Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2929/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 kwietnia 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący: S. S.O. Agnieszka Gocek

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 kwietnia 2022 roku w Ł.

sprawy z wniosku : W. M.

przeciwko : Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. z dnia 27 października 2021 roku, znak (...)

(...)

o wypłatę emerytury

oddala odwołanie.

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku doręczyć wnioskodawcy oraz pełnomocnikowi organu rentowego p. P. J. - pocztą, z pouczeniem, że wyrok nie jest prawomocny, zaś strona, która nie zgadza się z wyrokiem może go zaskarżyć w ten sposób, że:

1. pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia wyroku. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć (art. 328 kpc),

2. strona może wnieść apelację do Sądu Apelacyjnego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Łodzi w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania odpisu wyroku z uzasadnieniem.