Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 116/22

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 05 maja 2022 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący : SSR Piotr Nowak

Protokolant: Daria Jankowska

przy udziale Prokuratora: Paweł Ginter

po rozpoznaniu w dniu 05 maja 2022 r.

sprawy P. G. (G.), ur. (...) w P., s. A. i E. z domu S.

skazanego prawomocnymi wyrokami podlegającymi wykonaniu:

I.  Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie sygn. akt II K 522/19 za czyn z art. 209 § 1a kk na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w rozmiarze 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesięcznym;

II.  Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie sygn. akt II K 1175/19 za czyny z art. 207 § 1 kk i innych na karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie sygn. akt II K 982/20 za czyn z art. 207 § 1 kk i innych na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

1.  na podstawie art. 569 § 1 kpk w zw. z art. 85 § 1 i 2 kk (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24 czerwca 2020 roku), 85a kk (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24 czerwca 2020 roku), art. 86 § 1 kk (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24 czerwca 2020 roku), art. 87 § 1 kk (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24 czerwca 2020 roku) w zw. z art. 4 § 1 kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie w sprawie sygn. akt II K 1175/19 (pkt II.) i wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie w sprawie sygn. akt II K 982/20 (pkt III.) oraz karę ograniczenia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt II K 522/19 ( pkt. I) i wymierza P. G. karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  stwierdza, że w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym podlegające łączeniu wyroki ulegają odrębnemu wykonaniu;

3.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza skazanemu na poczet orzeczonej w punkcie 1. łącznej kary pozbawienia wolności okresy:

- zatrzymania od dnia 03 października 2019 r. (godz. 15:35) do dnia 05 października 2019 r. (godz. 12:46);

- okres 231 (dwieście trzydzieści jeden) dni odpowiadający 458 (czterystu pięćdziesięciu ośmiu) godzinom pracy społecznie użytecznej, to jest 1 (jednemu) rokowi 3 (trzem) miesiącom i 8 (ośmiu) dniom kary ograniczenia wolności orzeczonej w sprawie II K 522/19, a wykonanej przez skazanego;

4.  zwalnia skazanego od kosztów postępowania związanych z wydaniem wyroku łącznego, obciążając nimi Skarb Państwa.