Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 583/18

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

J. W.

Czyn przypisany w pkt 1 wyroku.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  Uzyskanie przez Spółkę Jawną (...) J. z siedziba w W. przy ul (...) zezwolenia Nr (...) w dniu 04.01.2010 r. wydanego przez (...)- (...) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w O. na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

2.  Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w dniu 16.12.2010 r. przez aptekę (...) J. Sp. j. w W. ul. (...) mgr farm. oskarżonego J. W. początkowo na stanowisku mgr farmacji aptecznej, a następnie na podstawie aneksu do umowy o pracę z dnia 15.03.2012 r. na stanowisku kierownika tej apteki.

3.  Prowadzenie przez matkę oskarżonego K. W. posiadającą prawo wykonywania zawodu lekarza nr (...), wydane w dniu 19.12.2001 r. przez (...) w O. oraz specjalizację I stopnia w zakresie psychiatria uzyskaną w dniu 24.03.1972 r. działalności gospodarczej w zakresie praktyki lekarskiej specjalistycznej od 27.02.1996 r. do 17.08.2016 r. pod nazwą (...) w G. przy ul. (...), w ramach której m.in. na podstawie umowy nr (...) zawartej w dniu 27.07.2012 r. z NFZ – (...) w O. została upoważniona do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujących świadczeniobiorcy, które drukowała w drukarni (...) w A. prowadzonej przez C. S. (1), zaś zamówienia na nie przesyłał faxem z Apteki (...), w której był zatrudniony jej syn oskarżony J. W..

4.  Wykorzystanie przez oskarżonego J. W. możliwości dostępu do recept, których zamówienia wykonania wydruku składał do drukarni (...) w A., po uprzednim pobraniu numerów poprzez system elektronicznego numerowania recept (...) w imieniu matki K. W. w związku z prowadzonym przez nią gabinetem lekarskim i w okresie od 01.08.2016 r. do 31.07.2017 r., w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru po wprowadzeniu w błąd pracowników NFZ (...) Oddziału w O., co do danych osobowych, w posiadanie których wszedł w nieustalony sposób osób będących pacjentami matki, która w dniu 17.08.2016 r. zakończyła działalność gospodarczą zaś prowadzony przez nią gabinet lekarski został wykreślony z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i z bazy internetowej REGON w dniu 18.08.2016 r., poprzez wypełnienie druków recept opatrzonych imienną pieczątką lekarza psychiatry K. W. pismem ręcznym ich treści wpisując jako świadczeniobiorców na dwóch dane M. S. (1), sześciu dane J. J. (2), sześciu dane Ł. K., trzech dane S. F., dwóch dane R. K. i jednej dane M. M. nie będących już pacjentami K. W. oraz na każdej z tych recept nazwę lekarstw i ich dawkowanie, a następnie po złożeniu w obszarze odbitki pieczątki imiennej o treści „K. W. lek. psychiatra (...)” nieczytelnego podpisu przez nieustalona osobę przedłożenie tak podrobionych recept w Aptece (...) w W., w której był kierownikiem i wykupienie produktów farmaceutycznych o łącznej wartości 39.465,16 zł za kwotę 1.527,27 zł objętych refundacją o łącznej wartości 37.937,89 zł, którą (...) Oddział w O. zwrócił Aptece (...) w W..

Zeznania świadków:

E. J.

M. T.

M. G.

Odpis protokołu z kontroli doraźnej

Odpis decyzji nr (...) z dnia 04.11.2010 r.

Odpis informacji dla pracowników

Odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego

Odpisy umów o pracę

Odpis zakresu czynności

Odpis zakresu obowiązków

Zeznania świadków:

E. J.

M. T.

M. G.

Ł. S. (1)

J. P. (1)

B. Ś.

M. Z.

Odpis dyplomu

Odpis zaświadczenia o prawie samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza

Odpis dyplomu pierwszego stopnia specjalizacji

Odpis umowy o pracę

Odpis aneksów do umowy o pracę

Odpis zakresu czynności pracownika

Odpis umowy o indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Zeznania świadków:

K. J. (1)

A. W.

B. K. (1)

C. S. (2)

M. S. (1)

T. S.

A. J.

Ł. K.

R. K.

S. F.

A. F.

J. M.

Wydruk z bazy internetowej REGON

Odpis wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP

Odpis umowy nr (...)

Dokumentacja oprogramowania z Systemu Numerowania Recept ( (...))

Zestawienie liczby pobranych numerów recept z (...)

Kserokopia faktur i wyciągów z rachunku bankowego

Zeznania świadków:

M. S. (1)

T. S.

J. J. (2)

Ł. K.

S. F.

A. F.

R. K.

J. M.

J. P. (1)

B. Ś.

K. J. (1)

A. W.

B. K. (1)

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Anonimowe informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez J. W.

Kserokopia recept oraz dokumentacji medycznej

Odpis protokołu kontroli

Protokół przeszukania Apteki (...) w W.

Recepty

Kserokopia wystąpienia pokontrolnego

Protokół zatrzymania rzeczy

Dokumentacja medyczna

Pismo SP SP ZOZ w W.

Kserokopia dokumentacji medycznej

Analiza recept pacjentów

Analiza recept wydanych przez: J. W.

B. Ś.

Ł. S. (2)

M. Z.

J. P. (2)

M. T.

Opinia biegłej I. S. (1) z zakresu klasycznych badań dokumentów

Ustna opinia uzupełniająca

k. 793v-794 v oraz k. 362v -363 w części odczytanej w trybie art. 391§1 kpk

protokół posiedzenia SR w Gdyni w sprawie IIKo 138/19 k. 130-131 załącznika adresowego, płyta DVD zawierająca nagranie przesłuchania świadka k. 132, odpis protokołu posiedzenia k. 799-801 akt głównych

k. 766v-767

k. 376-379

k. 380

k. 442

k. 452

k. 453, k. 454

k. 455

k. 457

j/w

j/w

j/w

k. 751-751v

k. 746v-747v oraz k. 358v-359v, k. 599v, k. 622v-623v w części odczytanej w trybie art. 391§1 kpk

k. 748-748v oraz k. 371v-372, k. 547v, k. 602v, k. 617v-619v w części odczytanej w trybie art. 391§1 kpk

akta sprawy IIKo 241/20 SR w Opolu k. 162-188 załącznika adresowego, odpis protokołu k. 895 akt głównych, płyta DVD-R zawierająca nagranie zeznań świadka k. 896

k. 433

k. 434

k. 435

k. 436

k. 437-439

k. 440

k. 441

k. 749-750 oraz k. 12-12v, k. 79-81, k. 470v-471 we części odczytanej w trybie art. 391§1 kpk

k. 750 oraz k. 16v w części odczytanej w trybunie art. 391§1 kpk

k. 750-750v oraz k. 18v w części odczytanej w trybie art. 391§1 kpk

k. 750v-751 oraz k. 571-572 w części odczytanej w trybie art. 391§1 kpk

k. 745v-746 oraz k. 495v w części odczytanej w trybie art. 391§1 kpk

k. 750v-751 oraz k. 571-572v w części odczytanej w trybie art. 391§1 kpk

k. 742-743 oraz k. 486v, k. 636-638 w części odczytane w trybie art. 391§1 kpk

akta sprawy IIIKo 24/19 SR Warszawa-Mokotów k. 101-125 załącznika adresowego w szczególności protokół posiedzenia k. 122-123, odpis protokołu posiedzenia k. 770-771 akt głównych

k. 741-741v oraz k. 493 w części odczytanej trybie art. 391§1 kpk

k. 740v-741 oraz k. 659v-660 w części odczytanej trybie art. 391§1 kpk

k. 742-72v

k. 741-742 oraz k. 476v w części odczytanej w trybie art. 391§1 kpk

k. 10

k. 32

k. 33-38

k. 82-122

k. 473

k. 576-583

j/w

j/w

j/w

j/w

j/w

j/w

j./w

j/w

j/w

j/w

j/w

j/w

j/w

k. 1-2

k. 4, k. 5

k. 39

k. 47-74

k. 126-134

k. 162, 163, 165, 173, 175, 184, 189, 210, 221, 225, 265, 267, 272, 297, 310, 312, 316, 323, 345, 347

k. 354

k. 499-501

k. 502-506

k. 584

k. 586

k. 393-401, k. 402, k. 403, k. 404-405

k. 406-409

k. 410-411

k. 412-413

k. 414

k. 415-416

k. 417

k. 951-1002

k. 1026-1027

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

J. W.

Czyn przypisany w pkt 1 wyroku.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.  Nie przyznanie się oskarżonego J. W. do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz jego twierdzenie, że recepty otrzymał od matki z wpisanymi danymi pacjentów oraz lekami, na które zostały wystawione i wykupił następnie w aptece, w której pracował dla wskazanych w nich osób.

Wyjaśnienia oskarżonego

k. 740, k. 907-908 oraz k. 644 w części odczytanej w trybie art. 389§1 kpk

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Ad. 1

Ad. 2

Ad. 3

Ad. 4

Zeznania świadków:

E. J.

M. T.

M. G.

Odpis protokołu z kontroli doraźnej

Odpis decyzji nr (...) z dnia 04.11.2010 r.

Odpis informacji dla pracowników

Odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego

Odpisy umów o pracę

Odpis zakresu czynności

Odpis zakresu obowiązków

Zeznania świadków:

E. J.

M. T.

M. G.

Ł. S. (1)

J. P. (1)

B. Ś.

M. Z.

Odpis dyplomu

Odpis zaświadczenia o prawie samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza

Odpis dyplomu pierwszego stopnia specjalizacji

Odpis umowy o pracę

Odpis aneksów do umowy o pracę

Odpis zakresu czynności pracownika

Odpis umowy o indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Zeznania świadków:

K. J. (1)

A. W.

B. K. (1)

C. S. (2)

M. S. (1)

T. S.

A. J.

Ł. K.

