Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 marca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2022 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

o zadłużenie z tytułu składek

na skutek odwołania od decyzji z dnia 7.09.2021 roku znak (...)/RKS zmienionej decyzją z dnia 22.11.2021 roku znak (...)/RKS

1.umarza postępowanie w zakresie zmiany zaskarżonej decyzji decyzją z dnia 22.11.2021 roku znak (...)/RKS;

2.oddala odwołanie w pozostałym zakresie;

3. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. kwotę 10.800 zł (dziesięć tysięcy złotych osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.