Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 3982/19

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 19 lipca 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że J. T. jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia u płatnika składek (...) G. i (...) nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu od 1.02.2018 do 31.03.2018 r.

W uzasadnieniu decyzji wskazano, że dnia 29 kwietnia 2019 J. T. przekazał do oddziału pisemną informację z której wynikała, że w lutym i marcu 2028 świadczył usługi na rzecz spółki jawnej (...) w miejscowości B. w obiekcie firmy. Z treści pisma wynikało, że umowa została zawarta w formie ustnej, a całość zlecenia opiewała na trzy wizyty. Za wykonanie umowy otrzymał 80 zł za dzień.

J. T. wyjaśnił ponadto, że nie otrzymał formularza PIT-11 za 2018 r., a płatnik odmówił wystawienia dokumentu. Oddział ustalił na podstawie dokumentów zgromadzonych w systemie informatycznym ZUS, że na koncie ubezpieczonego J. T. nie zostało zarejestrowane zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych od płatnika P. S. G. i Wspólnicy NIP (...) od lutego 2018 r. , jak również dokumenty rozliczeniowe za luty, marzec 2018 r.

Organ wskazał iż w toku wszczętego postępowania wyjaśniającego J. T. nie przedłożył żadnych dokumentów precyzujących okres w jakim miała być świadczona praca oraz żadnych dokumentów potwierdzających ten fakt oraz potwierdzających wysokość i termin wypłaty wynagrodzenia.

W imieniu płatnika składek wyjaśnienia złożył pełnomocnik spółki (...). W piśmie z 31.05.2019 r. J. G. (1) wyjaśniła, że J. T., zarówno w okresie za jaki wszczęte zostało postępowanie, jak i w innym okresie , nie miał zawartej umowy zlecenia, bądź innej umowy, która stanowiłaby podstawę zgłoszenia do ubezpieczeń z tytułu zatrudnienia w spółce (...) Spółka Jawna. Umowa taka nie została zawarta ani w formie pisemnej, ani w formie ustnej. Wskazała, że z J. T. były prowadzone wyłącznie rozmowy w przedmiocie ewentualnej współpracy ze spółką w ośrodku w B.. Nie doszło jednakże do skonkretyzowania tych rozmów, polegającego na podjęciu współpracy, bądź zatrudnieniu. Wyjaśniła, że J. T. nie świadczył żadnych usług na rzecz spółki. Wyjaśniła, że J. T. nie zostało wypłacone żadne wynagrodzenie przez spółkę. W świetle tych okoliczności organ orzekł jak w sentencji.

/ decyzja k. 20-21 akt ZUS/

Odwołanie od powyższej decyzji wniósł J. T. domagając jej zmiany i ustalenia, iż podlega ubezpieczeniom z tytułu zlecenia w spornym okresie. Podniósł, iż fakt wykonywania przez niego zlecenia mogą potwierdzić osoby, którym wykonywał badania a ewentualnymi dokumentami w tym przedmiocie może dodatkowo dysponować R. K. (1) zarządca obiektu gdzie świadczył usługi dla (...) G. i W.. s.j.

/ odwołanie k. 3/

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie podnosząc argumentację jak w zaskarżonej decyzji.

/odpowiedź na odwołanie – k. 27-29/

Na rozprawie w dniu 6.11.2020 r. ustanowiony w toku procesu pełnomocnik wnioskodawcy poparł odwołanie. Pełnomocnik ZUS wniósł o oddalenie odwołania.

/ stanowiska procesowe stron protokół z rozprawy z dnia 6.11.2020 r. 00:01:43-00:04:29/

Na rozprawie w dniu 21.06.2021 r. ustanowiony w procesie pełnomocnik zainteresowanej wniósł o oddalenie odwołania.