R. K.

S. F.

A. F.

J. M.

Wydruk z bazy internetowej REGON

Odpis wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP

Odpis umowy nr (...)

Dokumentacja oprogramowania z Systemu Numerowania Recept ( (...))

Zestawienie liczby pobranych numerów recept z (...)

Kserokopia faktur i wyciągów z rachunku bankowego

Zeznania świadków:

M. S. (1)

T. S.

J. J. (2)

Ł. K.

S. F.

A. F.

R. K.

J. M.

J. P. (1)

B. Ś.

K. J. (1)

A. W.

B. K. (1)

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Anonimowe informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez J. W.

Kserokopia recept oraz dokumentacji medycznej

Odpis protokołu kontroli

Protokół przeszukania Apteki (...) w W.

Recepty

Kserokopia wystąpienia pokontrolnego

Protokół zatrzymania rzeczy

Dokumentacja medyczna

Pismo SP SP ZOZ w W.

Kserokopia dokumentacji medycznej

Analiza recept pacjentów

Analiza recept wydanych przez: J. W.

B. Ś.

Ł. S. (2)

M. Z.

J. P. (2)

M. T.

Opinia biegłej I. S. (1) z zakresu klasycznych badań dokumentów

Ustna opinia uzupełniająca

Spółka jawna działająca pod firmą (...) z siedzibą w W. przy ul (...) w dniu 04.01.2010 r., co wynika z protokołu z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 06.10.2010 r. przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w O., otrzymała zezwolenie Nr (...) wydane przez (...)- (...) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie Apteka (...), która mieści się w lokalu będącym jednocześnie siedziba spółki. Kierownikiem nowopowstałej apteki została jedna ze wspólniczek spółki mgr farm. M. T.. Drugą wspólniczka była jej matka E. J.. Utworzenie apteki potwierdziły w złożonych zeznaniach wspólniczki E. J. i M. T. oraz zatrudniona na stanowisku księgowej M. G.. Ich zeznaniom sąd dał wiarę. Za wiarygodne sąd uznał także odpisy dokumentów w postaci: protokołu z kontroli doraźnej przeprowadzonej w aptece w dniu 06.10.2010 r., decyzji nr (...) z dnia 04.11.2010 r. nakazującej usunięcie naruszeń stwierdzanych podczas kontroli, odpisu dyplomu uzyskania tytułu zawodowego przez M. G., zawartych z nią umów o pracę i zakresu jej czynności i obowiązków. Zatrudnienie M. T. na stanowisku kierownika apteki potwierdza również odpis dokumentu w postaci informacji dla pracowników z dnia 11.04.2011 r., którego wiarygodność także nie budzi wątpliwości.

Już po kontroli przeprowadzonej w dniu 06.10.2010 r. przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w O., jak wynika z odpisu umowy o parce w dniu 16.12.2010 r. został zatrudniony w Aptece (...) w W. przy ul. (...) mgr farm oskarżony J. W. początkowo na stanowisku mgr farmacji aptecznej, a następnie po sporządzeniu aneksu do powyższej umowy w dniu 15.03.2012 r. na stanowisku kierownika apteki. Zatrudnienie oskarżonego w Aptece (...) na stanowisku kierownika apteki, do czego był uprawniony zgodnie z posiadanym tytułem mgr farmacji aptecznej, prawem samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza i dyplomem pierwszego stopnia specjalizacji, potwierdzają odpisy dokumentów o których mowa wyżej, a także zeznania wspólniczek Spółki Jawnej (...) i E. J., która zatrudnia go. Zatrudnienie oskarżonego na stanowisku kierownika Apteki (...) w W. przy ul. (...) potwierdzili również w złożonych zeznaniach pracujący w niej technicy farmaceutyczni Ł. S. (1), J. P. (1), B. Ś., a także mgr farmacji M. Z. i o czym była już mowa wyżej księgowa M. G.. Zeznaniom wszystkich wymienionych wyżej świadków, które tworzą spójną i wzajemnie uzupełaniającą się całość sąd dał wiarę. Wątpliwości nie budzą także odpisy dokumentów potwierdzających posiadane przez oskarżonego kwalifikacje oraz związanych z zatrudnieniem go w aptece.

K. W. – matka oskarżonego posiadała prawo wykonywania zawodu lekarza nr (...) wydane w dnu 19.12.2001 r. przez (...) w O. oraz specjalizację I stopnia w zakresie psychiatria uzyskaną w dniu 24.03.1972 r. Od 27.02.1996 r. rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarczej prowadzać praktykę lekarską specjalistyczna pod firmą (...) z siedzibą w G. przy ul. (...). Ustaleń w tym zakresie sąd dokonał w oparciu o dane z wypisu w rejestrze REGON oraz odpis wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, a także dane zawarte w umowie nr (...) pomiędzy NFZ (...) z siedzibą w O. i K. W.. Wiarygodność powyższych dokumentów nie budzi żadnych wątpliwości, dlatego sąd dał im wiarę. Wyżej wskazana umowa upoważniała lekarz K. W. do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujących świadczeniobiorcom. Z zeznań świadka K. J. (1) pełniącego funkcję Naczelnika Wydziału Kontroli (...) w O. NFZ wynika, że na podstawie tej umowy lekarz K. W. miała prawo pobierać numery recept poprzez system elektroniczny o nazwie S. (...) ( (...)) - Portal Personelu będący aplikacją internetową, którego wydruk przedłożył. Uprawnienia do pracy w systemie dla użytkowników nadawane są przez uprawnionych pracowników Oddziału Wojewódzkiego (...) i takie otrzymała również K. W.. Po pobraniu za pośrednictwem tego systemu puli numerów recept osoba uprawniona składała następnie zapotrzebowanie do podmiotu, który drukuje formularze recept. Poczynając od stycznia 2013 r. Lekarz K. W. zamówienia na wydruk recept, jak wynika z zeznań C. S. (2) składała w prowadzonej przez niego drukarni (...) w A.. Zamówienia sporządzane przez nią pismem ręcznym przesyłał do drukarni korzystając z faxu w Aptece (...), w której był zatrudniony jej syn oskarżony J. W., co również wynika z zeznań świadka C. S. (2), a nadto z dokumentów w postaci przedłożonych przez niego kopii faktur i wyciągów z rachunku bankowego. Łącznie jak wynika z zeznań K. J. (1) oraz przedłożonego przez niego zestawienia liczby pobranych numerów recept z (...) w okresie od 03.01.2013 r. do 13.04.2016 r. było to 6.900 recept.

Prowadzenie przez K. W. gabinetu lekarskiego do dnia 17.08.2016 r. wynika z wyżej wskazanych dokumentów w postaci danych z wpisu w rejestrze REGON i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, a nadto zeznań przesłuchanych w charakterze świadków, jej pacjentów, a mianowicie M. S. (1), Ł. K., R. K., S. F. i J. M. oraz matek pacjentów T. S., A. J. i A. F.. Także powołani do przeprowadzenia kontroli w zakresie sprawdzenia preskrypcji wybranych leków refundowanych w latach 2016-2017 przez lekarza K. W. o numerze prawa wykonywania zawodu (...) kontrolerzy K. J. (2), A. W. i B. K. (2) przesłuchani w charakterze świadków potwierdzili prowadzenie do dnia 17.08.2016 r. przez nią działalności gospodarczej i wykreślenie wpisu z rejestrów w dniu 18.08.2016 r. Z dniem tym jak wynika z zeznań K. J. (2) K. W. zmieniła swój status z lekarza, który udzielał świadczeń w gabinecie lekarskim, na lekarza, który nie prowadził działalności i w związku z tym nie mogła wystawiać recept pacjentom innym niż ona sama, swojemu małżonkowi, wstępnym, zstępnym w linii prostej oraz rodzeństwu. Wystawiając takie recepty, na co również wskazał w złożonych zeznaniach powyższy świadek, była zobowiązana do dokonania w nich adnotacji o treści „pro auctore” lub „pro familia”, co oznaczało odpowiednio „dla siebie” , „dla rodziny”. K. J. (1) zeznał nadto, że pomimo takiego obowiązku nie poinformowała ona NFZ o zakończeniu działalności w gabinecie lekarskim.

Zeznaniom wszystkich świadków, o których mowa wyżej, które stanowiły podstawę dokonanych w tej części ustaleń sąd dał wiarę, gdyż stanowią spójną, wzajemnie uzupełniająca się i przekonującą całość. Wątpliwości nie budzi także wiarygodność dowodów w postaci dokumentów, które stanowiły istotne uzupełnienie zeznań świadków.

Oskarżony J. W., co wynika z zeznań C. S. (2) właściciela drukarni (...) w A., o czym była już mowa wyżej nie tylko składał zamówienia na recepty w związku z prowadzonym przez matkę K. W. gabinetem lekarskim przesyłając je faxem z Apteki (...) w W., w której pracował. Matka, jako osoba starsza, która nie znała się na komputerach powierzyła mu również dostęp do systemu (...), z którego pobierał on w jej imieniu numery recept, co wynika z zeznań świadka K. J. (1). Numery te następnie były wskazywane w zamówieniach wysyłanych do drukarni, które często musiały być korygowane, gdyż z zeznań C. S. (2) wynika nadto, że wskazywane były niewłaściwe numery recept i dlatego kilkakrotnie rozmawiał telefonicznie z J. W., który podawał prawidłowe.

