Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

II K 116/22

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

24 czerwca 2019 r.

II K 522/19

1.1.2.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

17 września 2020 r.

II K 1175/19

1.1.3.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

19 marca 2021 r.

II K 982/20

0.1.Inne fakty

0.0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie II K 522/19 za czyn z art. 209 § 1a KK P. G. został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w rozmiarze 30 godzin w stosunku miesięczny. Z orzeczonych łącznie 540 godzin skazany odpracował 458 godzin.

akta sprawy II K 522/19

załącznik

akta Kkow 573/19

załącznik

dane o karalności

10 - 19

1.2.1.2.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 17 września 2020 roku w sprawie II K 1175/19 za czyn z art. 207 § 1 KK i innych, popełniony w okresie od stycznia 2017 r. do 03 października 2019 r. P. G. skazany został na karę 2 lat pozbawienia wolności, za czyn z art. 157 § 1 KK i innych na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

akta sprawy II K 1175/19

załącznik

dane o karalności

10 - 19

odpis wyroku II K 1175/19

6 - 8

1.2.1.3.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie II K 982/20 za czyn z art. 207 § 1 KK i innych popełniony w okresie od stycznia 2020 r. do 04 października 2020 r. P. G. skazany został na karę 1 roku pozbawienia wolności, którą rozpoczął odbywać od dnia 03 kwietnia 2022 r.

akta sprawy II K 982/20

załącznik

dane o karalności

10 - 19

odpis wyroku II K 982/20

9

1.2.1.4.

P. G. był w okresie wcześniejszym karany wyrokami Sądu Rejonowego w Bełchatowie w sprawach II K 581/03, II K 307/10, II K 1481/12, II K 1263/13, Sądu Rejonowego w Łasku w sprawie VII K 81/06 i Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie VII K 749/08. Orzeczone w tych sprawach kary zostały wykonane w całości.

dane o karalności

10 - 19

1.2.1.5.

W ostatnim okresie pobytu na wolności skazany miał w miejscu zamieszkania pozytywną opinię. Podjął leczenie dla osób uzależnionych oraz terapię psychologiczną. Pomagał w opiece nad synem swojej konkubiny, która z uwagi na stan zdrowia nie była w stanie tego robić.

wywiad kuratora w aktach sprawy II K 982/20

załącznik

0.0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.2.1.

1.Ocena Dowodów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.1.1

akta sprawy II K 522/19

Niekwestionowane w toku postępowania

akta Kkow 573/19

Niekwestionowane w toku postępowania

dane o karalności

Niekwestionowane w toku postępowania, sporządzone przez organ do tego uprawniony.

1.2.1.2

akta sprawy II K 1175/19

Niekwestionowane w toku postępowania

dane o karalności

Niekwestionowane w toku postępowania, sporządzone przez organ do tego uprawniony.

odpis wyroku II K 1175/19

Niekwestionowany w toku postępowania, sporządzony przez organ do tego uprawniony.

1.2.1.3

akta sprawy II K 982/20

Niekwestionowane w toku postępowania.

dane o karalności

Niekwestionowane w toku postępowania, sporządzone przez organ do tego uprawniony.

odpis wyroku II K 982/20

Niekwestionowany w toku postępowania, sporządzony przez organ do tego uprawniony.

1.2.1.4

dane o karalności

Niekwestionowane w toku postępowania, sporządzone przez organ do tego uprawniony.

1.2.1.5

wywiad kuratora w aktach sprawy II K 982/20

Niekwestionowany w toku postępowania, sporządzony przez organ do tego uprawniony.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

3.1.1.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, wyrok z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie II K 522/19

kara 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w rozmiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym.

3.1.2.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, wyrok z dnia 17 września 2020 r. w sprawie II K 1175/19

kara 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

3.1.3.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, wyrok z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie II K 982/20

kara 1 roku pozbawienia wolności.

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Zgodnie z treścią art. 569 § 1 k.p.k. – wyrok łączny może być wydany jedynie wówczas, gdy zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej. Te zaś, w przypadku P. G. określa art. 85 § 1 i § 2 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 24 czerwca 2020 r.. Ta regulacja winna być zastosowana w przedmiotowej sprawie, bowiem zgodnie z treścią art. 4 § 1 KK Sąd winien stosować - w przypadku zmiany przepisów - regulację względniejszą dla sprawy. Sytuacja taka zachodzi w przedmiotowej sprawie, bowiem jeden z wyroków podlegających łączeniu został wydany pod rządami przepisów obowiązujących przed dniem 24 czerwca 2020 roku (II K 522/19), zaś drugi dotyczy przestępstwa, które zostało popełnione przed tą datą (II K 1175/19).

W przedmiotowej sprawie zachodzi potrzeba połączenia kary 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności w związku ze skazaniem w sprawie Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt II K 1175/19, kary 1 roku pozbawienia wolności w związku ze skazaniem w sprawie Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt II K 982/20 oraz kary 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności wynikającej w wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie w sprawie sygn. akt II K 522/19.

