Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 628/21

UZASADNIENIE

Powód (...) S.A. w G. wniósł do w dniu 16 sierpnia 2021 r. ( data stempla operatora pocztowego ) pozew przeciwko K. B. (1), w którym domagał się od pozwanego zasądzenia kwoty 3658,39 zł. Wytoczone powództwo stanowiło kontynuację postępowania toczącego się w elektronicznym postępowaniu upominawczym w sprawie VI Nc-e (...), w której pozew o zapłatę kwoty 3787,52 zł wniesiono w dniu 24 maja 2021 r. Różnica w wartości sporu pomiędzy postępowaniem w elektronicznym postępowaniu upominawczym a niniejszym procesem wynika z zapłaty części należności przez pozwanego w okresie po wytoczeniu powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym a wytoczonym w niniejszym procesie, która została zaliczona na poczet należności głównej w kwocie 579,49 zł wynikającej z faktury VAT (...). Na poczet należności dochodzonej w niniejszej sprawie składają się:

- kwota 710,40 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18 lutego 2021 r. do dnia zapłaty;

- kwota 28,10 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 14 maja 2021 r. do dnia zapłaty;

- kwota 475,56 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia zapłaty;

- kwota 115,15 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 lutego 2021 r. do dnia zapłaty;

- kwota 0,44 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 maja 2021 r. do dnia zapłaty;

- kwota 822,78 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia zapłaty;

- kwota 4,27 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 maja 2021 r. do dnia zapłaty;

- kwota 14,08 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 maja 2021 r. do dnia zapłaty;

- kwota 18,54 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 maja 2021 r. do dnia zapłaty;

- kwota 797,14 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia zapłaty;

- kwota 11,78 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 maja 2021 r. do dnia zapłaty;

- kwota 660,15 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia zapłaty. 2

Kwota dochodzona pozwem stanowiła niezapłacone należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

Powód wnosił ponadto o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Pozwany K. B. (1) w odpowiedzi na pozew wnosił o oddalenie powództwa w całości, wskazując, że należność została wyegzekwowana przez komornika sądowego.

Powód w dniu 4 października 2021 r. ( data stempla operatora pocztowego ) cofnął pozew ze zrzeczeniem się roszczenia co do kwoty 300,00 zł z uwagi na jej zapłacenie przez pozwanego po wytoczeniu powództwa, wskazując, że należność została zaliczona na poczet należności wynikającej z faktury VAT (...) w kwocie 263,72 zł oraz na poczet skapitalizowanych odsetek dochodzonych pozwem w kwocie 36,28 zł.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 2 maja 2018 r. pozwany K. B. (1) zawarł z (...) S.A. w G. umowę kompleksową nr (...), której przedmiotem było świadczenie usługi przez dostawcę tj. (...) S.A. w G. do obiektu zlokalizowanego w Z. 26, stanowiącego własność K. B. (1), który zobowiązał się do w okresie trwania umowy do zakupu i odbioru energii elektrycznej ( umowa wraz z ogólnymi warunkami umów kompleksowych k. 14 – 14 verte ).

K. B. (1) nie dokonywał zapłaty należności za energię elektryczną zgodnie z umową ( bezsporne ).

K. B. (1) po 16 sierpnia 2021 r. zapłacił na rzecz (...) S.A. w G. kwotę 300,00 zł. Wpłata ta została zaliczona przez (...) S.A. w G. w następujący sposób: kwota 36,28 zł na poczet skapitalizowanych odsetek ustawowych za opóźnienie, kwota 263,72 zł na poczet należności z faktury VAT (...). Należność za energię elektryczną z tej faktury wynosiła 579,49 zł, z tym że w okresie po wytoczeniu powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym K. B. (1) zapłacił część należności, co spowodowało obniżenie roszczenia do kwoty 475,56 zł ( bezsporne ).

K. B. (1) posiada zadłużenie wobec (...) S.A. w G. w następujących kwotach:

- 710,40 zł z faktury VAT (...) z terminem wymagalności na dzień 17 lutego 2021 r.;

- 211,84 zł z faktury VAT (...) z terminem wymagalności na dzień 9 czerwca 2020 r.;

- 115,15 zł z faktury VAT (...) z terminem wymagalności na dzień 18 lutego 2021 r.;

- 822,78 zł z faktury VAT (...) z terminem wymagalności na dzień 10 sierpnia 2021 r.;

- 797,14 zł z faktury VAT (...) z terminem wymagalności na dzień 12 października 2020 r.;

- 660,15 zł z faktury VAT (...) z terminem wymagalności na dzień 14 grudnia 2020 r. oraz

z tytułu skapitalizowanych odsetek ustawowych za opóźnienie w kwocie 40,93 zł. Łączna kwota skapitalizowanych odsetek za opóźnienie wynosiła 77,21 zł, przy czym po zaliczeniu dokonanej przez K. B. (1) zapłaty po dniu 16 sierpnia 2021 r. uległa obniżeniu o 36,28 zł tj. do kwoty 40,93 zł ( faktury VAT oraz noty obciążeniowe 15 - 32 ).

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie P. G. prowadził postępowanie egzekucyjne w sprawie Km 3253/20 z wniosku (...) S.A. w G. przeciwko K. B. (2) o świadczenie pieniężne na podstawie tytuły wykonawczego wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym w sprawie VI Nc-e (...) ( akta Km 3253/20 ).

