Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 798/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 07 kwietnia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Bartosz Paszkiewicz

Protokolant Monika Jasińska

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie Karola Przybylskiego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 20.01.2022r., 24.03.2022r.

sprawy z oskarżenia publicznego

przeciwko M. B. (B.) urodzonego (...) w K., syna A. i B. z domu B.

oskarżonemu o to, że:

I.  w okresie od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r. w S. i J., pow. (...), woj. (...) uporczywie nękał byłą konkubinę E. K. w ten sposób, że śledził ją, wysyłał SMS-y o różnych porach dnia i kontaktował się telefonicznie znieważając ją i szantażując, czym wzbudził w pokrzywdzonej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, tj. o czyn z art. 190a § 1 kk ,;

II.  w dniu 14 marca 2021 r. w J., gm. R., woj. (...) naruszył nietykalność cielesną E. K. w ten sposób, że chwycił ją rękoma za nadgarstki, a następnie uderzy pięścią w twarz i szarpał się z niż powodując u pokrzywdzonej uraz stłuczenia obu ramion i obu nadgarstków z dwoma zasinieniami ramion po stronie przednio-bocznej i jedni zasinienie nadgarstka po stronie grzbietowej oraz uraz obu podudzi z pojedynczym zasinieniem, uraz twarzy okolicy policzka lewego, które to obrażenia naruszyły czynności narządów jej ciała na okres poniżej siedmiu dni,

tj. o czyn z art. 157 § 2 kk.

orzeka

1.  uznaje M. B. za winnego popełnienia zarzucanego mu:

- w punkcie I (pierwszym) czynu wypełniającego dyspozycję art. 190a § 1 k.k. i za to na podstawie art. 190a § 1 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

- w punkcie II (drugim) czynu wypełniającego dyspozycję art. 157 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 157 § 2 k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

2. na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., 85 a k.k., 86 § 1 k.k. łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierza oskarżonemu karę łączną 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

3. na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 70 § 1 k.k. w zw. z art. 73 § 1 k.k. w zw. z art. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu na okres 2(dwóch) lat próby oddając go w tym czasie pod dozór kuratora;

4. na podstawie art. 41a § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego M. B. środek karny w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej E. K. na odległość bliższą niż 20 (dwadzieścia) metrów oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną na okres 2 (dwóch) lat;

5. na podstawie art. 63 § 3 k.k. na poczet orzeczonych w punkcie 4. (czwartym) wyroku środka karnego zalicza oskarżonemu M. B. okres rzeczywistego stosowania odpowiadających im rodzajowo środków zapobiegawczych od dnia 17.08.2021 roku;

6.zasądza od oskarżonego M. B. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty oraz 70 (siedemdziesiąt) zł tytułem poniesionych w sprawie kosztów sądowych.