Powyższe kary orzeczone wskazanymi powyżej wyrokami na dzień orzekania w przedmiotowej sprawie pozostają do wykonania.

W myśl art. 85 § 1 i § 2 kk (w brzmieniu obowiązującym do 24.06.2020 r.) kara łączna może być orzeczona, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89 kk, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Jeżeli po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub kary łącznej sprawca popełnił przestępstwo, za które orzeczono karę tego samego rodzaju lub inną podlegającą łączeniu, orzeczona kara nie podlega łączeniu z karą odbywaną w czasie popełnienia czynu. Oczywistym jest przy tym, iż uwzględniając treść przepisów dotyczących orzekania w przedmiocie kary łącznej podstawą orzeczenia kary łącznej są kary jednostkowe, orzeczone za zbiegające się przestępstwa, jak i kary łączne.

Analiza dopuszczalności wydania wyroku łącznego przez pryzmat ww. warunków wskazuje, że pozostającymi do wykonania karami pozbawienia wolności są kary pozbawienia wolności orzeczone w wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt II K 1175/19 (2 lat i 6 miesięcy), opisanym w punkcie II i sygn. akt II K 982/20 (1 rok), opisanym w punkcie III oraz kara ograniczenia wolności orzeczona w wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt II K 522/19 (1 rok i 6 miesięcy) , opisanym w punkcie I.

Zgodnie z treścią art. 86 § 1 kk (przy uwzględnieniu dyspozycji art.. 87 § 1 kk odnośnie kary orzeczonej w sprawie II K 522/19), przy wymiarze kary łącznej pozbawienia wolności Sąd ma możliwość orzeczenia jej w wysokości od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 20 lat pozbawienia wolności. W przypadku połączenia kar ze wskazanych powyżej wyroków kara łączna powinna zatem sytuować się w przedziale od 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności (próg ten wyznacza najwyższa z kar jednostkowych) do 4 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności (suma kar jednostkowych).

1.WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Wymierzając kary w wyroku łącznym pamiętać należało o tym, że Sąd nie powinien brać pod uwagę tych okoliczności, które legły u podstaw wymiaru poszczególnych kar wymierzonych prawomocnymi wyrokami podlegającymi połączeniu. Należy jednak tak ukształtować wymiar kary łącznej, by z jednej strony oddać ustaloną zawartość bezprawia, a z drugiej nie epatować nadmierną surowością kary. Zastosowanie zasady absorpcji czy kumulacji ma z natury skrajny charakter i w niniejszych realiach, w ocenie Sądu, nie ma podstaw do zastosowania żadnej z nich. Łącząc kary jednostkowe pozbawienia wolności Sąd Rejonowy zastosował zasadę asperacji, czyli tzw. częściowego pochłaniania.

Orzekając w przedmiocie kary łącznej pozbawienia wolności Sąd miał na względzie także w opinię kuratora o skazanym z której wynika, iż postępowanie skazanego jeszcze podczas pobytu na wolności w zasadzie nie budzi zastrzeżeń. Na rozmiar kary łącznej wpływa również zachowanie skazanego po orzeczeniu wobec niego poszczególnych kar jednostkowych.

Wobec powyższego Sąd doszedł do przekonania, iż w okolicznościach niniejszej sprawy adekwatnym będzie wymierzenie P. G. kary łącznej 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, tj. kary przy zastosowaniu zasady częściowej (w danym przypadku połowicznej) asperacji..

1.Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

W pozostałym zakresie wyroki objęte wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu, gdyż reszta zawartych w nich rozstrzygnięć nie podlegała łączeniu.

3

Na poczet orzeczonej kary łącznej z mocy Sąd zaliczył skazanemu okres zatrzymania od 03 października 2019 r. [godz. 15.35] do 05 października 2019 r. [godz. 12.46].

Na poczet kary łącznej zaliczono skazanemu również okres 458 godzin pracy na cele społecznej wykonanej w ramach skazania w sprawie II K 522/19. Okres ten jest równoważny wykonaniu kary ograniczenia wolności w zakresie 1 roku 3 miesięcy i 8 dni. Oznacza to, iż rozmiar orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności należało pomniejszyć o 231 dni [182 dni z tytuły wykonania 1 roku, 45 dni z tytułu wykonania 3 miesięcy i 4 dni z tytuły wykonania 8 dni kary ograniczenia wolności]

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

Uznając, że uiszczenie kosztów sądowych byłoby obecnie dla skazanego zbyt uciążliwe ze względu na prognozowany pobyt w zakładzie karnym, brak majątku i jakichkolwiek dochodów, z mocy art. 624 § 1 kpk Sąd zwolnił go z tego obowiązku.

1.PODPIS