Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK798/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. B.

I. w okresie od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r. w S. i J., pow. (...), woj. (...) uporczywie nękał byłą konkubinę E. K. (1) w ten sposób, że śledził ją, wysyłał SMS-y o różnych porach dnia i kontaktował się telefonicznie znieważając ją i szantażując, czym wzbudził w pokrzywdzonej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, czym wypełnił dyspozycję art. 190a § 1 kk.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

M. B. i E. K. (1) pozostawali w konkubinacie do dnia 27 czerwca 2020r. Przebywali na terytorium S. (...)po czym wrócili do P. (...) Pożycie między nimi początkowo układało się poprawnie. Ze związku urodził się im syn. Między oskarżonym, a pokrzywdzoną zaczęły się konflikty i kłótnie, co zakończyło się wyprowadzeniem E. K. (1) wraz z dzieckiem do domu w J.. Oskarżony nie pogodził się z tym faktem i zaczął szantażować E. K. (1). Pokrzywdzona miała na siebie założoną firmę, a M. B. był u niej zatrudniony, Po rozstaniu wielokrotnie do niej dzwonił, wysyłał smsy w tym obraźliwe. M. B. groził również E. K. (1). Wzbudziło to w niej poczucie zagrożenia. Wiadomości SMS potrafiło być kilkadziesiąt dziennie. E. K. (1) zablokowała numer M. B. i kontaktuje się z nim jedynie w sprawie dziecka. Wtedy również po kilku spokojnych smsach zaczynają się teksty o charakterze obraźliwym. M. B. bardzo często składa również bezpodstawne zawiadomienia o popełnieniu przestępstw przez rodzinę K..

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

k. 2

zeznania E. K. (1)

k. 153-154, 54-55

zeznania A. M.

k. 154, k. 28-29

zeznania R. P.

k. 154 odw-155, k. 32-33

zeznania E. K. (2)

k. 155, 52-53

zeznania R. K.

k. 169, k, 40-41

zeznania M. K.

k. 170-171, 36-37

kserokopie sms

k. 7-11

wykaz interwencji policji

16-17

zeznania P. B.

k. 154, k. 24

wykaz połączeń i treści sms

k. 160-167

1.1.2.

M. B.

II w dniu 14 marca 2021 r. w J., gm. R., woj. (...) naruszył nietykalność cielesną E. K. (1) w ten sposób, że chwycił ją rękoma za nadgarstki, a następnie uderzy pięścią w twarz i szarpał się z niż powodując u pokrzywdzonej uraz stłuczenia obu ramion i obu nadgarstków z dwoma zasinieniami ramion po stronie przednio-bocznej i jedni zasinienie nadgarstka po stronie grzbietowej oraz uraz obu podudzi z pojedynczym zasinieniem, uraz twarzy okolicy policzka lewego, które to obrażenia naruszyły czynności narządów jej ciała na okres poniżej siedmiu dni czym wypełnił dyspozycję art 157 § 2 kk.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 14 marca 2020 r. około godziny 12.00 pod dom rodziców E. K. (1) przyjechał oskarżony po dziecko zgodnie z ustalonym harmonogramem. Po umieszczeniu dziecka w pojeździe między małżonkami doszło do sprzeczki o książeczkę zdrowia dziecka. Następnie wywiązała się szarpanina. M. B. przytrzymywał E. K. (1) za nadgarstki i szarpał za ramiona. Uderzył też pokrzywdzoną z pięści w twarz. W wyniku zdarzenia E. K. (1) doznała obrażeń w postaci urazu obu ramion i obu nadgarstków z dwoma zasinieniami ramion po stronie przednio bocznej i zasinienia nadgarstka po stronie grzbietowej oraz obu podudzi z pojedynczym zasinieniem, uraz twarzy okolicy policzka lewego, które to obrażenia naruszyły czynności narządów jej ciała na okres poniżej siedmiu dni.

