Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 195/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 grudnia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący : Sędzia Wojciech Langer

Protokolant: Katarzyna Szczygieł

po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2021 roku

sprawy G. G.

syna I. i B. z domu Ż.

urodzonego (...) w N.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 26 września 2020 roku w N. w mieszkaniu przy ul. (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia telefonu komórkowego marki H. (...) (...) własności M. B. powodując swym działaniem straty w wysokości 900 złotych na szkodę pokrzywdzonego, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

II.  w dniu 26 września 2020 roku w N. w mieszkaniu przy ul. (...) dokonał rozboju na M. B. w ten sposób, że stosując wobec pokrzywdzonego przemoc fizyczną polegającą na wykręceniu mu ręki i dwukrotnym uderzeniu w twarz, dokonał zaboru w celu przywłaszczenia poprzez wyrwanie z rąk telefonu komórkowego marki H. (...) (...) wartości 900 złotych, przy czym czyn ten przyjęto jako wypadek mniejszej wagi, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o przestępstwo z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 283 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

I.  uznaje oskarżonego G. G. za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt I aktu oskarżenia, stanowiącego przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i za to na mocy art. 278 § 1 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  uznaje oskarżonego G. G. za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt II aktu oskarżenia, stanowiącego przestępstwo z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 283 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i za to na mocy art. 283 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  na mocy art. 85 § 1 i § 2 kk, art. 85a kk oraz art. 86 § 1 kk biorąc za podstawę orzeczone powyżej kary pozbawienia wolności wymierza oskarżonemu G. G. karę łączną 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  na mocy art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej oskarżonemu G. G. kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres jego zatrzymania w dniu 1 października 2020 roku od godziny 10:45 do godziny 19:40 oraz od dnia 10 lutego 2021 roku od godziny 01:25 do 11 lutego 2021 roku;

V.  na zasadzie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonego G. G. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych;

VI.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Adwokata A. K. kwotę 1.200 (tysiąc dwieście) złotych – tytułem nieopłaconych kosztów obrony udzielonej oskarżonemu z urzędu.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 195/21

Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji zawartych w cz ęś ciach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

G. G.

I. w dniu 26 września 2020 roku w N. w mieszkaniu przy ul. (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia telefonu komórkowego marki H. (...) (...) własności M. B. powodując swym działaniem straty w wysokości 900 złotych na szkodę pokrzywdzonego, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

II.  w dniu 26 września 2020 roku w N. w mieszkaniu przy ul. (...) dokonał rozboju na M. B. w ten sposób, że stosując wobec pokrzywdzonego przemoc fizyczną polegającą na wykręceniu mu ręki i dwukrotnym uderzeniu w twarz, dokonał zaboru w celu przywłaszczenia poprzez wyrwanie z rąk telefonu komórkowego marki H. (...) (...) wartości 900 złotych, przy czym czyn ten przyjęto jako wypadek mniejszej wagi, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o przestępstwo z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 283 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

G. G. w dniu 26 września 2020 roku w N. w mieszkaniu przy ul. (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia telefonu komórkowego marki H. (...) (...) własności M. B. powodując swym działaniem straty w wysokości 900 złotych na szkodę pokrzywdzonego.

Następnie w dniu 26 września 2020 roku w N. w mieszkaniu przy ul. (...) dokonał rozboju na M. B. w ten sposób, że stosując wobec pokrzywdzonego przemoc fizyczną polegającą na wykręceniu mu ręki i dwukrotnym uderzeniu w twarz, dokonał zaboru w celu przywłaszczenia poprzez wyrwanie z rąk telefonu komórkowego marki H. (...) (...) wartości 900 złotych, przy czym czyn ten przyjęto jako wypadek mniejszej wagi.

G. G. był już wcześniej karany, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu, za co odbywał karę łączną pozbawienia wolności od 26 listopada 2015r. do 10 maja 2019r.

G. G. został zatrzymany 1 października 2020r. o godz. 10.45, po czym zwolniono go o godz. 19.40. Ponownie został zatrzymany 10 lutego 2021r. o godz. 01.25, po czym zwolniono go kolejnego dnia.

