Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 310/21

POSTANOWIENIE

Dnia 26 kwietnia 2022 r.

Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Asesor Sądowy Michał Swałdek

po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2022 r. w Zawierciu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w Z.

przeciwko M. D.

roszczenia z umowy najmu lub dzierżawy

postanawia:

1.  odmówić podjęcia postępowania zawieszonego postanowieniem Sądu Rejonowego w Zawierciu z dnia 2.12.2021 r.;

2.  umorzyć postępowanie;

3.  oddalić wniosek powoda o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.

Z:

1.  Odnotować;

2.  Odpis postanowienia doręczyć pełn. pow. i pozwanemu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Sądu na okres 1 miesiąca;

3.  K.. 1 miesiąc lub z wpływem.

26.04.2022 r.