Nie ulega także wątpliwości, że pacjenci prywatnego gabinetu lekarskiego lekarza psychiatry K. W. po zakończeniu przez nią działalności zostali o tym powiadomieni i podjęli dalsze leczenie u innych lekarzy psychiatrów. W szczególności z zeznań T. S. matki M. S. (1) pacjenta K. W. wynika, że powodem zamknięcia przez nią gabinetu lekarskiego była jej choroba i pobyt w szpitalu, o czym została powiadomiona, gdy przyszła z synem na wizytę zimną prawdopodobnie w grudniu 2015 r. Zeznała nadto, iż poinformowano ja wówczas, że w związku z chorobą K. W. nie będzie więcej przyjmowała pacjentów. S. F. również pacjentka K. W., jak wynika ze złożonych przez nią zeznań była natomiast przekonana, że ostatni raz z wizyta w jej gabinecie była w styczniu 2016 r. Pozostali pacjenci K. W., którzy zostali przesłuchani w powyższej sprawie w charakterze świadków, a mianowicie M. S. (1), R. K., Ł. K. i J. M. nie byli w stanie wskazać kiedy dokładnie zamknęła ona gabinet lekarski. Także przesłuchane w charakterze świadka A. F. – matka S. F. i A. J. – matka J. J. (2) w złożonych zeznaniach poza tym, że było to w 2016 roku nie potrafiły wskazać miesiąca, w którym K. W. w związku z zakończeniem działalności gospodarczej zamknęła gabinet lekarski. Tak więc niewątpliwie przyczyna zamknięcia przez lekarza K. W. gabinetu lekarskiego była jej choroba i pobyt w szpitalu, co wynika z zeznań T. S.. Jak wynika z jej zeznań oraz zeznań pozostałych świadków niewątpliwie miało to miejsce na kilka miesięcy przed zakończeniem w dniu 17.08.2016 r. przez nią działalności gospodarczej i jej skreślenia z prowadzonych rejestrów w dniu 18.08.2016 r. o czym była mowa wyżej. Nie ulega natomiast wątpliwości, że po tej dacie oskarżony J. W. w Aptece (...) w W. przy ul. (...) realizował m.in. recepty wystawione przez prywatny gabinet lalkarski K. W. na dane osobowe jej byłych pacjentów, czego dowodem są zabezpieczone recepty w tej aptece. W okresie od 01.08.2016 r. do 31.07.2017 r. będąc zatrudnionym na stanowisku kierownika tej apteki działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru za pośrednictwem zatrudnionych w niej techników farmaceutycznych J. P. (1), B. Ś. i Ł. S. (1) oraz mgr farm. M. Z., co potwierdzili oni w złożonych zeznaniach zrealizował łącznie 20 recept i tak:

a)  w okresie od dnia 01 sierpnia 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. dysponując drukiem recepty nr (...), opatrzonej imienną pieczątką lekarz psychiatry K. W., w celu użycia za autentyczną wypełnił pismem ręcznym treść tej recepty wpisując dane pacjenta (...), jak też nazwę lekarstw i ich dawkowanie oraz po złożeniu w obszarze odbitki pieczątki imiennej z tekstem „K. W. lek. psychiatra (...)” nieczytelnego podpisu przez nieustaloną osobę przedłożył następnie tak podrobioną receptę w Aptece (...) w W., gdzie kupił produkty farmaceutyczne w postaci leku A. w ilości 4 opakowań po 30 tabletek każde opakowanie, leku O. A. w ilości 2 opakowań po 98 tabletek każde opakowanie, jak też lek A. w ilości 4 opakowań po 18 tabletek każde opakowanie o łącznej wartości 1.636,44 zł płacąc kwotę 55,54 zł, zaś pozostałą kwotę, tj. 1.580,90 zł pokrzywdzony Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w O. zwrócił w ramach refundacji na rzecz Apteki (...) w W., uzyskując w ten sposób produkty farmaceutyczne o wartości 1.636,44 zł;

b)  w okresie od dnia 06 sierpnia 2016 r. do dnia 17 sierpnia 2016 r. dysponując drukiem recepty nr (...), opatrzonej imienną pieczątką lekarz psychiatry K. W., w celu użycia za autentyczną wypełnił pismem ręcznym treść tej recepty wpisując dane pacjenta (...), jak też nazwę lekarstw i ich dawkowanie oraz po złożeniu w obszarze odbitki pieczątki imiennej z tekstem „K. W. lek. psychiatra (...)” nieczytelnego podpisu przez nieustaloną osobę przedłożył następnie tak podrobioną receptę w Aptece (...) w W., gdzie kupił produkty farmaceutyczne w postaci leku O. A. w ilości 4 opakowań po 98 tabletek w każdym opakowaniu jak też lek A. w ilości 6 opakowań po 30 tabelek w każdym opakowaniu o łącznej wartości 1.945,32 zł, płacąc kwotę 74,56 zł, zaś pozostałą kwotę, tj. 1.870,76 pokrzywdzony Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w O. zwrócił, w ramach refundacji, na rzecz Apteki (...) w W., uzyskując w ten sposób produkty farmaceutyczne o wartości 1.945,32 zł;

c)  w okresie od dnia 06 sierpnia 2016 r. do dnia 30 sierpnia 2016 r. dysponując drukiem recepty nr (...), opatrzonej imienną pieczątką lekarz psychiatry K. W., w celu użycia za autentyczną wypełnił pismem ręcznym treść tej recepty wpisując dane pacjenta (...), jak też nazwę lekarstw i ich dawkowanie oraz po złożeniu w obszarze odbitki pieczątki imiennej z tekstem „K. W. lek. psychiatra (...)” nieczytelnego podpisu przez nieustaloną osobę przedłożył następnie tak podrobioną receptę w W., gdzie kupił produkty farmaceutyczne w postaci leku A. w ilości 6 opakowań po 28 tabletek w każdym opakowaniu o łącznej wartości 822,54 zł, płacąc kwotę 19,20 zł, zaś pozostałą kwotę, tj. 803,34 zł pokrzywdzony Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w O. zwrócił, w ramach refundacji, na rzecz Apteki (...) w W., uzyskując w ten sposób produkty farmaceutyczne o wartości 822,54 zł;

d)  w okresie od dnia 20 września 2016 r. do dnia 20 października 2016 r. dysponując drukiem recepty nr (...), opatrzonej imienną pieczątką lekarz psychiatry K. W., która od dnia 18 sierpnia 2016 r. z uwagi na zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą (...) z siedzibą w G. ul. (...), nie posiadała uprawnień do wystawiania recept pacjentom, za wyjątkiem siebie samej, małżonka, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, w celu użycia za autentyczną wypełnił pismem ręcznym treść tej recepty wpisując dane pacjenta (...), jak też nazwę lekarstw i ich dawkowanie oraz po złożeniu w obszarze odbitki pieczątki imiennej z tekstem „K. W. lek. psychiatra (...)” nieczytelnego podpisu przez nieustaloną osobę przedłożył następnie tak podrobioną receptę w Aptece (...) w W., gdzie kupił produkty farmaceutyczne w postaci leku O. w ilości8 opakowań po 28 tabletek każde opakowanie, jak też lek A. G. w ilości4 opakowań po 28 tabletek każde opakowanie o łącznej wartości 1.313,32 zł, płacąc kwotę 52,84 zł, zaś pozostałą kwotę, tj. 1.260,48 zł pokrzywdzony Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w O. zwrócił, w ramach refundacji, na rzecz Apteki (...) w W., uzyskując w ten sposób produkty farmaceutyczne o wartości 1.313,32 zł;

e)  w okresie od dnia 01 października 2016 r. do dnia 31 października 2016 r. dysponując drukiem recepty nr (...), opatrzonej imienną pieczątką lekarz psychiatry K. W., która od dnia 18 sierpnia 2016 r. z uwagi na zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą (...) z siedzibą w G. ul. (...), nie posiadała uprawnień do wystawiania recept pacjentom, za wyjątkiem siebie samej, małżonka, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, w celu użycia za autentyczną wypełnił pismem ręcznym treść tej recepty wpisując dane pacjenta (...), jak też nazwę lekarstw i ich dawkowanie oraz po złożeniu w obszarze odbitki pieczątki imiennej z tekstem „K. W. lek. psychiatra (...)” nieczytelnego podpisu przez nieustaloną osobę przedłożył następnie tak podrobioną receptę w Aptece (...) w W., gdzie kupił produkty farmaceutyczne w postaci leku O. w ilości 10 opakowań po 28 tabletek w każdym opakowaniu, jak też lek A. G. w ilości 5 opakowań po 28 tabletek w każdym opakowaniu o łącznej wartości 1.641,65 zł, płacąc kwotę 66,05 zł, zaś pozostałą kwotę, tj. 1.575,60 zł pokrzywdzony Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w O. zwrócił, w ramach refundacji, na rzecz Apteki (...) w W., uzyskując w ten sposób produkty farmaceutyczne o wartości 1.641,65 zł;

f)  w okresie od dnia 05 listopada 2016 r. do dnia 29 listopada 2016 r. dysponując drukiem recepty nr (...), opatrzonej imienną pieczątką lekarz psychiatry K. W., która od dnia 18 sierpnia 2016 r. z uwagi na zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą (...) z siedzibą w G. ul. (...), nie posiadała uprawnień do wystawiania recept pacjentom, za wyjątkiem siebie samej, małżonka, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, w celu użycia za autentyczną wypełnił pismem ręcznym treść tej recepty wpisując dane pacjenta (...), jak też nazwę lekarstw i ich dawkowanie oraz po złożeniu w obszarze odbitki pieczątki imiennej z tekstem „K. W. lek. psychiatra (...)” nieczytelnego podpisu przez nieustaloną osobę przedłożył następnie tak podrobioną receptę w Aptece (...) w W., gdzie kupił produkty farmaceutyczne w postaci leku O. w ilości 8 opakowań po 28 tabletek każde opakowanie, leku A. w ilości 6 opakowań po 28 tabletek każde opakowanie o łącznej wartości 1568,38 zł, płacąc kwotę 47,04, zł, zaś pozostałą kwotę, tj. 1.521,34 zł pokrzywdzony Narodowy Fundusz Zdrowia (...) Oddział w O. zwrócił w ramach refundacji, na rzecz Apteki (...) w W., uzyskując w ten sposób produkty farmaceutyczne o wartości 1.568,38 zł;

