Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2360/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 kwietnia 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Agnieszka Olejniczak- Kosiara

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Marta Radecka

po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2022 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z wniosku P. G.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

o rekompensatę za pracę w szczególnych warunkach

w związku z odwołaniem P. G.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z dnia 7 września 2021 roku, znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje P. G. prawo do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach.