Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt (...)

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 16 lipca 2021r. znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. przyznał D. N. prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w dniu 25 września 2020r. powołując się na orzeczenie komisji lekarskiej ZUS z dnia 14 lipca 2021r. o siedemnastoprocentowym uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego stanowiącego następstwo zdarzenia.

D. N. wniósł odwołanie od wymienionej decyzji kwestionując prawidłowość orzeczenia komisji lekarskiej ZUS, które legło u podstaw jej wydania i domagając odszkodowania w wyższym niż przyznany wymiarze. Ubezpieczony wskazał, iż ustalając poziom uszczerbku na zdrowiu pominięto pełny charakter i rozmiar doznanego uszczerbku. Nie uwzględniono rozmiaru złamań żeber przyjmując nieprawidłową pozycję 58 w miejsce pozycji 58b, zaniżono uszczerbek związany ze złamaniem kości udowej i nie uwzględniono bezpośredniego skutku wypadku w postaci odmy płucnej. Zawnioskował o przyznanie zwrotu kosztów procesu.

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania podnosząc, iż wobec braku nowych okoliczności i dowodów dotyczących ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem, nie ma podstaw do dokonania zmiany zaskarżonej decyzji.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 25 września 2020r. D. N., wykonując obowiązki kierownika pogotowia technicznego w Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w Ś., uległ wypadkowi przy pracy: w trakcie wyjazdu służbowego jadąc drogą krajową nr (...) w stronę Ś., na wysokości miejscowości L., na łuku drogi samochód jadący z naprzeciwka nie zapanował nad prowadzonym przez siebie pojazdem, którego tył wpadł w poślizg w skutek czego zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z pojazdem prowadzonym przez D. N..

Niesporne

Na skutek wypadku D. N. doznał urazu wielonarządowego w postaci złamania żeber V-VIII strony lewej z odmą opłucną lewostronną oraz złamania kości udowej lewej leczonego operacyjnie poprzez zespolenie złamania kości udowej gwoździem śródszpikowym. W związku z odmą opłucną był hospitalizowany w okresie od 26 do 29 października 2020r. i niezdolny do pracy do 25 marca 2021r.

Dowód: zaświadczenia o stanie zdrowia k. 2, dokumentacja medyczna k.4-7,10-12, 18-20a, opinia lekarska k. 8, zaświadczenie k. 9 dokumentacji lekarskiej ZUS, przesłuchanie D. N. k. 79, dokumentacja medyczna k. 26 akt sprawy

Badający ubezpieczonego w dniu 23 października 2020r. lekarz orzecznik ZUS stwierdzając u badanego asymetrię klatki piersiowej, tkliwość palpacyjną żeber V-VIII po stronie lewej, bliznę w lewej okolicy okołoobojczykowej, ograniczenie rotacji, głównie wewnętrznej stawu biodrowego, dwie blizny o długości około 4 cm każda na skórze biodra lewego oraz chód samodzielny i rozpoznając złamanie żeber V-VIII po stronie lewej powikłane odmą opłucną, złamanie trzonu kości udowej lewej leczone operacyjnie, wielomiejscowy uraz głowy, klatki piersiowej, brzucha i lewego uda, uznał, iż uszczerbek na jego zdrowiu stanowiący następstwo wypadku przy pracy wynosi 17 %, w tym 10 % na podstawie pozycji 58a i 7 % na podstawie pozycji 147 a.

Dowód: opinia lekarska z dnia 23.06.2021r. – k. 13 dokumentacji lekarskiej ZUS, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z tej samej daty – k. 30 akt odszkodowawczych,

Komisja lekarska ZUS oceniająca w dniu 14 lipca 2021r. stan zdrowia ubezpieczonego w wyniku zgłoszonego sprzeciwu od wspomnianego orzeczenia oceniła uszczerbek D. N. na 17% w tym 10 % na podstawie pozycji 61a i 7 % na podstawie pozycji 147 a. Rozpoznała u D. N. złamanie żeber V-VIII po stronie lewej bez przemieszczeń, złamanie kości udowej lewej leczone operacyjnie, stłuczenia i odmę opłucną po stronie lewej.

