Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1189/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 marca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodnicząca: sędzia Jolanta Jachowicz

Protokolant: sekr. sąd. Malwina Kosak

po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2022 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. M.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 26 kwietnia 2021 roku, sygn. akt XIII GC 3159/19

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od A. M. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.