g)  w okresie od dnia 08 listopada 2016 r. do dnia 15 listopada 2016 r. dysponując drukiem recepty nr (...), opatrzonej imienną pieczątką lekarz psychiatry K. W., która od dnia 18 sierpnia 2016 r. z uwagi na zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą (...) z siedzibą w G. ul. (...), nie posiadała uprawnień do wystawiania recept pacjentom, za wyjątkiem siebie samej, małżonka, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, w celu użycia za autentyczną wypełnił pismem ręcznym treść tej recepty wpisując dane pacjenta (...), jak też nazwę lekarstw i ich dawkowanie oraz po złożeniu w obszarze odbitki pieczątki imiennej z tekstem „K. W. lek. psychiatra (...)” nieczytelnego podpisu przez nieustaloną osobę przedłożył następnie tak podrobioną receptę w Aptece (...) w W., gdzie kupił produkty farmaceutyczne w postaci leku C. D. w ilości 5 opakowań, jak też lek A. w ilości 6 opakowań po 28 tabletek każde opakowanie o łącznej wartości 910,79 zł, płacąc kwotę 36,5 zł, zaś pozostałą kwotę, tj. 874,29 zł pokrzywdzony Narodowy Fundusz Zdrowia (...) w O. zwrócił, w ramach refundacji, na rzecz Apteki (...) w W., uzyskując w ten sposób produkty farmaceutyczne o wartości 910,79 zł;

h)  w okresie od dnia 27 grudnia 2016 r. do dnia 28 grudnia 2016 r. dysponując drukiem recepty nr (...), opatrzonej imienną pieczątką lekarz psychiatry K. W., która od dnia 18 sierpnia 2016 r. z uwagi na zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą (...) z siedzibą w G. ul. (...), nie posiadała uprawnień do wystawiania recept pacjentom, za wyjątkiem siebie samej, małżonka, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, w celu użycia za autentyczną wypełnił pismem ręcznym treść tej recepty wpisując dane pacjenta (...), jak też nazwę lekarstw i ich dawkowanie oraz po złożeniu w obszarze odbitki pieczątki imiennej z tekstem „K. W. lek. psychiatra (...)” nieczytelnego podpisu przez nieustaloną osobę przedłożył następnie tak podrobioną receptę w Aptece (...) w W., gdzie kupił produkty farmaceutyczne w postaci leku A. G. w ilości 6 opakowań po 28 tabletek każde opakowanie, jak też lek A. w ilości 3 opakowań po 60 tabletek w każdym opakowaniu o łącznej wartości 1.152,39 zł, płacąc kwotę 70,35 zł, zaś pozostałą kwotę tj. 1.082,04 zł pokrzywdzony Narodowy Fundusz Zdrowia (...) w O. zwrócił, w ramach refundacji, na rzecz Apteki (...) w W., uzyskując w ten sposób produkty farmaceutyczne o wartości 1.152,39 zł;

i)  w okresie od dnia 28 stycznia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2017 r. dysponując drukiem recepty nr (...), opatrzonej imienną pieczątką lekarz psychiatry K. W., która od dnia 18 sierpnia 2016 r. z uwagi na zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą (...) z siedzibą w G. ul. (...), nie posiadała uprawnień do wystawiania recept pacjentom, za wyjątkiem siebie samej, małżonka, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, w celu użycia za autentyczną wypełnił pismem ręcznym treść tej recepty wpisując dane pacjenta (...), jak też nazwę lekarstw i ich dawkowanie oraz po złożeniu w obszarze odbitki pieczątki imiennej z tekstem „K. W. lek. psychiatra (...)” nieczytelnego podpisu przez nieustaloną osobę przedłożył następnie tak podrobioną receptę w Aptece (...) w W., gdzie kupił produkty farmaceutyczne w postaci leku O. w ilości 7 opakowań po 28 tabletek każde opakowanie, jak też lek A. G. w ilości 6 opakowań po 28 tabelek każde opakowanie o łącznej wartości 1502,25 zł, płacąc kwotę 43,34 zł, zaś pozostałą kwotę, tj. 1.458,91 zł pokrzywdzony Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w O. zwrócił, w ramach refundacji, na rzecz Apteki (...) w W., uzyskując w ten sposób produkty farmaceutyczne o wartości 1.502,25 zł;

j)  w okresie od dnia 25 lutego 2017 r. do dnia 27 lutego 2017 r. dysponując drukiem recepty nr (...), opatrzonej imienną pieczątką lekarz psychiatry K. W., która od dnia 18 sierpnia 2016 r. z uwagi na zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą (...) z siedzibą w G. ul. (...), nie posiadała uprawnień do wystawiania recept pacjentom, za wyjątkiem siebie samej, małżonka, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, w celu użycia za autentyczną wypełnił pismem ręcznym treść tej recepty wpisując dane pacjenta (...), jak też nazwę lekarstw i ich dawkowanie oraz po złożeniu w obszarze odbitki pieczątki imiennej z tekstem „K. W. lek. psychiatra (...)” nieczytelnego podpisu przez nieustaloną osobę przedłożył następnie tak podrobioną receptę w Aptece (...) w W., gdzie kupił produkty farmaceutyczne w postaci leku O. w ilości 8 opakowań po 28 tabletek w każdym opakowaniu, jak też lek A. w ilości 8 opakowań po 28 tabletek w każdym opakowaniu o łącznej wartości 1.878,72 zł, płacąc kwotę 53,52 zł, zaś pozostałą kwotę, tj. 1.825,20 zł pokrzywdzony Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w O. zwrócił, w ramach refundacji, na rzecz Apteki (...) w W., uzyskując w ten sposób produkty farmaceutyczne o wartości 1.878,72 zł;

k)  w okresie od dnia 03 marca 2017 r. do dnia 06 marca 2017 r. dysponując drukiem recepty nr (...), opatrzonej imienną pieczątką lekarz psychiatry K. W., która od dnia 18 sierpnia 2016 r. z uwagi na zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą (...) z siedzibą w G. ul. (...), nie posiadała uprawnień do wystawiania recept pacjentom, za wyjątkiem siebie samej, małżonka, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, w celu użycia za autentyczną wypełnił pismem ręcznym treść tej recepty wpisując dane pacjenta (...), jak też nazwę lekarstw i ich dawkowanie oraz po złożeniu w obszarze odbitki pieczątki imiennej z tekstem „K. W. lek. psychiatra (...)” nieczytelnego podpisu przez nieustaloną osobę przedłożył następnie tak podrobioną receptę w Aptece (...) w W., gdzie kupił produkty farmaceutyczne w postaci leku O. w ilości 8 opakowań po 28 tabletek w każdym opakowaniu, leku A. G. w ilości 8 opakowań po 28 tabletek w każdym opakowani, jak też lek C. D. w ilości 5 opakowań o łącznej wartości 1.966,97 zł, płacąc kwotę 70,82 zł, zaś pozostałą kwotę, tj. 1.896,15 zł pokrzywdzony narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w O. zwrócił, w ramach refundacji, na rzecz Apteki (...) w W., uzyskując w ten sposób produkty farmaceutyczne o wartości 1.966,97 zł;

l)  w okresie od dnia 22 marca 2017 r. do dnia 24 marca 2017 r. dysponując drukiem recepty nr (...), opatrzonej imienną pieczątką lekarz psychiatry K. W., która od dnia 18 sierpnia 2016 r. z uwagi na zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą (...) z siedzibą w G. ul. (...), nie posiadała uprawnień do wystawiania recept pacjentom, za wyjątkiem siebie samej, małżonka, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, w celu użycia za autentyczną wypełnił pismem ręcznym treść tej recepty wpisując dane pacjenta (...), jak też nazwę lekarstw i ich dawkowanie oraz po złożeniu w obszarze odbitki pieczątki imiennej z tekstem „K. W. lek. psychiatra (...)” nieczytelnego podpisu przez nieustaloną osobę przedłożył następnie tak podrobioną receptę w Aptece (...) w W., gdzie kupił produkty farmaceutyczne w postaci leku O. w ilości 8 opakowań po 28 tabletek każde opakowanie, leku A. G. w ilości 10 opakowań po 28 tabletek każde opakowani, jak też lek Z. S. w ilości 1 opakowania o zawartości 28 tabletek o łącznej wartości 2.357,08 zł płacąc kwotę 75,15 zł, zaś pozostałą kwotę, tj. 2.281,93 zł pokrzywdzony Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w O. zwrócił, w ramach refundacji, na rzecz Apteki (...) w W., uzyskując w ten sposób produkty farmaceutyczne o wartości 2.357,08 zł;