/ stanowisko procesowe zainteresowanej protokół z rozprawy z dnia 21.06.2021 00:02:23-00:05:13/

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Płatnik (...) G. i Wspólnicy s.j. została nawiązana umową z dnia 16.03.2015 i została wpisana do KRS z dniem 14.04.2015 r. WW spółka w ramach prowadzonej działalności prowadzi prywatny (...) i (...) w B. (...) w obiekcie na ul. (...). Wspólnikami spółki są J. G. (1) oraz Ł. M.. Przy tym spółkę jednoosobowo reprezentuje wspólnik J. G. (1).

/ odpis z KRS k. 35-37 zeznania zainteresowanej J. G. (1) protokół z rozprawy z dnia 21.06.2021 r. 00:14:39- 00:46:14, zeznania świadka R. K. (1) protokół z rozprawy dnia 9.02.2022 00:07:51-00:23:51, zeznania świadka A. C. protokół z rozprawy z dnia11.04.2022 r. 00:03:01-00:15:38/

Obiekt przy ul (...) był wynajmowany spółce przez rodzinę K. zrządzał nim w imieniu swojej matki i ojca R. K. (1), choć nigdy nie był zarządcą budynku. Wcześniej wynajmowały go też inne podmioty, które udzielały świadczeń medycznych ,z którymi także współpracował ubezpieczony np. firma (...) spółka zo.o., firma (...).

/zeznania wnioskodawcy protokół z rozprawy z dnia 21.06.2021 00:07:28-00:14:39 w związku z informacyjnymi wyjaśnieniami protokół z rozprawy z dnia 6.11.2020 r. 00:04:50 00:25:28, zeznania zainteresowanej J. G. (1) protokół z rozprawy z dnia 21.06.2021 r. 00:14:39- 00:46:14 zeznania świadka R. K. (1) protokół z rozprawy dnia 9.02.2022 00:07:51-00:23:51/

Wnioskodawca J. T. z zawodu jest psychologiem. Utrzymuje się z udzielania porad psychologicznych w ramach umów zlecenia zawartych w kilku firmach. Z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym. Współpracuje także z podmiotami prowadzonymi przez państwa K. od 2010 r.

/ zeznania wnioskodawcy protokół z rozprawy z dnia 21.06.2021 00:07:28-00:14:39 w związku z informacyjnymi wyjaśnieniami protokół z rozprawy z dnia 6.11.2020 r. 00:04:50 00:25:28/

W ramach zwartej ustnie z płatnikiem umowy zlecenia wnioskodawca miał świadczyć usługi psychologa w (...) i dla klienta zewnętrznego. Wnioskodawca podjął wskazane czynności wykonując trzy wizyty jedną dla P. O. ( na jedną z wizyt ww. się nie stawiła) i dwie dla S. K. w obiekcie przy ul. (...). Poszczególne konsultacje trwały ok. godziny.

/zeznania wnioskodawcy protokół z rozprawy z dnia 21.06.2021 00:07:28-00:14:39 w związku z informacyjnymi wyjaśnieniami protokół z rozprawy z dnia 6.11.2020 r. 00:04:50 00:25:28 zeznania świadka A. C. protokół z rozprawy z dnia11.04.2022 r. 00:03:01-00:15:38//

P. O. odbyła ostatecznie jedną poradę udzieloną przez wnioskodawcę przy udziale (...) G. i W.. s.j. kontynuując terapię uprzednio rozpoczętą w firmie u Państwa K. B. a potem M..

/zeznania wnioskodawcy protokół z rozprawy z dnia 21.06.2021 00:07:28-00:14:39 w związku z informacyjnymi wyjaśnieniami protokół z rozprawy z dnia 6.11.2020 r. 00:04:50 00:25:28/

P. O. korzystała z terapii u wnioskodawcy w związku z wypadkiem samochodowym z 31.08.2017 r. Uczęszczała do niego odpłatnie na przełomie 2017i 2018 r. do przychodni w B.. Chodziła na wizyty w różnych terminach, pierwsza wizyta miała miejsce u niej w domu. Dysponuje fakturami wystawianymi co miesiąc w tym, za wizytę z dnia 31.01.2018 i w dniu 15.03.2018.