Dowód: opinia lekarska z dnia 14.07.2021r. – k.22 dokumentacji lekarskiej ZUS, orzeczenie komisji lekarskiej ZUS z tej samej daty – k. 32 plik akt odszkodowawczych, sprzeciw k. 16 dokumentacji lekarskiej ZUS

Trwałym następstwem doznanego przez ubezpieczonego urazu w postaci złamania uda lewego jest skrócenie kończyny dolnej około 1 cm i blizny pooperacyjne, a długotrwałym następstwem jest niewielkiego stopnia zanik mięśni uda i podudzia oraz dyskretne osłabienie siły mięśniowej kończyny dolnej lewej. Łączny uszczerbek wynosi 10 % (pozycja 147a).

Dowód: opinia biegłego sądowego z zakresu ortopedii H. M. k. 27-28

Doznana na skutek wydatku odma opłucna jest aktualnie wyleczona i nie skutkuje niewydolnością oddechową. D. N. nie prowadzi leczenia pulmonologicznego, nie ma potrzeby zażywania leków. Uszczerbek z przyczyn pulmonologicznych wynosi 10% na podstawie pozycji 61 a.

Dowód: opinia biegłego sądowego z zakresu pulmonologii W. W. k. 54-56

Również przebyte złamanie żeber zostały wyleczone i obecnie nie są przyczyną niewydolności oddechowej. Złamania te żeber skutkują jedynie bolesnością uciskową na wysokości VII i VIII żebra w linii pachowej tylnej.

Dowód: opinia biegłego sądowego z zakresu ortopedii H. M. k. 27-28, opinia biegłego sądowego z zakresu pulmonologii W. W. k. 54-56

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019, poz. 1205 ze zm., dalej „ustawa wypadkowa”) jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Definicja stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu zawarta została w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy wypadkowej. Zgodnie z przywołanymi przepisami, stały uszczerbek na zdrowiu stanowi takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności nie rokujące poprawy, natomiast uszczerbek długotrwały naruszenie sprawności organizmu powodujące upośledzenie jego czynności na okres przekraczający sześć miesięcy, mogące jednak ulec poprawie. Za wypadek przy pracy uważa się: nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, a także w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. (art. 3 ust. 1 ustawy).

W rozpoznawanej sprawie poza sporem leżało, iż ubezpieczony uległ w dniu 25 września 2020r. wypadkowi przy pracy, spornym natomiast pozostawało, w jakiej wysokości ma prawo do jednorazowego odszkodowania. Spór ten wynikał z odmiennej oceny stron w zakresie następstw wypadku, organ rentowy bowiem wskazywał na długotrwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego na poziomie 17 %, z czym nie zgadzał się ten ostatni.

Z wydanej w niniejszej sprawie opinii biegłego z zakresu ortopedii H. M. wynika, iż uraz doznany wskutek wypadku przy pracy zaistniałego w dniu 25 września 2020r. skutkował dziesięcioprocentowym uszczerbkiem na zdrowiu odwołującego się. Biegły wyczerpująco opisał stwierdzane przez siebie odchylenia od stanu prawidłowego w zakresie układu ruchu badanego, w tym skrócenie kończyny dolnej około 1 cm, mniejszy obwód uda o 1,5 cm, podudzia lewego o 1 cm, prawidłowe obrysy stawów, pełen zakres ruchomości w stawach czynny i bierny, słabszą siłę mięśniową w dolnej kończynie lewej, objawy rozciągowe ujemne, prawidłowy chód . Ustalenia biegłego są odpowiednie z uregulowaniami dotyczącymi oceny uszczerbku na zdrowiu zawartymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz.U. z 2020 r., poz. 233), wydanym w oparciu o delegację ustawową zawartą w art. 11 ust. 5 ustawy wypadkowej. Stanowiąca załącznik do tego rozporządzenia tabela obejmuje wyszczególnienie urazów czy zaburzeń i możliwą wysokość uszczerbku w razie ich zaistnienia. Pozycja 147 a wskazana przez biegłego ortopedę dotyczy złamania kości udowej - w zależności od zniekształceń, skrócenia, zaników mięśniowych i ograniczenia ruchów w stawach: z nieznacznymi zmianami i skróceniem do 4 cm w zakresie od 5 do 15 %. Z uzasadnienia opinii wynika, iż przebyte złamanie uda lewego leczone operacyjnie z dobrym efektem klinicznym spowodowało skrócenie kończyny dolnej około 1 cm i blizny pooperacyjne, niewielkiego stopnia zanik mięśni uda i podudzia oraz dyskretne osłabienie siły mięśniowej kończyny dolnej lewej. W tych warunkach zasadna wydaje się wartość uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego przyjęta przez biegłego.