ł) w dniu 13 kwietnia 2017 r. dysponując drukiem recepty nr (...), opatrzonej imienną pieczątką lekarz psychiatry K. W., która od dnia 18 sierpnia 2016 r. z uwagi na zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą (...) z siedzibą w G. ul. (...), nie posiadała uprawnień do wystawiania recept pacjentom, za wyjątkiem siebie samej, małżonka, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, w celu użycia za autentyczną wypełnił pismem ręcznym treść tej recepty wpisując dane pacjenta (...), jak też nazwę lekarstw i ich dawkowanie oraz po złożeniu w obszarze odbitki pieczątki imiennej z tekstem „K. W. lek. psychiatra (...)” nieczytelnego podpisu przez nieustaloną osobę przedłożył następnie tak podrobioną receptę w Aptece (...) w W., gdzie kupił produkty farmaceutyczne w postaci leku O. w ilości 6 opakowań po 28 tabletek każde opakowanie, leku A. G. w ilości 8 opakowań po 28 tabletek każde opakowanie, jak też lek O. D. w ilości 4opakowań po 28 tabletek w każdym opakowaniu o łącznej wartości 2.438,82 zł, płacąc kwotę 71,84 zł, zaś pozostałą kwotę, tj. 2.366,98 zł pokrzywdzony Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w O. zwrócił, w ramach refundacji, na rzecz Apteki (...) w W., uzyskując w ten sposób produkty farmaceutyczne o wartości 2.438,82 zł;

m) w okresie od dnia 26 kwietnia 2017 r. do dnia 27 kwietnia 2017 r. dysponując drukiem recepty nr (...), opatrzonej imienną pieczątką lekarz psychiatry K. W., która od dnia 18 sierpnia 2016 r. z uwagi na zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą (...) z siedzibą w G. ul. (...), nie posiadała uprawnień do wystawiania recept pacjentom, za wyjątkiem siebie samej, małżonka, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, w celu użycia za autentyczną wypełnił pismem ręcznym treść tej recepty wpisując dane pacjenta (...), jak też nazwę lekarstw i ich dawkowanie oraz po złożeniu w obszarze odbitki pieczątki imiennej z tekstem „K. W. lek. psychiatra (...)” nieczytelnego podpisu przez nieustaloną osobę przedłożył następnie tak podrobioną receptę w Aptece (...) w W., gdzie kupił produkty farmaceutyczne w postaci leku O. w ilości 8 opakowań po 28 tabletek każde opakowanie, leki A. G. w ilości 10 opakowań po 28 tabletek każe opakowanie, leku Z. w ilości 1 opakowania o zawartości 30 tabletek, leku D. C. w ilości 4 opakowań po 30 tabletek każde opakowanie, jak też leku D. w ilości 1 opakowania o zawartości 9 tabletek o łącznej wartości 2.456,28 zł, płacąc kwotę 101,44 zł, zaś pozostałą kwotę, tj. 2.354,84 zł pokrzywdzony Narodowy Fundusz Zdrowia (...) w O. zwrócił , w ramach refundacji, na rzecz Apteki (...) w W., uzyskując w ten sposób produkty farmaceutyczne o wartości 2.456,28 zł;

n) w okresie od dnia 11 maja 2017 r. do dnia 12 maja 2017 r. dysponując drukiem recepty nr (...), opatrzonej imienną pieczątką lekarz psychiatry K. W., która od dnia 18 sierpnia 2016 r. z uwagi na zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą (...) z siedzibą w G. ul. (...), nie posiadała uprawnień do wystawiania recept pacjentom, za wyjątkiem siebie samej, małżonka, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, w celu użycia za autentyczną wypełnił pismem ręcznym treść tej recepty wpisując dane pacjenta (...), jak też nazwę lekarstw i ich dawkowanie oraz po złożeniu w obszarze odbitki pieczątki imiennej z tekstem „K. W. lek. psychiatra (...)” nieczytelnego podpisu przez nieustaloną osobę przedłożył następnie tak podrobioną receptę w Aptece (...) w W., gdzie kupił produkty farmaceutyczne w postaci leku A. G. w ilości 10 opakowań po 28 tabletek każde opakowanie, jak też lek O. w ilości 10 opakowań po 28 tabletek każde opakowanie o łącznej wartości 2.348,60 zł, płacąc kwotę 69,70 zł, zaś pozostałą kwotę, tj. 2.278,90 zł pokrzywdzony Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w O. zwrócił, w ramach refundacji, na rzecz Apteki (...) w W., uzyskując w ten sposób produkty farmaceutyczne o wartości 2.348,60 zł,

o)  w dniu 30 maja 2017 r. dysponując drukiem recepty nr (...), opatrzonej imienną pieczątką lekarz psychiatry K. W., która od dnia 18 sierpnia 2016 r. z uwagi na zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą (...) z siedzibą w G. ul. (...), nie posiadała uprawnień do wystawiania recept pacjentom, za wyjątkiem siebie samej, małżonka, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, w celu użycia za autentyczną wypełnił pismem ręcznym treść tej recepty wpisując dane pacjenta (...), jak też nazwę lekarstw i ich dawkowanie oraz po złożeniu w obszarze odbitki pieczątki imiennej z tekstem „K. W. lek. psychiatra (...)” nieczytelnego podpisu przez nieustaloną osobę przedłożył następnie tak podrobioną receptę w Aptece (...) w W., gdzie kupił produkty farmaceutyczne w postaci leku O. w ilości 12 opakowań po 28 tabletek każde opakowanie, jak też lek A. G. w ilości 10 opakowań po 28 tabletek każde opakowanie o łącznej wartości 2536,06 zł, płacąc kwotę 76,66 zł, zaś pozostałą kwotę, tj. 2.458,40 zł pokrzywdzony Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w O. zwrócił, w ramach refundacji, na rzecz Apteki (...) w W., uzyskując w ten sposób produkty farmaceutyczne o wartości 2.536,06 zł;

p)  w okresie od dnia 13 czerwca 2017 r. do dnia 14 czerwca 2017 r. dysponując drukiem recepty nr (...), opatrzonej imienną pieczątką lekarz psychiatry K. W., która od dnia 18 sierpnia 2016 r. z uwagi na zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą (...) z siedzibą w G. ul. (...), nie posiadała uprawnień do wystawiania recept pacjentom, za wyjątkiem siebie samej, małżonka, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, w celu użycia za autentyczną wypełnił pismem ręcznym treść tej recepty wpisując dane pacjenta (...), jak też nazwę lekarstw i ich dawkowanie oraz po złożeniu w obszarze odbitki pieczątki imiennej z tekstem „K. W. lek. psychiatra (...)” nieczytelnego podpisu przez nieustaloną osobę przedłożył następnie tak podrobioną receptę w Aptece (...) w W., gdzie kupił produkty farmaceutyczne w postaci leku O. w ilości 12 opakowań po 28 tabletek każde opakowanie, jak też leku A. G. w ilości 10 opakowań po 28 tabletek każde opakowanie o łącznej wartości 2.535,06 zł, płacąc kwotę 76,66 zł, zaś pozostałą kwotę tj. 2.458,40 zł pokrzywdzony Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w O. zwrócił, w ramach refundacji, na rzecz Apteki (...) w W., uzyskując w ten sposób produkty farmaceutyczne o wartości 2.535,06 zł;

q)  w okresie od dnia 27 czerwca 2017 r. do dnia 29 czerwca 2017 r. dysponując drukiem recepty nr (...), opatrzonej imienną pieczątką lekarz psychiatry K. W., która od dnia 18 sierpnia 2016 r. z uwagi na zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą (...) z siedzibą w G. ul. (...), nie posiadała uprawnień do wystawiania recept pacjentom, za wyjątkiem siebie samej, małżonka, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, w celu użycia za autentyczną wypełnił pismem ręcznym treść tej recepty wpisując dane pacjenta (...), jak też nazwę lekarstw i ich dawkowanie oraz po złożeniu w obszarze odbitki pieczątki imiennej z tekstem „K. W. lek. psychiatra (...)” nieczytelnego podpisu przez nieustaloną osobę przedłożył następnie tak podrobioną receptę w Aptece (...) w W., gdzie kupił produkty farmaceutyczne w postaci leku L. w ilości 12 opakowań po 30 tabletek w każdym opakowaniu, leku O. w ilości 12 opakowań po 28 tabletek w każdym opakowaniu, leku A. G. w ilości 10 opakowań po 28 tabletek w każdym opakowaniu, jak też lek A. w ilości 1 opakowania o zawartości 100 tabletek o łącznej wartości 2.628,77 zł, płacąc kwotę 83,06 zł, zaś pozostałą kwotę, tj., 2.545,71 zł pokrzywdzony Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w O. zwrócił, w ramach refundacji, na rzecz Apteki (...) w W., uzyskując w ten sposób produkty farmaceutyczne o wartości 2.628,77 zł;

r)  w okresie od dnia 12 lipca 2017 r. do dnia 14 lipca 2017 r. dysponując drukiem recepty nr (...), opatrzonej imienną pieczątką lekarz psychiatry K. W., która od dnia 18 sierpnia 2016 r. z uwagi na zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą (...) z siedzibą w G. ul. (...), nie posiadała uprawnień do wystawiania recept pacjentom, za wyjątkiem siebie samej, małżonka, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, w celu użycia za autentyczną wypełnił pismem ręcznym treść tej recepty wpisując dane pacjenta (...), jak też nazwę lekarstw i ich dawkowanie oraz po złożeniu w obszarze odbitki pieczątki imiennej z tekstem „K. W. lek. psychiatra (...)” nieczytelnego podpisu przez nieustaloną osobę przedłożył następnie tak podrobioną receptę w Aptece (...) w W., gdzie kupił produkty farmaceutyczne w postaci leku O. w ilości 11 opakowań po 28 tabletek każde opakowanie, leku A. G. w ilości 10 opakowań po 28 tabletek każde opakowanie, jak też leku O. D. w ilości 3 opakowań po 28 tabelek każde opakowanie o łącznej wartości 3.001,78 zł, płacąc kwotę 189,74 zł, zaś pozostałą kwotę, tj. 2.812,01 zł pokrzywdzony Narodowy Fundusz Zdrowia (...) w O. zwrócił, w ramach refundacji, na rzecz Apteki (...) w W., uzyskując w ten sposób produkty farmaceutyczne o wartości 3.001,78 zł;

s)  w okresie od dnia 28 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. dysponując drukiem recepty nr (...), opatrzonej imienną pieczątką lekarz psychiatry K. W., która od dnia 18 sierpnia 2016 r. z uwagi na zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą (...) z siedzibą w G. ul. (...), nie posiadała uprawnień do wystawiania recept pacjentom, za wyjątkiem siebie samej, małżonka, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, w celu użycia za autentyczną wypełnił pismem ręcznym treść tej recepty wpisując dane pacjenta (...), jak też nazwę lekarstw i ich dawkowanie oraz po złożeniu w obszarze odbitki pieczątki imiennej z tekstem „K. W. lek. psychiatra (...)” nieczytelnego podpisu przez nieustaloną osobę przedłożył następnie tak podrobioną receptę w Aptece (...) w W., gdzie kupił produkty farmaceutyczne w postaci leku A. G. w ilości 10 opakowań po 28 tabletek każde opakowanie, jak też leku O. w ilości 13 opakowań po 28 tabletek każde opakowanie i leku O. D. w ilości 1 opakowania o zawartości 28 tabletek o łącznej wartości 2.814,94 zł, płacąc kwotę 183,26 zł, zaś pozostałą kwotę, tj. 2.631,68 zł pokrzywdzony Narodowy Fundusz Zdrowia (...) w O. zwrócił, w ramach refundacji, na rzecz Apteki (...) w W. uzyskując w ten sposób produkty farmaceutyczne o wartości 2.814,94 zł