G. G. w chwili opisanych wyżej czynów miał zachowaną zdolność ich rozpoznania oraz pokierowania swoim postępowaniem. Nie wykazuje on zaburzeń psychotycznych, nie jest upośledzony umysłowo, stwierdzono u niego istnienie nieprawidłowej osobowości oraz uzależnienia od alkoholu.

zeznania M. B.

1

dokumentacja telefonu, protokoły zatrzymań oskarżonego, protokoły przeszukania, karta karna, protokół oględzin, wyroki dotyczące G. G. z informacją o okresie odbywania kary

4, 16, 21, 24, 44-47, 52, 58-60, 74, 113

zeznania F. B.

8

zeznania S. K.

18, 138

częściowo wyjaśnienia G. G.

32, 38, 124

opinia biegłych lekarzy psychiatrów

79-80

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

zeznania M. B.

Pokrzywdzony w swoich zeznaniach opisał szczegółowo przebieg zdarzeń w jego mieszkaniu. Podał, skąd wziął się w nim G. G.. Opisując zachowanie oskarżonego M. B. wyraźnie rozgranicza dwa etapu, zabór telefonu, który następnie został przez niego znaleziony w saszetce oskarżonego, a potem, po powrocie aparatu we władztwo właściciela, to jest M. B., jego ponowny zabór przez G. G., tym razem z użyciem przemocy wobec pokrzywdzonego. Sąd dał wiarę zeznaniom pokrzywdzonego, które stanowią konsekwentną i spójną relację.

dokumentacja telefonu, protokoły zatrzymań oskarżonego, protokoły przeszukania, karta karna, protokół oględzin, wyroki dotyczące G. G. z informacją o okresie odbywania kary

Ani forma, ani treść dokumentów nie budziły wątpliwości, nie były także kwestionowane w toku postępowania. Dlatego też stały się one podstawą dla dokonanych wyżej ustaleń faktycznych.

zeznania F. B.

Ojciec pokrzywdzonego, w swoich zeznaniach potwierdził obecność oskarżonego w mieszkaniu M. B.. Świadek nie widział jednak zaborów telefonu, gdyż przebywał w innym pomieszczeniu, z uwagi na chorobę. Sąd uznał jego zeznania za wiarygodne i wykorzystał je przy dokonywaniu ustaleń faktycznych.

zeznania S. K.

Konkubina oskarżonego, potwierdziła, że w czasie opisanym w akcie oskarżenia G. G. przebywał u M. B., ona bowiem wyrzuciła go z domu. W takim zakresie Sąd uznał jej relację za wiarygodną i wykorzystał przy dokonywaniu ustaleń faktycznych.

częściowo wyjaśnienia G. G.

Oskarżony przyznał, że spędził noc w mieszkaniu pokrzywdzonego M. B.. Wyjaśnienia w tym zakresie są zbieżne z pozostałym materiałem dowodowym i jako wiarygodne stały się podstawą dla poczynionych wyżej ustaleń faktycznych. Oskarżony zaprzeczył by zabierał pokrzywdzonemu telefon i stosował względem niego przemoc. Relacja ta w tym zakresie jest sprzeczna z wiarygodnymi zeznaniami M. B., dlatego Sąd uznał ją jedynie za linię obrony oskarżonego mającą na celu uniknięcie odpowiedzialności. W tej części wyjaśnienia G. G. nie posiadają w ocenie Sądu waloru wiarygodności.

opinia biegłych lekarzy psychiatrów

Biegli przebadali oskarżonego w trybie ambulatoryjnym. W ich ocenie nie ma podstaw do kwestionowania jego poczytalności. Wskazali oni przy tym istnienie u niego osobowości nieprawidłowej i uzależnienia od alkoholu, co jednak nie wpływa na poczytalność. Sąd uznał ich opinię za jasną, pełną i rzetelną, podzielił zawarte w niej wnioski i wykorzystał je przy dokonywaniu ustaleń faktycznych.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I, II