Powyższy stan faktyczny jest bezsporny. Pozwany K. B. (1) kwestionował wprawdzie zasadność wystąpienia przez powoda z pozwem w niniejszej sprawie, wskazując że zadłużenie zostało wyegzekwowane w całości. Wskazać należy, że postępowanie egzekucyjne dotyczyło należności za energię elektryczną za inny okres, co wynika wprost z analizy akt VI Nc-e 1179630/20. Dodać należy, że dokonane przez pozwanego po wytoczeniu powództwa wpłaty przez pozwanego zaliczone na poczet należności najdawniej wymagalnej oraz części skapitalizowanych odsetek ustawowych za opóźnienie. Pozwany K. B. (1) nie wykazał, że spłacił zadłużenie w kwocie wyższej niż przyznaje do powód.

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu powództwo (...) S.A. w G. zasługuje na uwzględnienie co do zasady.

Zdaniem Sądu, w świetle ustalonego stanu faktycznego, nie może budzić wątpliwości zawarcie umowy dostawy energii elektrycznej przez powoda (...) S.A. w G. obiektu stanowiącego własność pozwanego K. B. (1). Z tego tytułu powstało po stronie pozwanego zadłużenie w łącznej wysokości 3658,39 zł. Zgodnie z umową pozwany K. B. (1) zobowiązany był do uiszczania należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji na rzecz (...) S.A. w G. zgodnie z aktualnymi taryfami na podstawie wystawianych przez powoda faktur. Umowa kompleksowa została zawarta przez strony w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( art. 5 cyt. ustawy ).

Jak wskazano powyżej, po wytoczeniu powództwa pozwany K. B. (1) zapłacił na rzecz powoda kwotę 300,00 zł, zaliczoną przez powoda na poczet należności dochodzonej pozwem w sposób szczegółowo opisany powyżej. Do zapłaty pozostała łącznie kwota 3358,39 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwot: 211,84 od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia zapłaty, 822,78 zł od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia zapłaty, 797,14 zł od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia zapłaty, 660,15 zł od dnia 5 lutego 2021 r do dnia zapłaty, 710,40 zł od dnia 18 lutego 2021 r. do dnia zapłaty 115,15 zł od dnia 19 lutego 2021 r. do dnia zapłaty. Ponadto do zapłaty pozostała należność z tytułu skapitalizowanych odsetek ustawowych za opóźnienie w kwocie 40,93 zł.

W związku z powyższym Sąd zasądził od pozwanego K. B. (1) na rzecz powoda (...) S.A. w G. kwotę 3358,39 zł z tym, że: kwotę 211,84 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 lutego 2021 r. dnia zapłaty, kwotę 822,78 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia zapłaty, kwotę 797,14 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia zapłaty, kwotę 660,15 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia zapłaty, kwotę 710,40 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18 lutego 2021 r. do dnia zapłaty, kwotę 115,15 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 lutego 2021 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 40,93 zł.

Zgodnie z art. 203 § 1 kpc, pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. Natomiast § 4 tego artykułu stanowi, iż sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa. Sąd stwierdził, że powód skutecznie cofnął pozew w zakresie kwoty 300,00 zł. W związku z powyższym umorzył postępowanie w tym zakresie o czym orzeczono w pkt II wyroku ( art. 203 § 1, 4 kpc w zw. z art. 355 kpc ).

Wskazać należy, że Sąd w wyroku, przez przeoczenie, nie orzekł o żądaniu powoda w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty skapitalizowanych odsetek w kwocie 40,93 zł za okres od dnia wytoczenia powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym tj. od dnia 14 maja 2021 r. do dnia zapłaty. Nie było zatem intencją Sądu, umorzenie postępowania również w tym zakresie, na co może wskazywać redakcja punktu II wyroku: „w pozostałym zakresie postępowanie umarza”.

O zwrocie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, Sąd orzekł stosownie do art. 98 § 1 kpc. Na koszty procesu składa się opłata sądowa od pozwu w wysokości 200,00 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w wysokości 900,00 zł.

Orzekając w zakresie kosztów procesu, Sąd miał na uwadze, iż zasadą jest – co wynika z treści art. 203 § 2 kpc – że w wypadku cofnięcia pozwu obowiązek zwrotu kosztów procesu na rzecz pozwanego, na jego żądanie, obciąża powoda bez względu na przyczynę cofnięcia. Jednakże dopuszczalne jest odstępstwo od tej zasady, jeżeli powód wykaże, że wystąpienie
z powództwem było niezbędne dla celowego dochodzenia praw lub celowej obrony, z uwzględnieniem okoliczności istniejących w dacie wytoczenia powództwa. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy cofnięcie pozwu jest konsekwencją zaspokojenia przez pozwanego wymagalnego w chwili wytoczenia powództwa roszczenia powoda. W rozumieniu przepisów o kosztach procesu ( art. 98 kpc ) pozwanego należy uznać wówczas za stronę przegrywającą sprawę ( postanowienie Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie II CZ 208/11 ). Podkreślić należy, że już postanowieniu z dnia 20 sierpnia 1979 r. w sprawie I CZ 93/79 Sąd Najwyższy wskazywał, pozwany, który płaci dochodzoną należność po wniesieniu pozwu, chociaż przed otrzymaniem jego odpisu, z punktu widzenia przepisów kodeksu postępowania cywilnego o kosztach procesu uważany jest za przegrywającego sprawę i w konsekwencji zobowiązany jest zwrócić powodowi poniesione koszty ( art. 98 § 1 kpc ). Pogląd ten został również wyrażony przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 6 listopada 1984 r. w sprawie IV CZ 196/84.