 kk

I.  uznaje oskarżonego K. S. (1) za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia stanowiącego przestępstwo z art. 209 § 1 a kk w zw. z art. 64 § 1 kk i za to na mocy art. 209 § 1a kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na zasadzie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych,

III.  na zasadzie art. 29 ust. 1 Ustawy prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. L. kwotę 420 (czterysta dwadzieścia) złotych i 23 % VAT w kwocie 96,60 (dziewięćdziesiąt sześć 60/100) złotych tj. łącznie w kwocie 516,60 (pięćset szesnaście 60/100) złotych tytułem kosztów obrony udzielonej oskarżonemu z urzędu.

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 8 grudnia 2021 r.

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 1063/21

Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji zawartych w cz ęś ciach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

K. S. (1)

Uchylanie się w okresie od dnia 25 lipca 2020 r. do 19 lipca 2021 r. w N. od wykonywania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w N., III Wydział Rodzinny i Nieletnich sygn. (...) z dnia 13 kwietnia 2017 r., poprzez niełożenie na utrzymanie małoletnich dzieci O. S. (1), N. S., O. S. (2) i K. S. (2) reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową, matkę J. S., uzgodnionych alimentów w kwocie 1600 zł miesięcznie, przez co naraził pokrzywdzonych na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, przy czym łączna wysokość powstałych w skutek tego zaległości przekracza równowartość 3 świadczeń okresowych i czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazanym za podobne przestępstwo umyślne.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1.1.1. Ciążenie na K. S. (1) obowiązku alimentacyjnego wobec O. S. (1), N. S., O. S. (2) i K. S. (2).

Zeznania świadka J. S.

k. 11

Ugoda ustalająca wysokość alimentów

k. 4

Wyjaśnienia oskarżonego K. S. (1)

k. 44, 79, 100

1.1.1.2. N. na utrzymanie O. S. (1), N. S., O. S. (2) i K. S. (2) i uchylanie się od tego obowiązku.

Zeznania świadka J. S.

k. 11

Wyjaśnienia oskarżonego K. S. (1)

k. 44, 79, 100

Zaświadczenie o bezskutecznej egzekucji, o stanie egzekucji

k. 2, k. 27-28

Decyzja o przyznaniu świadczeń alimentacyjnych

k. 3

Informacja MOPS

k. 18

1.1.1.3. Narażenie O. S. (1), N. S., O. S. (2) i K. S. (2) na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

Zeznania świadka J. S.

k. 11

1.1.1.4. Popełnienie czynu w warunkach powrotu do przestępstwa określonego w art. 64 1 kk, oskarżony wyrokiem Sądu Rejonowego w N. z dnia 31 marca 2017 r. sygn. akt (...) został skazany między innymi za przest. z art. 207 1 kk na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą z dniem 23 grudnia 2018 r. wykonał w całości.

Odpis wyroku w sprawie (...)z informacją o odbywaniu kary, dane o karalności

k. 72-73, k. 46-47

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

x

x

x

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1.1-3.

Zeznania świadka J. S.

Zeznania świadka zasługują na wiarę. J. S. będąc matką i bezpośrednią opiekunką dzieci opisała sytuację materialną w jakiej znajdują się pokrzywdzeni, wskazała źródła dochodu, wydatki i podstawowe potrzeby życiowe. W ocenie Sądu brak jest podstaw do kwestionowania ich wiarygodności, zeznania te korespondują z treścią dokumentów, ich odpisów i kopii wskazujących na korzystanie przez dzieci ze środków pomocy publicznej oraz powodów dla których sytuacja taka ma miejsce. Jest także zrozumiałe, że uchylanie się oskarżonego od płacenia alimentów narażało pokrzywdzonych na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Świadek była najlepiej zorientowana w potrzebach dzieci zajmując się ich wychowaniem i codziennymi obowiązkami z tym związanymi. Nie sposób także stwierdzić, że w sposób celowy fałszywie pomawiała oskarżonego, wszak nie ona składała zawiadomienie o przestępstwie, dzieci korzystały ze środków wypłacanych przez opiekę społeczną i w konsekwencji nie miała żadnego interesu w fałszywym oskarżaniu K. S. (1).

Dodatkowo podkreślić trzeba, iż oskarżony składając wyjaśnienia dwukrotnie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, potwierdzając tym samym fakt uchylania się od alimentów a także wynikające z tego narażenie na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

1.1.1.1.

Ugoda ustalające wysokość alimentów

Wiarygodność dowodu opiera się na domniemaniu prawdziwości dokumentów państwowych w postaci kopii ugody. Ponadto wiarygodność dowodu nie była kwestionowana. Dowód potwierdza istnienie zobowiązania oskarżonego do zapłaty świadczeń alimentacyjnych na rzecz pokrzywdzonych.

1.1.1.3.

Pisma dotyczące przyznania świadczeń socjalnych

Wiarygodność dowodu nie była kwestionowana. Pisma są dowodem złej sytuacji materialnej pokrzywdzonych, która prowadziła do przyznania im rozmaitych form pomocy socjalnej. Dowód potwierdza zeznania pokrzywdzonych wskazujące na narażenie ich na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

1.1.1.2.

