Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 636/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 kwietnia 2022 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Konrad Kujawa

Protokolant: Monika Michałek

po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2022 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa M. K.

przeciwko Morskiemu Instytutowi Rybackiemu - Państwowemu Instytutowi (...) w G.

o premię i odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy

oraz z powództwa wzajemnego Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu (...) w G.

przeciwko M. K.

o odszkodowanie za niezasadne rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy

I.  oddala powództwo główne,

II.  zasądza od pozwanej wzajemnej M. K. na rzecz powoda wzajemnego Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu (...) w G. kwotę 14 345,10 zł (czternastu tysięcy trzystu czterdziestu pięciu 10/100 złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 stycznia 2021 r. do dnia zapłaty,

III.  zasądza od powódki (pozwanej wzajemnej) M. K. na rzecz pozwanego (powoda wzajemnego) Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu (...) w G. kwotę 3 450 zł (trzech tysięcy czterystu pięćdziesięciu złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, odstępując od obciążania nimi powódki (pozwanej wzajemnej) w pozostałym zakresie.