/ zeznania świadka P. O. protokół z rozprawy z dnia 24.05.2021 00:09:43- 00:28:06, ksero historii choroby pacjentki z dnia 15.03.2018 k. 1-2 akt ZUS /

Na wskazane wizyty pacjentów umawiały pracownice rejestracji, informując wnioskodawcę o ich terminach, w zależności od potrzeb klientów.

/zeznania wnioskodawcy protokół z rozprawy z dnia 21.06.2021 00:07:28-00:14:39 w związku z informacyjnymi wyjaśnieniami protokół z rozprawy z dnia 6.11.2020 r. 00:04:50 00:25:28 zeznania świadka A. C. protokół z rozprawy z dnia11.04.2022 r. 00:03:01-00:15:38, /

Wnioskodawca otrzymywał wynagrodzenie za wykonaną wizytę udzieloną poradę. Jeżeli pacjent się nie stawił wynagrodzenia nie otrzymywał.

/zeznania wnioskodawcy protokół z rozprawy z dnia 21.06.2021 00:07:28-00:14:39 w związku z informacyjnymi wyjaśnieniami protokół z rozprawy z dnia 6.11.2020 r. 00:04:50 00:25:28/

Pacjent opłacał wizyty w recepcji rozliczając się z przychodnią. Wnioskodawca miał otrzymywać połowę/ cześć kwoty którą opłacił pacjent. Wynagrodzenie po bezpośrednio przeprowadzonej konsultacji wypłacał mu pracownik rejestracji. Nie kwitował odbioru wynagrodzenia które łącznie za trzy wizyty wyniosło 80 zł do ręki. Wypłacana kwota była ustalona z J. G.

/ zeznania świadka P. O. protokół z rozprawy z dnia 24.05.2021 00:09:43- 00:28:06, zeznania wnioskodawcy protokół z rozprawy z dnia 21.06.2021 00:07:28-00:14:39 w związku z informacyjnymi wyjaśnieniami protokół z rozprawy z dnia 6.11.2020 r. 00:04:50 00:25:28 zeznania świadka A. C. protokół z rozprawy z dnia11.04.2022 r. 00:03:01-00:15:38/

P. nalegała na zawieranie umów zlecenia z lekarzami, jednakże żadna z nich nie trafiła do biura rachunkowego. J. G. oszukiwała pracowników oprócz wnioskodawcy nie rozliczyła się z konserwatorem i firmą sprzątającą nie wywiązywała się też należycie ze wszystkich obowiązków wynikających z umowy o pracę zawartej z A. C. kierownikiem administracyjnym, co znalazło swój finał w sądzie.

/zeznania świadka A. C. protokół z rozprawy z dnia11.04.2022 r. 00:03:01-00:15:38/

(...) G. i Wspólnicy s.j. wystawiła P. O. fakturę (...) z miejscem wystawienia Ł., datą wystawienia i sprzedaży 22.03.2018 r. na kwotę brutto 80 zł tytułem wizyta- psycholog. Fakturę wystawia J. G. (1).

/ faktura k. 86 akt ZUS zeznania zainteresowanej J. G. (1) protokół z rozprawy z dnia 21.06.2021 r. 00:14:39- 00:46:14/

R. K. (1) widywał wnioskodawcę w 2018 r. w firmie (...). Możliwe, że odwiedzał on wówczas swoich rodziców, jednakże w rozmowie z R. K. (1) kilkukrotnie wskazywał, że świadczy też usługi dla pacjentów J. G. (1). Było kilku lekarzy, którzy najpierw świadczyli usługi w ramach współpracy z firmami (...) a potem bezpośrednio u płatnika. Pacjentom mogła być udzielana informacja, że wizyty nadal odbywają się w B. na S. 87 po przejęciu lokalu przez J. G.. W momencie przejęcia spółki (...). G. bardzo zabiegała aby lekarze współpracowali z jej spółką. J. G. miała różne przychodnie i lekarzy, którzy wspierali jej działalność.

