Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ns 601/17

POSTANOWIENIE

Dnia 30 lipca 2021 roku

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Izabela Jamroz

po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2021 roku w Lublinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku J. F.

z udziałem E. F., W. F., B. F.

o stwierdzenie nabycia spadku po I. F.

po ponownym rozpoznaniu sprawy

postanawia:

1.  stwierdzić, że spadek po I. F. , z domu S., córce J.
i T., zmarłej w dniu 22 marca 2008 roku w L., ostatnio stale zamieszkałej
w L., na podstawie ustawy nabyły dzieci jej i C.: E. F., J. F. i W. F. - po 1/3 (jednej trzeciej) części każde z nich;

2.  stwierdzić, że wnioskodawca i uczestnicy ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie;

3.  przyznać ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie adwokat M. M. kwotę 885,60 (osiemset osiemdziesiąt pięć 60/100) złotych,
w tym 23% VAT, tytułem wynagrodzenia za świadczoną B. F. pomoc prawną
z urzędu w postępowaniu w I i II instancji;

4.  przyznać ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie radcy prawnemu M. J. kwotę 664,20 (sześćset sześćdziesiąt cztery 20/100) złotych, w tym 23% VAT, tytułem wynagrodzenia za świadczoną E. F. pomoc prawną z urzędu w ponownym postępowaniu w I instancji oraz kwotę 117,60 (sto siedemnaście sześćdziesiąt) złotych tytułem udokumentowanych wydatków.