Z opinii wydanej przez biegłą pulmonolog W. W. wynika, iż odma opłucna leczona drenażem została trwale wyleczona i obecnie nie skutkuje niewydolnością oddechową. W konsekwencji biegła pulmonolog zakwalifikowała uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego z powodu schorzeń pulmonologicznych na podstawie pozycji 61 a dotyczącej uszkodzenia płuc i opłucnej (zrosty opłucnowe, uszkodzenia tkanki płucnej, ubytki tkanki płucnej, ciała obce itp.) bez niewydolności oddechowej i oceniła go na 10 %, a więc w maksymalnym możliwym wymiarze.

W ocenie biegłego ortopedy, złamania żeber skutkują jedynie bolesnością uciskową na wysokości VII i VIII żebra w linii pachowej tylnej. Biegły ortopeda nie znalazł podstaw, aby zakwalifikować to następstwo na podstawie pozycji 58 b tabeli uszczerbkowej, jako że pozycja ta dotyczy uszkodzenia przynajmniej 2 żeber (złamanie itp.): z obecnością zniekształceń klatki piersiowej i zmniejszenia pojemności życiowej płuc - w zależności od stopnia zmniejszenia pojemności życiowej. Takie skutki zdrowotne u ubezpieczonego nie wystąpiły. Takie rozpoznanie postawiła również biegła pulmonolog wskazując, iż przebyte złamanie żeber zostały wyleczone i obecnie nie są przyczyną niewydolności oddechowej.

Opinie obu biegłych są jasne, pełne i spójne, a ich wnioski w sposób logiczny i przekonujący umotywowane, wreszcie wydane zostały przez wysokiej klasy fachowców ze stopniem naukowym, o wieloletnim doświadczeniu klinicznym, o specjalnościach odpowiednich do schorzeń ubezpieczonego po badaniu przedmiotowym oraz dogłębnej analizie dokumentacji medycznej. W tych warunkach sąd w pełni podzielił obie opinię biegłych nie znajdując podstaw do ich kwestionowania. Również strony nie zgłosiły zarzutów do zapisów i wniosków opinii. Ustalenia biegłych, w świetle zakresu następstw wypadku, są odpowiednie z uregulowaniami dotyczącymi oceny uszczerbku na zdrowiu zawartymi w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Zakres następstw potwierdził również sam ubezpieczony w toku przesłuchania.

Mając na uwadze wszystko powyższe, sąd podzielając opinię biegłych, w oparciu o art. 477 14 § 2 k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję poprzez przyznanie ubezpieczonemu jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w dniu 25 września 2020r. za 20 % długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Na podstawie art. 98 k.p.c. przyznano ubezpieczonemu, jako wygrywającemu niniejsze postępowanie, zwrot kosztów procesu w postaci wynagrodzenia reprezentującego go zawodowego pełnomocnika w osobie radcy prawnego. Wysokość kosztów wyniosła 180 zł (zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych Dz.U. z 2018 r., poz. 265).

Sygn. akt (...)

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)