W okresie tym oskarżony wykupił produkty farmaceutyczne o łącznej wartości 39.465,16 zł za kwotę 1.527,27 zł objęte refundacją o łącznej wartości 37.937,89 zł, którą to kwotę jako nienależną (...) Oddział w O. zwrócił Aptece (...) w W. i w związku z tym uzyskała ona korzyść majątkową w tej wysokości. Dodać należy, że w posiadaniu oskarżonego pozostały również wykupione leki o wartości 37.937,89 zł odliczając uiszczoną przez niego podczas zakupu ich kwartę 1.527,27 zł.

Z zeznań świadków zatrudnionych w Aptece (...) w W. przy ul. (...) na stanowiskach techników farmaceutycznych i mgr farmacji wynika nadto, że zgodnie z decyzja właścicieli nie można był realizować przez siebie recepty wystawionej na siebie i na członków rodziny. W aptece tej było to możliwe, ale musiał zrobić to inny pracownik apteki. Dotyczyło to również kierownika apteki (...), który jak wynika z zeznań J. P. (1), B. Ś., Ł. S. (1) i M. Z. przekazywał im do realizacji dużo recept na leki psychiatryczne wystawiane przez lekarza psychiatrę K. W. – jego matkę. Recepty te, co wynika również z zeznań powyższych świadków, były wypisywane w dużych ilościach nie na imię i nazwisko oskarżonego i członków jego rodziny, ale na obcych ludzi. Duża ilość recept i wypisywanych na nich leków zaniepokoiła ich i w związku z tym zwrócili na to uwagę E. J. współwłaścicielce apteki, która pracowała z nimi na co dzień. Odnosząc się do tych uwag, jak wynika z zeznań powyższych świadków, miała ona stwierdzić, że jeżeli recepty spełniają wymogi formalne, to należy je realizować. Zeznaniom wszystkich wymienionych wyżej świadków sąd dał wiarę, gdyż tworzą one spójną, wzajemnie uzupełniającą się i przekonująca całość, a nadto znalazły potwierdzenie w receptach zrealizowanych w Aptece (...) w W. wystawionych przez lekarza psychiatrę K. W., które zabezpieczono podczas przeszukania tej apteki. Z czynności tej zgodnie z art. 143§1 pkt 6 kpk sporządzono protokół. Wiarygodność tego dokumentu urzędowego nie budzi żadnych wątpliwości.

Realizacja przez oskarżonego recept wystawionych w prywatnym gabinecie lekarskim K. W. na leki refundowane po zakończeniu przez nią działalności gospodarczej w dniu 17.08.2016 r. w Aptece (...) w W. przy ul. (...) była przedmiotem anonimowych donosów skierowanych do (...)- (...) Inspektora Farmaceutycznego w O.. Stanowiły one podstawę wszczętej przez (...) w O. kontroli w (...) mieszczącym się w G. przy ul. (...). W ramach tej kontroli sprawdzono preskrypcje wybranych leków refundowanych w latach 2016-2017 wydanych przez lekarza K. W. o numerze prawa wykonywania zawodu (...). Kontrolą objęto 45 recept wystawionych w prywatnym gabinecie lekarskim lekarza psychiatry K. W. w okresie od 17.08.2016 r. do 13.04.2017 r. zrealizowanych w Aptece (...) w W. przy ul. (...), której kierownikiem był jej syn mgr farm. oskarżony J. W.. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości m.in. związanych z zakończeniem przez K. W. w dniu 17.08.2016 r. działalności leczniczej w prywatnym gabinecie lekarskim, co spowodowało, że uległ zmianie jej status z lekarza, z którym Fundusz zawarł umowę upoważniająca do wystawiania recept refundowanych, na lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu, a z którym Fundusz zawarł umowę upoważniająca do wystawiania recept refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa. Kontrolowane recepty w większości nie były wystawione na te osoby. Wyniki kontroli zawarto w protokole kontroli oraz wystąpieniu pokontrolnym zaś potwierdzili je w złożonych zeznaniach uczestniczący w jej przeprowadzeniu kontrolerzy K. J. (1), A. W. i B. K. (3). Wiarygodność dokumentów związanych z przeprowadzoną kontrola oraz zeznania świadków, którzy ja przeprowadzili nie budzą żadnych wątpliwości zaś ustalenia przeprowadzonej kontroli stanowiły podstawę złożenia przez NFZ (...) w O. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez mgr farm. J. W. przestępstwa.

Wśród zabezpieczonych podczas przeszukania Apteki (...) w W. 191 recept wydanych w prywatnym gabinecie lekarskim K. W. oraz po zatrzymaniu prowadzonej przez nią dokumentacji medycznej pacjentów, którzy leczyli się u niej w wyniku przeprowadzonej analizy tych dokumentów ustalono 20 recept, które zrealizowano, gdy zaprzestała ona wykonywania zawodu, co nastąpiło w dniu 17.08.2016 r., wystawionych na imiona i nazwiska 6 osób niebędących już jej pacjentami, a mianowicie M. S. (2), Ł. K., J. J. (2), S. F., R. K. i M. M.. Wyżej wymienieni przesłuchani w charakterze świadków z wyjątkiem J. J. (2), którego stan zdrowia nie pozwolił na złożenie przez niego zeznań i w związku z tym przesłuchano jego matkę A. J., konsekwentnie twierdzili, ze po zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej przez lekarz psychiatrę K. W. zostali oni powiadomieni o zamknięciu prowadzonego przez nią prywatnego gabinetu lekarskiego i w związku z tym podjęli leczenie u innych lekarzy psychiatrów. Nie mieli także wątpliwości, że wystawione po tej dacie w jej gabinecie recepty na ich dane osobowe w większości na leki, które nie były stosowane, gdy leczyli się u niej i w związku z tym nie znali ich nazw, gdyż nie były im przepisywane i nigdy nie wykupowali ich, a tym bardziej w Aptece (...) w W.. Byli także zaskoczeni ilością leków wypisywanych na receptach, które im okazano. Jedynie świadek Ł. K. miał wątpliwości, czy po zamknięciu gabinetu lekarskiego przez K. W. otrzymywał od niej jeszcze recepty dodając, że czasami recepty, gdy był jej pacjentem wykupował w Aptece (...) w W.. Zeznał przy tym, że części leków o nazwach A., A. S., A. G. nie znał i nie przyjmował. Zeznania M. S. (1) i S. F. potwierdziły ich matki T. S. i A. F., które zazwyczaj otrzymywane przez nich recepty podczas wizyt w (...) wykupowały i w związku z tym znały nazwy tych leków. Mając powyższe na uwadze zeznaniom wszystkich omówionych wyżej świadków sąd dał wiarę, gdyż są one konsekwentne, spójne oraz tworzą logiczna całość.

Z ustaleń dokonanych przez sąd na podstawie sporządzonej przez powołaną w sprawie biegłą sądową z zakresu badania pisma ręcznego i podpisów mgr I. S. (2) wynika, że zapisy wyrazowe, literowe i cyfrowe na awersie 20 blankietów recept o wskazanych w zarzucie stawianym aktem oskarżenia numerach zostały nakreślone przez osobę, której bez wpływowe zapisy i podpisy przedstawiono do badań jako zapisy i podpisy J. W.. Jednocześnie biegła stwierdziła, że 27 nieczytelnych podpisów złożonych w obszarze odbitki pieczątki imiennej z tekstem „K. W. lek. psychiatra (...)” na awersie 20 sztuk tych samych recept prezentują szczupłe, wewnętrznie nieskomplikowane realizacje graficzne możliwe do nakreślenia przez większa populacje osób o przeciętnych, czy nawet niskich możliwościach graficznych. Ze względu na powyższe zdaniem biegłej w podpisach tych nie można wyznaczyć stabilnych, nawykowych cech pisma, co wyklucza zakwalifikowanie sygnatur do wnioskowanych badań. Ostatecznie z opinii wynika, że nie jest możliwe ustalenie osoby, która złożyła nieczytelne podpisy w obszarze odbitek pieczątki imiennej na badanych 20 receptach. Nie ulega natomiast wątpliwości, co podkreśliła biegła we wnioskach, że pozostałe zapisy na tych receptach zostały nakreślone przez oskarżonego J. W., który w ten sposób blankiety tych recept podrobił nadając im pozory autentyczności w szczególności, że pochodzą one od określonego w nich wystawcy tj. lek. psychiatry K. W., której podpisy zostały również podrobione przez nieustalona osobę. Osobą tą mógł być, jak wynika z przyczyn wskazanych w opinii również oskarżony J. W.. Podrabiając te recepty i nadając im w ten sposób pozory autentyczności oskarżony wywołał wrażenie, że zawarte w nich treści pochodzą od wymienionego w nim wystawcy, podczas gdy w rzeczywistości tak nie było. W ten sposób niewątpliwie wprowadził w błąd odpowiedniego pracownika NFZ zarówno odnośnie tożsamości osób, dla których objęte refundacja leki są przeznaczone – czyli uprawnionych świadczeniobiorców, jak też co do istnienia podstaw do zrefundowania wymienionych w nich leków na łączną kwotę 37.937,89 zł, która został przelana na konto Apteki (...) w W., w której był kierownikiem, a nadto uzyskał produkty farmaceutyczne o łącznej wartości 39.465,16 zł płacąc za nie łącznie jedynie kwotę 1.527,27 zł. Bezspornym jest bowiem, co wynika z zeznań osób na dane osobowe których zostały one przez oskarżonego wystawione będące przed zamknięciem przez lek. K. W. prywatnego gabinetu lekarskiego jej pacjentami oraz świadków T. S., A. J. i A. F. – matek niektórych z tych pacjentów, iż leki te nigdy nie zostały im przekazane oraz że część z nich w ogóle była im nieznana, gdyż niestosowano tych leków podczas leczenia, któremu zostali poddani. Nie ulega również wątpliwości, że oskarżony będąc synem K. W., której prywatny gabinet mieścił się w jej domu, miał dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów, na których dane osobowe recepty te zostały wystawione podobnie jak do recept, w uzyskaniu których pomagał matce o c czym była mowa wyżej.