Rozliczenie egzekucji komorniczej

Wiarygodność dowodu nie była kwestionowana. Rozliczenia egzekucji komorniczych są dowodem na zaleganie przez oskarżonego z zapłatą alimentów, co zakończyło się wszczęciem egzekucji

1.1.1.4

Odpis wyroku w sprawie (...) z informacją o odbywaniu kary

Wiarygodność dowodu opiera się na domniemaniu prawdziwości dokumentów państwowych w postaci uwierzytelnionego odpisu wyroku. Ponadto wiarygodność dowodu nie była kwestionowana. Dowód potwierdza popełnienie czynu w warunkach powrotu do przestępstwa. Oskarżony wcześniej skazany został między innymi za przest. z art. 207 1 kk i karę łączną w wysokości 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności zakończył odbywać w dniu 23 grudnia 2018 r. Niniejszy czyn popełnił zaś w okresie od 25 lipca 2020 r. do dnia 19 lipca 2021 r. a zatem przed upływem pięciu tal od czadu obycia wskazanej kary.

1.1.1.1-4

Wyjaśnienia oskarżonego

Oskarżony słuchany w dochodzeniu dwukrotnie przyznał się w całości do popełnienia zarzucanego mu czynu. Przyznał również, że był świadomy ciążącego na nim obowiązku – co koresponduje z treścią wskazanych wyżej dowodów.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

x

x

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie budził wątpliwości, w szczególności brak było takich dowodów które wskazywałyby na inne możliwe ustalenia faktyczne.

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

K. S. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Z przeprowadzonych w sprawie dowodów wynikało, że oskarżony zrealizował znamiona przestępstwa z art. 209 § 1a kk, tzn. niealimentacji. Czyn oskarżonego jest zawiniony oraz społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. Oskarżony jest osobą dorosłą, jego poczytalność nie budzi wątpliwości podobnie jak świadomość ciążącego na nim obowiązku Niewątpliwe jest, iż oskarżony był zobowiązany wobec pokrzywdzonych do wykonywania obowiązku alimentacyjnego oraz że obowiązku tego nie wykonywał. W ocenie Sądu udowodnione jest także, iż uchylał się od wykonywania tego obowiązku, tzn. że mógł go wykonywać, gdyż posiadał odpowiednie faktyczne możliwości zarobkowe. Ponadto Sąd stwierdził, iż w istocie brak alimentacji narażał pokrzywdzone na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych w postaci zapewnienia odpowiednich warunków wzrastania, kształcenia i wychowania, co uzasadniało przyjęcie kwalifikacji prawnej z art. 209 § 1a kk. Ponadto powołane wcześniej dane dotyczące uprzedniej karalności oraz odbywania kary wskazują w sposób niebudzący wątpliwości, że czyn został popełniony w warunkach powrotu do przestępstwa określonych w art. 64 1 kk.

Oceniając zarówno stopień winy jak i społecznej szkodliwości Sąd uznał, że jest on stosunkowo wysoki, w granicach średniego. Należy pamiętać o sytuacji osób uprawnionych, których wychowaniem obciążony jest faktycznie tylko jeden rodzic, które muszą korzystać z szeregu różnych form pomocy publicznej, co faktycznie obciąża całe społeczeństwo – zaś oskarżony zdaje się nie przyjmować do wiadomości ciążącego na nim obowiązku, wychodząc z założenia że jak nie ma to nie płaci. Tego rodzaju postawa jest wymaga stanowczej reakcji ze strony prawa karnego – tak aby oskarżony zrozumiał, że ciąży na nim obowiązek konkretnego działania zmierzającego do uzyskania takich dochodów, które będą wystarczające na zobowiązania alimentacyjne.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

x

x

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

x

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

x

x

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

x

1.6.  Umorzenie postępowania

x

x

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

x

1.7.  Uniewinnienie

x

x

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

x

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. S. (1)

I

I

Sąd przy wymiarze kary kierował się dyrektywami z art. 53 kk, mając na uwadze ustalony wcześniej stopień winy oraz społecznej szkodliwości czynu. W ocenie Sądu postawa oskarżonego, który w przypisanym okresie czasu nie podejmował żadnych, nawet symbolicznych działań ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb dzieci wymaga stanowczej reakcji i orzeczenia kary pozbawienia wolności. Sąd ustalił jej wymiar na 6 miesięcy uznając, że jest on adekwatny do wagi popełnionego czynu. Okolicznościami obciążającymi przy wymiarze kary było popełnienie czynu przeciwko kilku pokrzywdzonym oraz uprzednia karalność, co znalazło również wyraz w przyjętej kwalifikacji prawnej. W szczególności Sąd miał na uwadze, że wcześniej K. S. (1) został skazany za przestępstwo na szkodę dzieci, dopuszczając się drastycznych zachowań przeciwko nim i w celu wyrządzenia im krzywdy, natomiast po odbyciu kary nadal krzywdził dzieci uchylając się od obowiązku alimentacyjnego. Z drugie strony okolicznością łagodzącą było przyznanie się oskarżonego do winy.

x

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

III

Sąd zasądził na rzecz ustanowionego obrońcy z urzędu koszty obrony w stawce podstawowej wynikającej z rozporządzenia za udział w postępowaniu przed Sądem, powiększoną o podatek od towarów i usług.

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosowa ł określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

x

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III.

Z uwagi na sytuację materialną oskarżonego, w szczególności ciążące na nim obowiązki alimentacyjne oraz kwotę zaległości Sąd zwolnił go w całości od ponoszenia kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa.

1Podpis