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

k.2

zeznania E. K. (1)

k. 153-154, 54,55

zeznania M. K.

k. 170-171, 36-37

obdukcja

k. 12

M. B. nie był karany

karta karna

k. 104

wykaz z rejestru osób karanych

k. 174

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

karta karna

bezsporna niekwestionowana

kserokopie sms

bezsporne niekwestionowane, potwierdzające wersję prezentowaną przez E. K. (1).

wykaz interwencji policji

bezsporne niekwestionowane.

wykaz połączeń i treści sms

bezsporne potwierdzający wersję prezentowaną przez E. K. (1).

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

wiarygodne potwierdzone przez inne dowody w sprawie jak obdukcja czy kserokopie smsów jak i wykazów połączeń

zeznania A. M.

wiarygodne, funkcjonariusz policji nie miała powodów by stawać po którejkolwiek ze stron

zeznania E. K. (2)

wiarygodne potwierdzające zeznania pokrzywdzonej. Świadek co prawda zna sytuację ze słyszenia od córki, ale niejednokrotnie była świadkiem nadpobudliwego zachowania oskarżonego.

zeznania E. K. (1)

wiarygodne potwierdzone przez obdukcję, wykaz połączeń jak i kserokopie sms. Z ich treści wynika, że M. B. odnosił się do pokrzywdzonej w sposób wulgarny, groził jej, a nadto tych wiadomości było bardzo dużo. Pokrzywdzona prezentowała swoje zeznania spójnie i logicznie. Wynika z nich, że M. B. jest osobą nadpobudliwą, chwiejną niepotrafiącą poradzić sobie z rozstawieniem. Zasypywał wręcz pokrzywdzoną wieloma wiadomościami, połączeniami.

zeznania M. K.

Wiarygodne, świadek jest co prawda siostrą pokrzywdzonej, ale widziała smsy kierowane do E. K. (1) nadto zna sytuację ze słyszenia kiedy to pokrzywdzona żaliła się jej na zachowanie byłego partnera.

zeznania P. B.

wiarygodne, funkcjonariusz policji nie miał powodów by stawać po którejkolwiek ze stron

zeznania R. K.

wiarygodne potwierdzające zeznania pokrzywdzonej. Świadek co prawda zna sytuację ze słyszenia od córki, ale niejednokrotnie był świadkiem nadpobudliwego zachowania oskarżonego

zeznania R. P.

wiarygodne, funkcjonariusz policji nie miał powodów by stawać po którejkolwiek ze stron.

1.1.2

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

wiarygodne potwierdzone przez obdukjcę

obdukcja

jasna, pełna niekwestionowana

zeznania E. K. (1)

wiarygodne potwierdzone przez obdukcję.

zeznania M. K.

wiarygodne korespondują z depozycjami E. K. (1) i obdukcją.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

wyjaśnienia M. B.

Co do czynu I sąd uznał je za niewiarygodne i za przyjętą linię obrony. Jego depozycją przeczą nie tylko zeznania pokrzywdzonej jak i pozostałych świadków, ale również załączone kserokopie smsów i wykazów połączeń.

1.1.2

wyjaśnienia M. B.

co do czynu II sąd uznał je za niewiarygodne i za przyjętą linię obrony. Nadto zeznania pokrzywdzonej korespondują z obdukcją, która potwierdziła, że obrażenia E. K. (1) mogły powstać w okolicznościach przez nią podanych.

1.1.1

notatki urzędowe

Notatki, na które byli przesłuchiwani późniejsi świadkowie. Nie mogą zgodnie z kpk zastępować treści zeznań świadków.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

M. B.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd uznał, że M. B. co do czynu I wypełnił dyspozycję art 190 a § 1 k.k. W świetle art. 190a § 1 KK odpowiedzialności karnej podlega ten, kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność. Podstawowym zachowaniem wyrażającym czynność sprawczą tego przestępstwa jest zatem uporczywe nękanie. Przez nękanie należy rozumieć wielokrotne, powtarzające się prześladowanie wyrażające się w podejmowaniu różnych naprzykrzających się czynności, których celem jest udręczenie, utrapienie, dokuczenie lub niepokojenie pokrzywdzonego albo jego osoby najbliższej. Jest to więc z zasady przestępstwo wieloczynowe. Mogą to być zachowania zarówno legalne, jeśli oceniać je pojedynczo, polegające np. na wysyłaniu listów (tradycyjnych lub elektronicznych) i SMS-ów, telefonowaniu, nachodzeniu w różnych miejscach albo stałe jej śledzenie lub naprzykrzające się towarzyszenie, jak również nielegalne, wyrażające się np. w grożeniu, włamywaniu się do skrzynek na listy lub do mieszkania ofiary w celu pozostawienia wiadomości lub innych przedmiotów. Niewątpliwie M. B. wysyłając po kilkadziesiąt obraźliwych smsów dziennie nękał swoją byłą partnerkę E. K. (1).