Opinię pisemną oraz ustną opinię uzupełniającą biegłej I. S. (2), a także wnioski i argumentacje wynikające z przeprowadzonych badań, które obszernie zostały zaprezentowane sąd w pełni podzielił. Zdaniem sądu jest ona pełna, jasna i poparta przekonującymi ustaleniami wynikającymi z przeprowadzonych badań przez biegłą o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Za wiarygodne sąd uznał także dokumenty stanowiące podstawę dokonanych w tej części ustaleń, gdyż nie były one kwestionowane.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Ad. 1

Wyjaśnienia oskarżonego J. W.

Wyjaśnieniom oskarżonego, który nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu twierdząc, że nie uzyskał żadnej korzyści majątkowej, gdyż realizacja recept skutkowała refundacją i wypłaceniem z tego tytułu kwot na konto Apteki (...), w której jako zwykły pracownik otrzymywał stałe wynagrodzenie oraz że wszystkie recepty sprawdzał pod względem merytorycznym i ich treść nie budziła żadnych jego wątpliwości, a nadto że nie zostały one zakwestionowane przez system informatyczny NFZ sąd nie dał wiary, gdyż nie znalazły one potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym, który stanowiły podstawę ustalenia faktów i tym samym są gołosłowne, a w związku z tym uznać należy je za przyjętą linię obrony zmierzająca do uniknięcia odpowiedzialności karnej za zarzucany mu czyn. Z tych samych powodów za niewiarygodne sąd uznał również wyjaśnienia oskarżonego w części, w której twierdził on (wyjaśnienia k. 907v), że recepty, które realizował w aptece (...) w W. dawała mu matka oraz że były one kompletne, opatrzone pieczątkami i formalnie wypełnione tzn. jak dodał były już wpisane dane osobowe pacjentów, adres, pesel i data wystawienia oraz nazwa leków, które zostały wypisane, a nadto że płacili za nie pacjenci. Wyjaśnień oskarżonego w tej części nie potwierdzili w złożonych zeznanych pacjenci na dane osobowe których zostały wystawione. Nadto wiarygodność wyjaśnień oskarżonego podważyła opinia biegłej I. S. (1) z zakresu klasycznych badan dokumentów, z której wynika w sposób jednoznaczny, że zapisy wyrazowe, literowe i cyfrowe na awersie 20 blankietów recept o nr wymienianych w zarzucie stawianym aktem oskarżenia zostały nakreślone przez oskarżonego J. W., nie zaś przez jego matkę K. W..

Za niemające znaczenia dla ustalenia faktów w powyższej sprawie miały natomiast zeznania W. Ł. (akta IIIKo 1288/19 SR Lublin Zachód w Lublinie k. 135-147 załącznika adresowego) pracownicy firmy (...) z L., przy ul. (...) drukującej m.in recepty na zlecenie lekarzy w tym K. W., gdyż dotyczyły okresu, który nie jest objęty zarzutem.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

-----------------

-----------------

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

-----------------

X

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

1

J. W.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Na wstępie podnieść należy, że rzeczywisty zbieg przepisów ustawy skutkujący przyjęciem tzw. kumulatywnej kwalifikacji z art. 11§2 kk ma miejsce wtedy, gdy jeden czyn sprawcy wyczerpuje znamiona typów czynów zabronionych określonych w co najmniej dwóch przepisach ustawy karnej, zaś pominięcie w kwalifikacji któregoś ze zbiegających się przepisów spowodowałoby, że nie byłaby oddana w kwalifikacji prawnej zawartość bezprawia tego czynu. Jeden czyn to zachowanie będące zewnętrznym przejawem jednego impulsu woli, niezależnie od liczby skutków tego zachowania oraz liczby naruszonych przez nie norm. Za jeden czyn uważa się również konstrukcję tzw. czynu ciągłego (art. 12 kk). (patrz m.in. A. Zoll – red. Kodeks karny, komentarz, t. I, 2016 rok; również wyrok SN z 06 czerwca 2003 roku, III KKN 349/01).

Wśród typów czynów zabronionych, których znamiona w ramach przyjętej kumulatywnej kwalifikacji wyczerpał zdaniem oskarżyciela publicznego oskarżony wskazano art. 286§1 kk. Przestępstwo oszustwa określone w tym przepisie polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym, jeżeli sprawca działał w określony sposób, mianowicie wprowadzając w błąd, wyzyskując błąd lub wyzyskując niezdolność pokrzywdzonego do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Wprowadzenie w błąd polega na podjęciu przez sprawcę podstępnych zabiegów prowadzących do wywołania u pokrzywdzonego mylnego wyobrażenia o rzeczywistości. Pozostałe sposoby a mianowicie wyzyskanie błędu innej osoby i wyzyskanie niezdolności tej osoby do należytego pojmowania przedsiębranego działania zdaniem sądu w sprawie powyższej nie mają miejsca a w związku z tym ich szczegółowe omówienie nie jest konieczne. Przestępstwo określone w art. 286§1 kk jest przestępstwem materialnym, którego skutkiem jest niekorzystne rozporządzenie mieniem. Przez rozporządzenie mieniem rozumieć należy wszelkie czynności prowadzące do zmiany stanu majątkowego w szczególności zmiany we władaniu mieniem. Znamię „niekorzystnego rozporządzenia mieniem” zostaje natomiast spełnione wówczas, gdy sprawca działając w sposób opisany w art. 286§1 kk doprowadza inną osobę do takiego rozporządzenia mieniem, które jest niekorzystne z punktu widzenia jej interesu. Oszustwo jest przestępstwem umyślnym zaliczanym do tzw. celowościowej odmiany przestępstw kierunkowych, gdyż ustawa wymaga, aby zachowanie sprawcy było ukierunkowane na określony cel, którym jest osiągnięcie korzyści majątkowej. Zgodnie z art. 115§4 kk korzyść majątkowa jest zarówno korzyścią dla siebie jak i dla kogo innego. Niezależnie więc czy korzyść majątkową osiągnął sam oskarżony czy inna osoba, znamię działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej może zostać sprawcy przypisane nawet jeżeli osobiście żadnej korzyści nie osiągnął. Jak z powyższego wynika, w każdym przypadku przesłanka korzyści majątkowej jest spełniona niezależnie od tego, kto miał być lub był jej beneficjentem – sprawca czy jakikolwiek inny podmiot (patrz m.in. post. SA w Szczecinie z 15.11.2006 r., IIAKz 390/06, Legalis). W doktrynie oraz orzecznictwie podkreśla się, że o zamiarze sprawcy przesądza całokształt tak podmiotowych jak i przedmiotowych okoliczności sprawy (patrz m.in. Kodeks karny, pod red. A. Zoll, Część szczególna, Komentarz, tom II, Zakamycze 2006; Kodeks karny, Praktyczny komentarz pod red. M. Mozgowa, wyd. 2, Wolter Kluwer Polska Sp. z o.o. 2007r.).

Wskazano również jako pozostający w zbiegu kumulatywnym czyn zabroniony z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), w który spenalizowano odpowiedzialność sprawcy za przetworzenie danych osobowych, choć ich przetworzenie nie jest dopuszczalne albo do ich przetworzenia nie jest uprawniony. Przede wszystkim odnosząc się do tak zaproponowanej kwalifikacji podnieść należy, że ustaw powyższa weszła w życie w dniu 25.05.2018 r., tak więc nie obowiązywała w okresie, w którym zarzuca się oskarżonemu popełnienie czynu i tym samym nie mógł popełnić powyższego przestępstwa, co wynika z przepisu art. 1 kk określającego podstawowe zasady odpowiedzialności karnej.