/zeznania świadka R. K. (1) protokół z rozprawy dnia 9.02.2022 00:07:51-00:23:51/

J. T. zwracał się do (...) G. i Wspólnicy. s.j. o rozliczenie płatności za wszystkie wizyty i wykonanie zlecenia w PIT 11. Płatnik jednak mu odmówił informując, iż brak do tego podstaw ponieważ nigdy nie był i nie jest ich pracownikiem, nigdy też nie została zawarta z nim żadna inna forma umowy o pracę.

/ pismo k. 9 akt ZUS zeznania zainteresowanej J. G. (1) protokół z rozprawy z dnia 21.06.2021 r. 00:14:39- 00:46:14/

Wnioskodawca zgłosił wskazane kwoty do Urzędu Skarbowego dokonywał korekty deklaracji PIT . Informował Urząd Skarbowy, iż (...) G. i Wspólnicy. s.j. uchyla się od obowiązku wystawienia mu deklaracji PIT

/ pismo k. 6 akt ZUS oraz k. 30/

Wnioskodawca nie kontynuował współpracy (...) G. i Wspólnicy s.j. ponieważ J. G. zarzuciła mu podsłuchiwanie pracowników i donosicielstwo . Ponadto w (...) przebywali rodzice ubezpieczonego dlatego, nie chcąc narażać ich na nieprzyjemności ze strony płatnika, nie naciskał na dopełnienie od razu wszystkich formalności.

/ umowy z (...) G. i W.. s.j. na pobyt rodziców wnioskodawcy w (...) w okresie 17.03.2018-18.04.2018 k. 40- 46, zeznania wnioskodawcy protokół z rozprawy z dnia 21.06.2021 00:07:28-00:14:39 w związku z informacyjnymi wyjaśnieniami protokół z rozprawy z dnia 6.11.2020 r. 00:04:50 00:25:28/

Przeciwko R. K. (1) było prowadzone postępowanie karne w Sądzie Rejonowym w Brzezinach w związku z podrobieniem podpisu matki. J. G. (1) wiedziała, że R. K. (1) podrobił podpis matki i złożyła w tym przedmiocie zawiadomienie do prokuratury. Wyrokiem z dnia 19 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Brzezinach II Wydział Karny sprawie II K 186/19 R. K. (1) oskarżonego o to, że okresie od 13.02.2018 do 27.07.2018 w B. działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu podrabiał dokumenty (podpisując się na nich K. M lub P. W.) a następnie używał ich jako autentyczne tj o czyn z art. 270 § 1 i2a kk w zw. z art 12 kk. na podstawie art. 66 § 1 i 2 kk i art. 67 § 1 kk, postępowanie karne wobec ww warunkowo umorzył na okres próby jednego roku, na podstawie art. 67 § 3 kk w zw. z art. 39 pkt 7 kk zasądził od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej kwotę 1000 zł tytułem świadczenia pieniężnego i orzekł o kosztach postępowania.

/zeznania świadka R. K. (1) protokół z rozprawy dnia 9.02.2022 00:07:51-00:23:51, odpis wyroku k. 171-173/

J. G. (1) zalegała z płatnościami za najem lokalu, pozwy w tym przedmiocie zostały złożone w czerwcu lub lipcu 2021. Sprawy nie zostały zakończone.

/zeznania świadka R. K. (1) protokół z rozprawy dnia 9.02.2022 00:07:51-00:23:51 zeznania świadka A. C. protokół z rozprawy z dnia11.04.2022 r. 00:03:01-00:15:38/

