Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 181/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 kwietnia 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie

Przewodniczący sędzia SO Jacek Chrostek

Protokolant stażysta Karolina Biedrzycka

po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2022 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania H. G.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 28 grudnia 2021 roku znak (...)

o zwrot nienależnie pobranego świadczenia

1.  zmienia zaskarżoną decyzję w ten tylko sposób, że zobowiązuje H. G. do zwrotu nienależnie pobranej emerytury za miesiąc październik 2021 roku w kwocie 1340,41 (tysiąc trzysta czterdzieści 41/100 złotych);

2.  oddala odwołanie w pozostałej części;

3.  wniosek o odstąpienie od żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia zawarty w odwołaniu przekazuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł. do rozpoznania.

SSO Jacek Chrostek