Przepis art. 270§1 kk, określa natomiast odpowiedzialność za podrobienie lub przerobienie dokumentu w calu użycia go jako autentycznego. Istota podrobienia sprowadza się do sporządzenia takiego zapisu informacji, któremu nadaje się pozory autentyczności, w szczególności zaś, iż pochodzi od określonego wystawcy. Tak, więc podrobieniem jest nadanie jakiemuś przedmiotowi (np. pismu) pozorów dokumentu w celu wywołania wrażenia, że zawarta w nim treść pochodzi od wymienionego w nim wystawcy, podczas gdy w rzeczywistości tak nie jest. W grę może, zatem wchodzić podrobienie całości dokumentu lub tylko jego fragmentu. Realizuje znamiona tego przestępstwa zarówno zachowanie polegające na podrobieniu całego tekstu dokumentu wraz z podpisem jak i podrobienie samego podpisu, przy czym obojętne jest to, czy osoba, której podpis podrobiono na dokumencie, wiedziała o tym lub wyraziła na to zgodę, czy też nie. Dokument jest, bowiem podrobiony wówczas, gdy nie pochodzi od osoby, w której imieniu został sporządzony. Podrobieniem jest również podpisanie się za inna osobę jego danymi, co obejmuje także parafę, przy czym wyłącznie wówczas gdy podpis ten ma znaczenie prawne.

Przerobienie dokumentu polega natomiast na nadaniu mu innej treści niż pierwotnie posiadał, tak więc na zmianie treści istniejącego, autentycznego dokumentu. Może ono polegać na dokonaniu skreśleń, wymazań, uczynieniu dopisków, wywabieniu. Niezależnie od karalności fałszu materialnego art. 270§1kk przewiduje również odpowiedzialność karną za użycie jako autentycznego dokumentu podrobionego lub przerobionego. Użyciem za autentyczny będzie przedstawienie lub przedłożenie podrobionego czy przerobionego dokumentu osobie prywatnej albo instytucji, tak więc wykorzystanie funkcji, jakie może pełnić taki podrobiony czy przerobiony dokument.

Pojęcie dokumentu zawiera art. 115§14kk. Zgodnie z tym przepisem dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mające znaczenie prawne. Konstytutywną cechą wszystkich dokumentów jest, zatem to, że z każdym z nich jest związane określone prawo albo, że ze względu na zawartą w nim treść stanowi ono dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Typ czynu zabronionego określany w art. 270§1kk sfałszowania dokumentów ma charakter umyślny i może być popełniony jako przestępstwo kierunkowe tylko z zamiarem bezpośrednim. W art. 270§2 kk przewidziano odpowiedzialność osoby, która wypełniła blankiet opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa. W doktrynie przyjmuje się, że blankietem jest każdy opatrzony podpisem człowieka przedmiot, który z uwagi na określone okoliczności formalne lub faktyczne może stanowić dokument. (patrz m.in. Kodeks karny, pod red. A. Zoll, Część szczególna, Komentarz, tom II s, 1319 in., Zakamycze 2006; Kodeks karny, Praktyczny komentarz pod red. M. Mozgowa, wyd. 2, Wolter Kluwer Polska Sp. z o.o. 2007r.; wyrok SN z 31.08.2007 r., VKK 39/07, LEX Nr 307811).

Przenosząc powyższe uwagi na grunt niniejszej sprawy przede wszystkim podnieść należy, że o ile kumulatywna kwalifikacja nie zachodzi w przypadku zarzutu stawianego oskarżonemu w części dotyczącej prawnego przetwarzania przez niego danych osobowych osób, na które recepty wystawiono z art. 107§1 wyżej powołanej ustawy o ochronie danych osobowych, gdyż czyn ten nie stanowił wówczas przestępstwa, o tyle niewątpliwie swoim zachowaniem wyczerpał on znamiona występku z art. 270§1 kk w podanym wyżej rozumieniu poprzez podrobienie recept, a następnie posłużenie się nimi, co zostało opisane w zarzucie stawianym aktem oskarżenia jednak przepis ten nie został wskazany jako pozostający w zbiegu kumulatywnym z art. 286§1 kk. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zachowaniem, które opisano zarówno w akcie oskarżenia, jak i w pkt 1 wyroku (sąd dokonał zmiany opisu czynu mając na uwadze zarówno znamiona przestępstwa z art. 270§1 kk jak i eliminując z opisu i kwalifikacji art. 107§1 wyżej powołanej ustawy o ochronie danych osobowych), oskarżony w pełni wyczerpał znamiona występku z art. 286§1 kk w podanym wyżej rozumieniu. Wbrew temu co twierdził w złożonych wyjaśnieniach działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w podanym wyżej rozumieniu. W związku z tym, że nie ustalono, czy oskarżony wypełniał recepty, które niewątpliwie uznać należy za blankiet w podanym wyżej rozumieniu, gdy były one już podpisane, czy też nieczytelne podpisy zostały na nich złożone po ich wypełnieniu sąd uznał iż zachowanie oskarżonego w tej części wyczerpało znamiona występku z art. 270§1 kk.

Bezspornym jest także to, że zachowanie oskarżonego stanowiło czyn ciągły w rozumieniu art. 12 kk tj. kompleks wielu zachowań popełnionych przez tego samego sprawcę, w krótkich odstępach czasu podjętych w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz że wszystkie te zachowania stanowią jeden czyn zabroniony.

Wina i okoliczności popełnienia czynu przypisanego oskarżonemu J. W. w pkt 1 wyroku w świetle dowodów, które sąd obdarzył przymiotem wiarygodności nie budzą wątpliwości zaś swoim zachowaniem wyczerpał on w pełni znamiona czynu zabronionego z art. 286§1 kk w zb. z art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk.

Uwzględniając zmiany ustawy Kodeks karny, które weszły w życie w dniu 24.06.2020 r. wprowadzone w art. 38 ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dn. 19.06.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086), a nadto ustawą o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 14.10.2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2055) sąd mając na uwadze, że ustawa obowiązująca w czasie popełnienia zarzucanego oskarżonemu czynu była względniejsza, gdyż ustawy nowe zaostrzyły odpowiedzialność karną na podstawie art. 4 §1 kk orzekał stosując tę ustawę.

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

---------------

---------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

---------------

3.4. Umorzenie postępowania

---------------

---------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

---------------

3.5. Uniewinnienie

---------------

---------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

---------------

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

J. W.

1

2

3

4

1

2

3

4

Uznając oskarżonego za winnego czynu przypisanego mu w pkt 1 wyroku sąd skazując go na podstawie art. 286§1 kk w zb. z art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 4§1 kk, wymierzył mu na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 11§3 kk w zw. z art. 33§2 i 3 kk w zw. z art. 4§1 kk karę roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 150 stawek dziennych, przyjmując iż jedna stawka dzienna równa się kwocie 50 złotych.

Wymierzając powyższe kary sąd miał na uwadze jako okoliczności obciążające wysoki stopień zawinienia oskarżonego wynikający z popełnienia przypisanego mu czynu z winy umyślnej z zamiarem bezpośrednim oraz społecznej szkodliwości wyrażającej się w rodzaju i charakterze naruszonych dóbr w postaci praw majątkowych oraz wiarygodności dokumentów, a także sposobie i okolicznościach popełnienia przypisanego mu przestępstwa. Określając wysokość orzeczonej grzywny oraz stawkę dziennych na kwotę 50 złotych sąd miał na uwadze to, że działał on w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz jego sytuacje rodzinną i majątkową.

Jako jedyną okoliczność przemawiającą na korzyść oskarżonego sąd miał na uwadze jego dotychczasowa niekaralność (karta karna 1030).

Zdaniem sądu tak wymierzone kary pozbawienia wolności oraz grzywna są współmierne do stopnia zawinienia oskarżonego, społecznej szkodliwości przypisanego mu czynu, a nadto winny przyczynić się do osiągnięcia celów w zakresie wychowawczego i zapobiegawczego oddziaływania na jego osobę jako sprawcę oraz w zakresie szeroko rozumianej prewencji ogólnej.

Uznając, że dla osiągnięcia celów kary, w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa nie jest konieczne orzekanie wobec oskarżonego kary bezwzględnej pozbawienia wolności, a tym samym, że zachodzą przesłanki określone w art. 69§1 i 2 kk wykonanie orzeczonej kary roku pozbawienia wolności warunkowo zawieszono tytułem próby, zgodnie z art. 70§1 kk na okres 2 lat. Zdaniem sądu wskazany okres próby jest wystarczający do osiągnięcia celów kary w zakresie wychowawczego i zapobiegawczego oddziaływania.

Na podstawie art. 41§1 kk sąd mając na uwadze okoliczności popełnienia przypisanego oskarżonemu czynu uznając, że dotychczas zajmowane przez niego stanowisko kierownika apteki zagraża istotnym dobrom chronionym prawem orzekł wobec niego środek karny zakazu zajmowania stanowiska kierownika apteki na okres lat 3.

Na podstawie art. 46§1 kk sąd zobowiązał oskarżonego do naprawienia szkody wyrządzonej przypisanym mu przestępstwem w całości poprzez zasadzenie na rzecz pokrzywdzonego NFZ (...) w O. kwoty 37.937,89 zł.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

J. W.

5

6

7

5

6

7

Odnośnie dowodów rzeczowych w postaci podrobionych recept na podstawie art. 44§2 kk orzeczono ich przepadek na rzecz Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 230§2 kpk odnośnie pozostałych zabezpieczonych jako dowód rzeczowy recept sąd uznając je za zbędne dla dalszego postepowania nakazał zwrócić je właścicielce Apteki (...) w W. (...) J.-T..

Odnośnie zabezpieczonych jako dowody rzeczowe zeszytu formatu A5 i dokumentacji medycznej sąd na podstawie art. 231§2 kpk nie mając wiedzy w związku ze śmiercią K. W. w prywatnym gabinecie której zatrzymano je komu należy je wydać, nakazał złożenie ich do depozytu sądowego.

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

----------------

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

8

O opłacie i kosztach postępowania w pozostałym zakresie orzeczono na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3, art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych i art. 627 kpk zasądzając od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty kwotę 1.680,00 zł i obciążając go kosztami sądowymi w pozostałym zakresie w kwocie 1.616,24 zł.

7.  Podpis

{KONIEC}