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o całokształt materiału dowodowego zebranego w sprawie, w szczególności o dokumenty złożone zarówno w procesie jak i te zawarte w załączonych do akt sprawy aktach ZUS. Ustalenia w sprawie poczyniono także w oparciu o zeznania wnioskodawcy, zainteresowanej oraz świadków. Sąd nie dał wiary zeznaniom zainteresowanej w zakresie w jakim wskazywała, iż żadnej umowy stanowiącej tytuł ubezpieczenia z wnioskodawcą w spornym okresie nie zawierała. Podnieść należy, iż jej zeznania w tym przedmiocie nie korespondowały z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem, zeznaniami pozostałych przesłuchanych w procesie osób i treścią dostępnych dokumentów. Podkreślenia wymaga, iż wszystkie przesłuchane w procesie osoby zawodowo powiązane z płatnikiem wskazywały, że zainteresowana współpracowała na podstawie umów zlecenia z lekarzami, którzy dotychczas udzielali porad w budynku w B. który potem dla potrzeb prowadzenia własnej działalności przejęła J. G. (1). Z zeznań ww wynika też, iż zainteresowana nie do końca wywiązywała się ze swych obowiązków wynikających ze wskazanej współpracy. W końcu z zeznań tych osób wynika, iż wnioskodawca w spornym okresie świadczył usługi dla pacjentów, których przejęła zainteresowana. Fakt udzielenia porad psychologicznych w przychodni płatnika potwierdziła też pacjentka P. O. korzystająca z usług ww w spornym okresie. P. O. podkreśliła, iż za wskazaną usługę płaciła przychodni tj. (...) G. i W.. s.j. Wyżej wymieniona okazała sądowi faktury za porady m. in. z dnia 15.03.2018, przypadającego w spornym okresie. Wizytę we wskazanej dacie dokumentuje też kserokopia historii choroby wskazanej pacjentki opatrzona czytelnym nr regon płatnika znajdująca się w aktach ZUS. Znamiennym jest też, iż w dniu 22.03.2018 sama zainteresowana w ramach usług świadczonych za pośrednictwem (...) G. i Wspólnicy s.j. wystawiła ww pacjentce fakturę za wizytę u psychologa, którą w świetle przedstawionych w sprawie dowodów zeznań wskazanej pacjentki zrealizował właśnie wnioskodawca. Podnieść należy, iż zainteresowana w swych zeznaniach nie umiała racjonalnie wyjaśnić dlaczego wskazaną fakturę wystawiła, skoro z wnioskodawcą rzekomo nie współpracowała. To zaś ostatecznie przekonuje Sąd, iż sporna umowa zlecenie przez wnioskodawcę faktycznie była realizowana.

Przy tym oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy Sąd miał na uwadze, iż w stosunku do świadka R. K. toczyło się postepowanie karne a świadek A. C. pozostawała w przeszłości w sporze pracowniczym z zainteresowaną. W ocenie Sądu powyższe jednak samo w sobie nie sprawia, iż należy zeznaniom tych osób odmówić waloru wiarygodności. Zeznania ww w pełni bowiem korespondowały z pozostałym materiałem dowodowym były spójne i logiczne. Ponadto nie należy tracić z pola widzenia iż fakt wykonywania usług przez wnioskodawcę potwierdziła bezpośrednio pacjentka P. O., która w żaden sposób nie była powiązana z płatnikiem, nie można też uznać iż jakkolwiek była zainteresowana wynikiem rozstrzygnięcia.

Sąd Okręgowy w Łodzi zważył, co następuje:

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie i skutkuje zmianą zaskarżonej decyzji.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 t.j.) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i art. 9 osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in. osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej "zleceniobiorcami" (pkt. 4 ust. 1 art. 6).

Z mocy art. 13 pkt. 2 w/w ustawy zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy.

Jak stanowi art. 9 ust. 2 w/w ustawy, osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10, jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 2 c i 7.

Wskazać należy, że stosownie do treści art. 734 § 1 k.c. przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Umowa zlecenia należy do kategorii umów o świadczenie usług, a więc do wykonywania czynności mieszczących się w zakresie określonym wolą stron.