G. G.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Ustalony w niniejszej sprawie stan faktyczny nie pozostawia żadnych wątpliwości, iż oskarżony G. G. 26 września 2020r. dopuścił się obu zarzucanych mu czynów. Najpierw zabrał on telefon należący do M. B., i ukrył go w swojej saszetce. Był to więc zabór cudzej rzeczy ruchomej w celu przywłaszczenia, realizujący znamiona czynu zabronionego z art. 278 § 1 kk. Następnie, gdy pokrzywdzony odzyskał ten telefon, zabrał mu go ponownie, tym razem stosując wobec M. B. przemoc w postaci wykręcania ręki i dwukrotnego uderzenia w twarz. Drugie zachowanie tym samym zrealizowało znamiona czynu zabronionego z art. 280 § 1 kk, biorąc pod uwagę wartość zabranego mienia - 900 zł, należało przyjąć iż był to wypadek mniejszej wagi. Obu tych czynów, skierowanych przeciwko mieniu, G. G. dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności, za umyślne przestępstwo podobne, także przeciwko mieniu. W obu przypadkach działał więc w warunkach recydywy o jakiej mowa w art. 64 § 1 kk. Oskarżony jest dorosłym mężczyzną, w chwili czynu miał 29 lat, po jego stronie nie zachodzą okoliczności wyłączające lub ograniczające zdolność ponoszenia winy. Swoim zachowaniem godził w mienie, a także zdrowie i nietykalność cielesną pokrzywdzonego, karygodność jego czynów przekracza znikomość. Oba czyny zabronione jakich się dopuścił stanowią więc przestępstwa.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

G. G.

I, II, III, IV

I, II

Uznając oskarżonego winnym popełnienia obu zarzucanych mu przestępstw Sąd wymierzył mu za przestępstwo z art. 278 § 1 kk karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, zaś za przestępstwo z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 283 kk karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. W miejsce zbiegających się kar wymierzona została kara łączna 7 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okresy zatrzymania G. G. 1 października 2020r. od godz. 10.45 do godz. 19.40 oraz od 10 lutego 2021r. godz. 01.25 do 11 lutego 2021r.

Wymierzając takie kary jednostkowe i karę łączną (której wymiar biorąc pod uwagę aktualną treść art. 85 kk, był najniższy z możliwych), Sąd miał na względzie zarówno okoliczności łagodzące, jak i obciążające oskarżonego. Do tych pierwszych należy zaliczyć stosunkowo niewielką wartość zabranego telefonu - poniżej 1.000 zł oraz dokonanie obu przestępstw tego samego dnia, w bardzo bliskiej odległości czasowej, co czyni z nich niemal jedno zachowanie, choć złożone z dwóch czynów, realizujących dwa odrębne zamiary. Okolicznością obciążającą była zaś wcześniejsza karalność oskarżonego, skutkująca dodatkowo recydywą.

W tym stanie rzeczy tylko kara izolacyjna może skutecznie osiągnąć cele, tak zapobiegawcze jak i wychowawcze. By G. G. zrozumiał nie tylko nieopłacalność, ale i naganność naruszania cudzej własności, w tym przy zastosowaniu siły fizycznej. Dolegliwość orzeczonej kary nie przekracza stopnia winy, na który wpływa także opisana w opinii biegłych osobowość nieprawidłowa, jest też ona adekwatna do wagi czynów, które dotyczyły tego samego przedmiotu, dwukrotnie zabieranemu pokrzywdzonemu w przeciągu tego samego dnia. Wykonanie orzeczonej kary przyczyni się też do kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, zwłaszcza najbliższego otoczenia oskarżonego, do którego dotrze informacja o jego treści, w zakresie koniecznego szacunku dla cudzej własności. Tym samym orzeczona kara łączna jawi się jako sprawiedliwa reakcja na przestępstwa G. G..

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosowa ł określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV

Oskarżony przebywa w Zakładzie Karnym, został przy tym skazany na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. W tym stanie rzeczy uiszczenie kosztów sądowych byłoby dla niego zbyt uciążliwe. Dlatego też Sąd zwolnił go całości od ich ponoszenia.

V

Oskarżony był w toku postępowania przygotowawczego i sądowego reprezentowany przez obrońcę z urzędu w osobie adwokata A. K.. Koszty tak udzielonej pomocy prawnej nie zostały uiszczone. Dlatego też Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz obrońcy kwotę 1.200 zł, uwzględniając skutki normatywne wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 kwietnia 2020r., SK 66/19.

Podpis