Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 778/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 kwietnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia S.O. Ryszard Badio

po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. C.

przeciwko (...) z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 5 marca 2021 r.

sygn. akt XIII GC 1220/19

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punktach 1 i 3 w ten sposób, że:

a) w punkcie 1 a) kwotę 4.802,73 zł zasądzoną od pozwanego na rzecz powoda, obniża do kwoty 1.567,09 (tysiąc pięćset sześćdziesiąt siedem i 09/100) zł i oddala powództwo w zakresie kwoty 3.235,54 zł wraz z odsetkami od niej;

b) w punkcie 1 b) oddala powództwo w zakresie kwoty 350,00 zł wraz z odsetkami od niej;

c) punktowi 3 nadaje treść: „zasądza od M. C. na rzecz (...) z siedzibą w W. kwotę 804,36 (osiemset cztery i 36/100) zł tytułem zwrotu kosztów procesu;”;

II.  zasądza od M. C. na rzecz (...) z siedzibą w W. kwotę 650,00 (sześćset pięćdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

zarządzenie: odpis wyroku przesłać pełnomocnikom stron przez P.I. S.O.

20.04.22 r.