Strony zawierające umowę zlecenia, stosownie do treści art. 353 1 k.p.c. mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Wedle woli stron, umowa zlecenie może dotyczyć tak pojedynczego wykonania konkretnej czynności, jak i wykonywania wielokrotnego, powtarzalnego, rozciągniętego w czasie. Odpowiedzialność osoby przyjmującego zlecenie jest rozpatrywana w zakresie jej starannego działania przy wykonywaniu przedmiotu zlecenia, co oznacza, że czynnikiem decydującym przy ocenie pracy tej osoby jest kryterium wykonywanie przez nią czynności na określonym, ustalonym przez strony stosunku prawnego, poziomie. Elementem wyróżniającym dla umowy zlecenia nie jest zatem wynik, lecz starania podejmowane w celu osiągnięcia tego wyniku (wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 1993 roku III AUr 357/93; wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 stycznia 2006 roku III AUa 1700/05; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1967 roku, I CR 500/66). Wykonanie szeregu powtarzających się czynności, składających się na cykl systematycznych i regularnych działań jest cechą charakterystyczną dla umów o świadczenie usług. Elementami przedmiotowo wyróżniającymi umowę zlecenia (gdy chodzi o czynności prawne – art. 734 § 1 KC), jak i umowę o świadczenie usług nieuregulowanych innymi przepisami (gdy chodzi o czynności faktyczne – art. 750 KC) są zatem starania celem wykonania umówionej czynności. Umowa zlecenia nie akcentuje rezultatu (wyniku) jako koniecznego do osiągnięcia. W umowie zlecenia przyjmujący zlecenie nie bierze na siebie ryzyka pomyślnego wyniku spełnianej czynności. Jego odpowiedzialność za właściwe wykonanie umowy oparta jest na zasadzie starannego działania (art. 355 § 1 KC), w świadczeniu usługi rozłożonej w czasie istnieje związek wynagrodzenia z ilością, jakością i rodzajem usługi. W zobowiązaniach starannego działania podjęcie przez dłużnika wymaganych czynności przy zachowaniu wiążącego go stopnia staranności oznacza, że dłużnik wykonał zobowiązanie, pomimo że niekoniecznie osiągnięto określony cel umowy. / (...) - wyrok NSA (N) z dnia 02-12-2020/ Przy tym w umowie zlecenia mogą wystąpić cechy kierownictwa i podporządkowania, choć nie takie same, jak w zależności właściwej dla stosunku pracy (art. 22 § 1 i § 111 KP oraz art. 750 KC). / (...) 3/21 - wyrok SN - Izba Pracy z dnia 21-01-2021/ Ogólna kontrola osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia, dokonywana przez zleceniodawcę z punktu widzenia rezultatów działalności, nie świadczy o podporządkowaniu pracowniczym. /III AUa 905/18 - wyrok SA Łódź z dnia 17-10-2018/. W ramach umowy zlecenia zleceniobiorca ma pewnego rodzaju swobodę w zakresie wykonania jego przedmiotu np co do czasu i miejsca ma samodzielność w określaniu bieżących zadań. Sposób wykonywana pracy nie jest doprecyzowany za pomocą poleceń służbowych. / por uzasadnienia: I UK 350/19 - postanowienie SN - Izba Pracy z dnia 12-08-2020 I PK 126/19 - wyrok SN - Izba Pracy z dnia 22-09-2020 II PK 116/19 - postanowienie SN - Izba Pracy z dnia 22-09-2020 III UK 514/19 - postanowienie SN - Izba Pracy z dnia 22-10-2020 /

Wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia - a nie tylko zawarcie umowy - stwarza obowiązek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. /I UK 315/19 - postanowienie SN - Izba Pracy z dnia 16-06-2020/

W rozpoznawanej sprawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakwestionował fakt zawarcia pomiędzy wnioskodawcą J. T. a płatnikiem (...) G. i Wspólnicy s.j. umowy zlecenia i okoliczność jej wykonywania.

