Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 122/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 lutego 2022 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Aneta Świtalska - Forenc

Protokolant: sekr. sąd. K. Kaczmarek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 20.09.2021 r., 20.10.20221 r., 12.01.2022 r., 01.02.2022 r.

sprawy A. H. (1) z domu D., urodzonej (...) w T., córki S. i H. z domu B.,

oskarżonej o to, że:

w dniu 11 sierpnia 2020 roku w B., woj. (...), w U. S. w B., przedłożyła, jako prowadząca biuro A. A. H. (2) i reprezentująca podatnika K. K., dla określenia wysokości zwrotu należności w ramach ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu podatkowym za 2015 rok dla podatnika K. K., uprzednio przez siebie podrobioną fakturę VAT nr (...) z dnia 31 maja 2015 roku na dane wystawcy (...) Ł. B. w kwocie 1.728,00 złotych, która to faktura nie odzwierciedlała faktycznych zdarzeń gospodarczych,

tj. o czyn z art. 270a § 1 kk

1. oskarżoną A. H. (2) uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, z tą zmianą, że przyjmuje iż czynu tego dopuściła się w dniu 6 grudnia 2019 r. składając dokument Dyrektorowi (...) w Ł., czym wypełniła dyspozycję art. 270a§1 kk i za to na podstawie art. 270a § 1 kk w zw. z art. 37a kk w art. 4§1 kk wymierza jej karę grzywny w ilości 200 (dwustu) stawek dziennych, ustalając wysokość każdej stawki na kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych;

2. na podstawie art. 44 § 2 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych wymienionych w wykazie na karcie 41 akt, znajdujących się na karcie 34 akt, nakazując ich pozostawienie w aktach sprawy;

3. pobiera od oskarżonej 1000 (tysiąc) złotych opłaty i zasądza od niej na rzecz Skarbu Państwa 2.159,96 (dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków.