Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IIK 35/22

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 08 kwietnia 2022r

Sąd Rejonowy w Giżycku II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Lidia Merska

Protokolant: p.o. sekr. sąd. Irina Nizińska

w obecności prokuratora Elżbieta Dunaj-Wałach

po rozpoznaniu w dniu 08 kwietnia 2022r na rozprawie

sprawy M. W.

urodzonej (...) w G.

córki R. i M. z d. W.

skazanej prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Giżycku II Wydział Karny w Węgorzewie z dnia 08 grudnia 2021r., sygn. akt IIK 350/21 za przestępstwa popełnione:

a) dnia 24 maja 2021r kwalifikowane z art. 13§1kk w zw. z art. 279§1kk w zw. z art. 64§1kk na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności;

b) dnia 15 czerwca 2021r. kwalifikowane z art. 278§1kk w zw. z art. 64§1kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

Wymierzono karę łączną 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Kara będzie wykonywana od dnia 5.12.2023r do dnia 2.04.2025r.

II.  Sądu Rejonowego w Giżycku II Wydział Karny z dnia 09 grudnia 2021r. sygn. akt IIK 545/21 za przestępstwa popełnione:

a) w dniu 30 sierpnia 2021 roku kwalifikowane z art. 278§1 kk w zw. z art. 64§1 kk; skazana na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

b) w nocy z 27 na 28 września 2021 roku kwalifikowane z art. 279§1 kk w zw. z art. 64§1 kk; skazana na karę 1 rok i 2 miesiące pozbawienia wolności;

c) w nocy z 03 na 04 października 2021 roku kwalifikowane z art. 288§1 kk w zw. z art. 64§1 kk; skazana na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności;

d) w dniu 02 października 2021 roku kwalifikowane z art. 278§1 kk w zw. z art. 64§1 kk; skazana na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności.

Karę odbywa od dnia 10.02.2022r do dnia 05.12.2023r.

orzeka

1.  Na podstawie art. 569§ 1 kpk w zw. z art. 85§1 i §2kk, art. 85a kk, art. 86§1 kk łączy skazanej M. W. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami w sprawach o sygn. akt IIK 350/21 i IIK 454/21 i wymierza jej karę łączną 3 (trzy) lata pozbawienia wolności.

2.  W pozostałym zakresie nie objętym wyrokiem łącznym połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

3.  Na podstawie art. 577 kpk na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanej okresy wskazane w/w wyrokach oraz okres kary pozbawienia wolności dotychczas odbytej w połączonych sprawach.

4.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. L. R. kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych w tym kwotę 27,60 zł podatku VAT tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu;

5.  Zwalnia skazaną od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.