Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 1656/19

POSTANOWIENIE

Dnia 10 grudnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Katarzyna Bętkowska

po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2020 r. w Zawierciu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Zrzeszenie (...) przy ul. (...) w Z.

przeciwko P. K.

o eksmisję

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie, albowiem powód nie wykonał zobowiązania sądu w trybie art. 139(1) kpc.

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować w Rep C;

2.  odpis postanowienia doręczyć peł. powoda;

3.  akta z wpływem lub za 3 smc celem rozważenia podstaw do umorzenia postepowania w sprawie.

10.12.2020r. SSR B. K.