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

M. B.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd uznał, że M. B. co do czynu II wypełnił dyspozycję art. 157 § 2 k.k. M. B. szarpiąc E. K. (1) oraz uderzając ją z pięści w twarz spowodował u niej obrażenia w postaci urazu obu ramion i obu nadgarstków z dwoma zasinieniami ramion po stronie przednio bocznej i zasinienia nadgarstka po stronie grzbietowej oraz obu podudzi z pojedynczym zasinieniem, uraz twarzy okolicy policzka lewego, które to obrażenia naruszyły czynności narządów jej ciała na okres poniżej siedmiu dni.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. B.

1

1

Sąd wymierzył M. B. karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Jest to kara adekwatna do stopnia zawinienia i stopnia społecznej szkodliwości czynu oraz wagi dokonanych przez oskarżonego naruszeń. Spełni swe cele w zakresie prewencji ogólnej jak i indywidualnej. Oskarżony nękał pokrzywdzoną, wzbudził u niej poczucie zagrożenia, a przede wszystkim uniemożliwia jej normalne funkcjonowanie

M. B.

1

1

za czyn II sąd wymierzył oskarżonemu karę 3 miesięcy pozbawienia wolności Jest to kara adekwatna do stopnia zawinienia i stopnia społecznej szkodliwości czynu oraz wagi dokonanych przez oskarżonego naruszeń. Skazany uderzył swoją byłą partnerkę w twarz i szarpał ją mimo przewagi fizycznej. Zatem Sąd uznał, że jedynie kara pozbawienia będzie stanowić właściwą sankcję karną.

M. B.

2

1

na podstawie art 85 § 1 i 2 k.k. 85 a k.k, 86 § 1 k.k. Sąd połączył kary jednostkowe i wymierzył oskarżonemu karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności. Tak ukształtowana kara spełni swe cele zapobiegawcze oraz da społeczne przekonanie, że przestępcę spotyka zasłużona kara. Nadto spowoduje również refleksję w oskarżonym, że fakt iż rozstał się z partnerką nie uprawnia go do takich zachowań

M. B.

3.

1

na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 70 § 1 k.k. w zw. z art. 73 § 1 k.k. w zw. z art. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo Sąd zawiesił oskarżonemu na okres 2(dwóch) lat próby oddając go w tym czasie pod dozór kuratora. Oskarżony nie był karany. Zatem bezwzględna kara pozbawienia wolności byłaby sankcją zbyt surową. Dozór kuratora jak i dwuletni okres warunkowego zawieszenia kary dadzą sądowi kontrolę nad skazanym jak i powstrzymają go od kolejnych naruszeń prawa.

M. B.

4

1.

na podstawie art. 41a § 1 k.k. Sąd orzekł wobec oskarżonego M. B. środek karny w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej E. K. (1) na odległość bliższą niż 20 metrów oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną na okres 2 lat. Oskarżony nie potrafił powstrzymać się od nadmiernych kontaktów, które stanowiły nękanie. Wobec tego Sąd by chronić pokrzywdzoną uniemożliwił oskarżonemu kontakty oraz zbliżanie się na odległość bliższą niż 20 metrów.

M. B.

5

1

na podstawie art. 63 § 3 k.k. na poczet orzeczonego środków karnych Sąd zaliczył oskarżonemu M. B. okres rzeczywistego stosowania odpowiadających im rodzajowo środków zapobiegawczych od dnia 17.08.2021 roku

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.

Sąd zasądził od oskarżonego opłatę jak i koszty sądowe uznając, że ich uiszczenie nie będzie dla oskarżonego zbyt uciążliwe zgodnie z art. 627 kpk.

7.  Podpis