Zdaniem Sądu Okręgowego, zebrany w sprawie materiał dowodowy i poczynione na jego podstawie ustalenia faktyczne uzasadniają twierdzenie, że zakwestionowana przez ZUS na podstawie twierdzeń płatnika, ustna umowa zlecenia z wnioskodawcą w okresie od 1.02-31.03.2018 r. była jednak realizowana. Postępowanie dowodowe wykazało bowiem, że wnioskodawca obowiązki zlecone w ramach umowy zlecenia, które zainteresowana zwykle zawierała z lekarzami, którzy dotychczas świadczyli usługi medyczne w budynku przejętym przez nią dla potrzeb wykonywania działalności, była jednak wykonywana, a zleceniobiorca zainteresowana– świadczenie to przyjmował, płacąc umówione wynagrodzenie w gotówce.

W ramach wykonywania umowy zlecenia wnioskodawca udzielił porad psychologicznych pacjentom, którzy dotychczas byli objęci opieką placówek mieszczących się w budynku, który ostatecznie przejęła płatniczka. Pacjentów na wizytę umówili pracownicy płatnika pracujący w rejestracji oni też przyjęli od nich opłatę za usługę wykonaną przez J. T.. Pracownicy ci też wypłacili wnioskodawcy stosowne wynagrodzenie stanowiące ułamek opłaty za wizytę ustalony wcześniej z zainteresowaną niewątpliwie za jej zgodą i pełną akceptacją. P. psychologiczne były udzielane w placówce płatnika. Wnioskodawca był uprawniony do przebywania na tym terenie i obsługi pacjentów zgłaszających się do poradni płatnika. Nikt możliwości świadczenia przez niego usług nie negował. Zeznania wnioskodawcy i świadków w tym zakresie wzajemnie się uzupełniają i są wiarygodne. Ponadto co już podniesiono za poradę udzieloną pacjentce przez wnioskodawcę sama zainteresowana w dniu 22.03.2018 r. wystawiła fakturę. W ocenie Sądu nie miałoby to miejsca gdyby fakt wykonywania przez niego tego rodzaju usług nie miał miejsca. Forma zatrudnienia lekarzy dotychczas przyjmujących w placówce przejętej przez płatnika w oparciu o umowę zlecenia była formą przez zainteresowaną preferowaną. Tym samym w świetle tych okoliczności fakt rzeczywistego realizowania przez wnioskodawcę umowy zlecenia, a co za tym idzie istnienia tytułu ubezpieczenia w spornym okresie nie może być kwestionowany.

W ocenie Sądu należycie zostały wyjaśnione i uprawdopodobnione motywy związane z zatrudnieniem wnioskodawcy. W istocie otwierając działalność w nowym miejscu zainteresowana przejmując także niektórych dawnych pacjentów i leczące je osoby mogła czerpać zyski ze świadczenia usług klientom, których sama nie pozyskała. Wnioskodawca znajdował się w kręgu tych osób. Zainteresowana czerpała zyski z udzielonych przez niego porad na które pacjentów w jej obiekcie umawiali jej pracownicy. WW pobierała też opłaty od pacjentów za tak udzielone przez wnioskodawcę usługi. Co więcej, wnioskodawcy z tego tytułu zostało wypłacone umówione wynagrodzenie.

Podkreślić należy ponownie, że najistotniejsze na gruncie niniejszej sprawy jest to, że wnioskodawca faktycznie wykonywała czynności na rzecz płatnika składek po ustnych uzgodnieniach w przedmiocie zawarcia umowy zlecenia, a zleceniodawca przyjmował od odwołującego świadczone na jej rzecz czynności i wypłacił mu za to umówione wynagrodzenie.

Zawarcie i wykonywanie umowy zlecenia oznacza, zaś że powstał tytuł ubezpieczenia, o jakim stanowi art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, a zatem należy ustalić podleganie ubezpieczeniom społecznym w spornym okresie. /III AUa 276/19 - wyrok SA Lublin z dnia 21-08-2019/

Wobec powyższego Sąd Okręgowy na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł jak w sentencji wyroku.

J.L.

Zarządzenie: odpis wyroku z uzasadnieniem

doręczyć ZUS wypożyczając akta rentowe.